Bron: Die Kerkblad. 3 bladsye.

Hoe kan Ek die Heilige Gees Ervaar? (Die Gees in my Lewe 4)

Bybel

Wanneer die Heilige Gees by ons ingetrek het, wanneer Christus deur sy Gees in ons woon, dan gaan dit nie onopgemerk aan ons verby nie. Deur die inwoning van die Gees is God by ons teenwoordig, die hoogheilige God by ons klein mensies. Dit is 'n geweldige gedagte. Ons moet dit diep op ons laat inwerk. God woon deur sy Gees in ons hart. Dit is 'n ervaarde werklikheid.

Nou is die heilige Gees wat in ons woon 'n werksame Gees. Hy is altyd besig. Hy werk aan ons. Hy wil ons omskep en omvorm, sodat ons steeds meer op Christus gaan lyk, steeds meer sy beeld gaan vertoon, ander mense Jesus in ons kan sien. Die Gees bring ons steeds meer onder sy invloed, en ons ondervind dit ook in ons daaglikse lewe. Wanneer iemand met 'n sterk persoonlikheid by ons intrek, dan gaan daar 'n invloed van so 'n persoon op ons uit. So is dit ook in nog sterker mate met die Heilige Gees.

En ons moet ons tog nooit aan sy heilsame invloed onttrek nie, want dan bedroef ons Hom, soos Paulus skrywe in Ef. 4:30. Wat doen die Heilige Gees nie alles in 'n mens se lewe nie? Wat kan ons nie alles van Hom ervaar nie?

Jesus - Die Heerskappyvoerder🔗

In die eerste plek – en dit is die allervernaamste – bring die Gees ons in 'n verhouding tot Jesus Christus. Dit is mos by uitnemendheid die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wil eintlik niks anders as om mense by Christus te bring nie. Hy lê die band van die liefde tussen Christus en ons. Deur die inwonende Gees leer ons Jesus Christus van harte liefkry. Christus word die Leidsman van ons lewe. Die Gees leer ons om in die voetstappe van Jesus te wandel en om sy gebooie te gehoorsaam. Ons laat ons by belangrike beslissings in ons lewe, maar ook by die gebeurtenisse van elke dag, deur die Here Jesus lei. Wat Hy vir ons sê in sy Woord word vir ons beslissend.

Samevattend kan ons sê: Die Heilige Gees leer ons Jesus Christus ken as Here. Daarom skrywe die apostel Paulus in 1 Kor. 12:3: en niemand kan sê: "Jesus is die Here" nie, behalwe deur die Heilige Gees. Dit is 'n geloofsbelydenis wat die Heilige Gees ons leer. Jesus is die Here. Hy is die Heerskappyvoerder. Hy het alle mag, alle gesag in hemel en op aarde. 'n Ongelowige sal dit nooit erken nie. Hy wil hom immers nie aan die gesag van Jesus Christus onderwerp nie. Die inwonende Gees leer ons om ons geheel en al aan Christus te onderwerp, om te doen wat Hy van ons vra.

Ons sien dit so pragtig in die lewe van Paulus. Wanneer hy tot bekering kom op pad na Damaskus, wanneer hy die opgestane Jesus ontmoet, dan vra hy twee vrae: "Wie is U, Here?" en "Wat moet ek doen, Here" (Hand. 22:8, 10). Dit is altyd die eerste vrug van 'n ware bekering, die eerste duidelike bewys, dat die Heilige Gees by ons sy intrek geneem het: ons leer ons gelowig en gehoorsaam stel onder die heilsame gesag van die Here Jesus Christus.

Jesus - Die Heilbewerker🔗

Nie alleen leer die inwonende Gees ons Jesus ken as die Heerskappyvoerder nie, Hy leer ons Jesus ook ken as die Heilbewerker. Jesus is nie alleen maar Here nie, Hy is ook Christus. Ons mag hierdie twee belangrike aanspreektitels van Jesus, nl. Christus en Here, nooit van mekaar skei nie. Daar is mense wat Jesus wel as Here wil erken, hulle roep Hom aan en Hy moet as die Maghebber hulle bevry en verlos, maar hulle wil Hom nie erken as hul Heiland en Verlosser deur sy bloed nie. Ander wil weer net Jesus as Christus aanvaar en niks weet van die feit, dat Hy ook Here is nie. Nee, deur die inwonende Gees leer ons juis Jesus as Christus ken en liefhê. Deur die inwonende Gees word ons gelei tot die insig in Christus se heilswerk en die Gees leer ons om dit ook met ons hele hart te aanvaar. Dit is altyd die werk van die Heilige Gees dat Hy ons lei na die kruis van Christus. Die kruis wys vir my my sonde en God se oneindige liefde vir my as sondaar.

So bring die Heilige Gees my deur die kruis van Christus, deur die kennis van Jesus as die Gekruisigde tot ware sondebesef, tot boete en berou, tot bekering en skuldbelydenis. So kom ek tot ontdekking van my ware, sondige aard, maar tegelyk ook tot 'n diep verwondering oor God se liefde vir my. Samevattend kan ons sê: die heilswerk wat God vir sy kinders bewerk het, word deur die inwonende Gees aan ons geopenbaar (1 Kor. 2:10)

mandjie met druiwe

Geestelike Vrug🔗

In die derde plek is die inwonende Gees die Bewerker van die geestelike vrug in ons lewe. Paulus verduidelik dit vir ons in Gal. 5:22 waar die vrug van die Gees genoem word: liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Hier kry ons die portret van 'n Christen. So lyk iemand in wie se hart die Heilige Gees woon. Al die lelike dinge wat so eie is aan ons sondige natuur soos onreinheid, losbandigheid, vyandskap, naywer, woede, rusies, uitspattigheid en dergelike dinge verdwyn meer en meer uit ons lewe. 'n Nuwe mens kom te voorskyn. 'n Nuwe gesindheid kom in ons lewe tot openbaring. Ja, ons lewe gaan meer en meer die eienskappe vertoon wat ook so duidelik sigbaar was in die lewe van Jesus Christus. Ons gaan meer en meer lyk soos Jesus, sy gestalte word in ons lewe sigbaar.

Innerlike Versterking🔗

In die vierde plek is die inwonende Gees ook die Bewerker van die innerlike versterking. Ons is maar swak en ons val so gemaklik terug in die ou lewe van sonde, van selfsug, van eie belang, van ek kom eerste en van sondige begeertes. Maar nou is daar die inwonende Gees. Hy is ook daar om ons krag te gee. Dit is opmerklik, dat so dikwels waar daar in die Nuwe Testament oor die Heilige Gees gepraat word ook die woord krag gebruik word. Gees en krag gaan saam.

Die inwonende Gees skenk ons krag. Hy versterk ons innerlik. Daarom bid Paulus in sy aangrypende gebed in Ef. 3:16, dat die Gees uit die rykdom van sy heerlikheid, uit sy onuitputlike voorraad ons die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dit is opmerklik, dat hierdie bede om die innerlike versterking deur die Gees gekoppel is aan die gedagte van die inwoning van die Heilige Gees in ons harte soos blyk uit Ef. 3:17.

Die Gees van die Gebed🔗

In die vyfde plek leer die Gees ons ook om met God en met Christus te kommunikeer. Hy is die Gees van die gebed. Die inwonende Gees is besonder aktief in die hart van die gelowiges. Sy werksaamheid kom veral aan die lig op die terrein van die gebed. Dit is verstaanbaar, want gebed verbind ons met God. Hy wat bid het met God en met sy Seun Jesus Christus innig kontak.

bid

In sy bekende hoofstuk oor die wapenrusting van God (Ef. 6:10-20) skets Paulus die gebed as die sluitstuk van die Christenstryder se toerusting in sy stryd teen Satan en sy bose magte. Maar om volhardend en kragtig te kan bid moet die gebed 'n gebed in die Gees wees (Ef. 6:18). 'n Gebed in die Gees is 'n gebed onder die invloed van die Gees, 'n gebed in gehoorsaamheid aan die Gees, 'n gebed waarin ons, ons laat lei deur die Heilige Gees. En die Gees lei ons deur die Woord van God. Daarom is dit by al ons gebede altyd so belangrik om te luister na die Woord van die Here.

Dit is egter veral in Rom. 8 waar Paulus uitvoerig ingaan op die plek van die gebed in die lewe van die gelowige waar die werksaamheid van die Gees in verband met ons gebede op 'n heel besondere wyse bespreek word. Ook al woon die Heilige Gees in ons hart, dikwels weet ons nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar so skrywe Paulus in Rom. 8:26 nou kom die Heilige Gees ons in ons swakheid te hulp. Letterlik staan daar: Hy ondersteun ons in ons gebede. Hy dra saam met ons en tegelyk bid Hy ook daarby vir ons. Hy doen dit met versugtinge wat nie in woorde gesê word nie. Hy bid saam met ons en tegelyk rig Hy ons gebede na die wil van God. Dit is wel 'n heel besondere belewing van die werksaamheid van die inwonende Gees.