Bron: Kompas. 3 bladsye.

Het God se Volk Toekoms? Enkele Opmerkings oor die Toekomsverwagting in die Bybel

wolke

Dit is baie moeilik om in een artikel te vertel wat die Bybel van die toekoms sê. Ek sal daarom nie meer kan doen as om net enkele dinge te noem nie.

Het die Ou-Testamentiese Gelowiges ’n Toekomsverwagting gehad?🔗

Ons hoor en lees dikwels dat die gelowiges in die Ou Testament op die aardse lewe gerig was. Die meeste van hulle het (volgens hierdie mense) nog nie van die lewe met God in die hemel geweet en verseker nie met ’n lewe op die nuwe aarde gereken nie. Hierdie verwagting, wat verder as die lewe op hierdie aarde gaan, sou pas later in die Ou Testamentiese tyd gekom het.

Net ʼn kort opmerking hieroor. Het Adam, Abraham, Jakob en ander al kennis van die lewe na die dood en die lewe op die nuwe aarde gehad het? Was dit al deel van hulle geloofsinhoud?

As ons hieroor nadink moet ons mooi bedink dat die inhoud van Abraham se geloof nie saamval met dit wat ons tot op daardie oomblik in die Bybel lees nie. (Ons lees nêrens tot Genesis 12 dat die HERE vir die mense van die lewe na die dood en die lewe op die nuwe aarde of in die hel praat nie). Nogtans sê dit nie dat Abraham nie ’n heerlike toekomsverwagting gehad het nie. Ons weet verseker dat Abraham in die geloof baie verder as die lewe op hierdie aarde gekyk het. Ons lees naamlik in Hebreërs 11:9, 10 van Abraham:

Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte soos in ’n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is.

As ons in Psalm 73:24 lees: “U sal my lei deur u raad en my daarna in heerlikheid opneem”, mag ons nie sê dat die HERE daar vir die eerste keer aan die gelowiges geopenbaar het dat hulle na hulle afsterwe in die hemel kom nie.

Alles in die Skrif wys daarop dat God se kinders, van die staanspoor af van ’n heerlike toekoms by God na hulle afsterwe geweet het. Hulle het geweet hoe verskillend die lewe van die gelowiges en ongelowiges na die dood sal wees. Die HERE het aan hierdie wete al hoe meer inhoud gegee en al hoe meer die details daarvan geopenbaar. Die geloof van God se volk het wesenlik ook op hierdie punt altyd dieselfde gebly. Nogtans mag ons vandag meer daarvan weet as ons Ou Testamentiese broers en susters. Die “meer” het o.a. op Christus se terugkeer betrekking. Ek wil nou veral wys op een saak wat met Christus se terugkeer verband hou.

Wanneer het Christus as Regter van Almal begin Optree?🔗

Die Here Jesus is in die hemel. As ’n mens sterwe bly sy liggaam op aarde, maar sy siel gaan na ’n ander plek. Wat gebeur met jou, met jou persoonlikheid as jy op hierdie aarde sterwe? Dan verskyn elke mens persoonlik voor God. Ons lees dit o.a. in 2 Korintiërs 5. Die Heilige Gees sê daar:

Want ons moet almal voor die regter-stoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad.vs. 10

Dikwels word hierdie woord op die laaste oordeel betrek. Dan word gesê dat Jesus na sy terugkeer op die regterstoel sal plaasneem en voor sy terugkeer nog nie die regter is nie.

As ’n mens 2 Korintiërs 4:16-5:10 lees, sien jy dat Paulus hier skryf oor wat dadelik na ’n mens se sterwe gebeur. Kyk na vers 1. Dit gaan om die aftakeling van ons liggaam. As ’n gelowige se liggaam heeltemal afgebreek is en sy hart hier op die aarde nie meer klop nie. mag hy weet dat hy dadelik in God se gebou, God se paleis, in die hemel kom. Dan ontvang ’n mens wat Openbaring 20:6 die eerste opstanding noem.

sterwende

Dit gaan in 2 Korintiërs 5 duidelik daaroor wat met God se kind gebeur voordat hy met sy liggaam opgestaan het, want ons lees in vers 8: "Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon."

Paulus wys ons nêrens in die twee verse daarna dat hy nou oor die tyd na die opstanding uit die dood skryf nie. Hy skryf nog steeds oor wat dadelik na ’n mens se dood gebeur en dan praat hy van die regterstoel van Christus waarvoor elkeen moet verskyn.

Moet Elkeen op die Dag van Christus se Terugkeer Persoonlik Verantwoording Doen?🔗

Is dit regtig so dat elke mens by Christus se terugkeer persoonlik voor Hom op die nuwe aarde moet verskyn en van al sy sondes verantwoording moet doen? Laat ons kyk na die teks wat ook in artikel 37 van die Nederlandse Geloofsbelydenis gebruik word. Dit is Matteus 12:36 waar die Here Jesus sê:

Maar Ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag.

Gaan dit hier oor ’n persoonlike verantwoording van elke mens by Jesus se terugkeer? Laat ons eers kyk na die verband waarin die Here Jesus dit gesê het.

Ons lees in vers 22 dat die Here Jesus ’n mens genees wat deur die duiwel besete en blind en doof was. Hoe kan die Fariseërs wat nie in Jesus wil glo nie hierdie wonder verklaar? Hulle doen dit deur die Here Jesus Beëlsebul, die owerste van die duiwels, te noem. Jesus waarsku die mense wat dit sê indringend vir die sonde teen die Heilige Gees en die lastering van die Gees. Jesus bepaal die Fariseërs weer baie ernstig daarby dat hulle vir Hom moet kies. As hulle dit nie doen nie sal hulle slegte vrugte voortbring. (vers 33) Hulle praat sleg van die Here Jesus, hulle noem Hom selfs Beëlsebul, dan kan hulle geen goeie vrugte voortbring nie. Hulle wat Jesus in liefde volg, sal leer om juis goeie dinge vanuit die geloof in Christus te doen. Dit is die verband waarvan Jesus van mense se ydele woorde praat. Die ydele woorde is elke woord wat teen Jesus gepraat word. Hoe onskuldig dit ook al in mense se oë lyk, hoe hulle hierdie woorde ook al toejuig. Hierdie woorde sal in God se oordeel oopgevlek en deur Christus se oordeel getref word. Dit gaan hier dus duidelik oor die woorde van hulle wat nie in Christus glo nie. Dit is ook waarop artikel 37 van die NGB wys. As in hierdie artikel op die skrikwekkende van hierdie oordeel gewys is, bely ons daar:

Daarom is die gedagte aan hierdie oordeel vir die oortreders en goddeloses met reg ontsettend en skrikwekkend maar vir die vromes en uitverkorenes begeerlik en troosryk. Want dan sal hulle volle verlossing voltooi word, en hulle sal daar die vrugte ontvang van moeite en lyding wat hulle gedra het.

Wat Dan van Matteus 16:27?🔗

Ek wil nog na een ander teks in die Bybel kyk wat by mense dikwels die indruk wek dat op die dag dat Jesus na die aarde terugkeer elkeen persoonlik oor al sy sondes verantwoording moet doen. Dit is Matteus 16:27:

Want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal Hy elkeen vergeld volgens sy dade.

Ons lees dieselfde in Markus 8:38; 9:1 en Lukas 9:26, 27.

Die Here Jesus praat hier van sy lyding aan die kruis. As Hy dit doen, sê Hy dat Hy gereed staan om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom. Dit is nie so dat die Here Jesus hier al van sy terugkeer praat nie. Hy sê dat Hy sal ly. Hierdie lyding is nie die einde nie. Hy sal na sy lyding in die heerlikheid van sy Vader kom. Hy sal in die hemel kom, waar Vader en die engele op ’n besondere manier woon. Daar sal Hy as die Verlosser ’n heerlike plek ontvang. Dit sal by sy hemelvaart gebeur. Dan sal Hy as die Koning en die Regter na die hemel gaan en daar elkeen volgens sy dade vergeld. Elkeen wat so geleef het dat sy lewe deur die navolging van sy eie wil gekenmerk is, sal deur Christus veroordeel word. Elkeen wat ondanks sy swakheid en sonde, steeds Christus as sy Heiland opgesoek het, wat vanuit verdriet oor sy sondes steeds weer vergifnis by Christus gesoek het, sal deur Christus verdedig word, sal Christus se dade op sy rekening ontvang en daarom in die oordeel vrygespreek word. As ’n mens vers 27 so verstaan, vorm dit ook ’n logiese aansluiting met vers 28:

Voorwaar Ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die Seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie.

kruis

Die Here Jesus sê dat Hy gekruisig sal word en daarna die heerlikheid van sy Vader sal ingaan. Mense wat Jesus dit hoor sê sal dit sien gebeur. Dit gebeur as Jesus se leerlinge Hom na die hemel sien vaar. Dan kom Hy met sy engele in die heerlikheid van sy Vader.

God se Volk Verwag Geen Verrassing op die Dag van Jesus se Terugkeer🔗

Dit is duidelik dat wie in liefde vir Christus lewe, nie bang vir die laaste oordeel hoef te wees nie. Elkeen wat met Christus lewe en sterf, leef by Christus in die hemel. Elkeen wat in liefde aan Christus verbonde is, word op die dag van Jesus se terugkeer in een oomblik van sterflik onsterflik. Kyk 1 Korintiërs 15:51, 52. Die gelowiges wat uit die grafte opstaan en hulle wat in een oomblik verander word, sal dan as een volk Christus in die lug begroet. Kyk 1 Tessalonisense 4:16, 17.

As hulle aan Christus se regterhand staan, wag daar geen verrassing vir God se volk, dat hulle tog nog ʼn keer geoordeel word nie. Die laaste oordeel dien as ʼn openlike verantwoording hoekom die ongelowiges vir ewig veroordeel word en die gelowiges vir ewig ’n volmaakte lewe met en by God en die Lam ontvang. Kyk Matteus 25:31-46.

Wie in liefde vir die Here lewe, kan vol blydskap na hierdie dag uitsien. “Amen, ja kom, Here Jesus!” Openbaring 22:20.