Bron: Die Kerkblad. 2 bladsye.

Hoe Leef Ek as 'n Geesvervulde Mens? (Die Gees in my Lewe 7)

kerk

Om vervul te wees met die Heilige Gees beteken om geheel en al deur die Gees beheers te word. Die vermaning in Ef. 5:18: laat die Gees julle vervul, wil dus sê: laat die Heilige Gees jou geheel en al in beslag neem. Nou formuleer die apostel Paulus hierdie bevel op so 'n manier, dat hy daarop wys, dat dit voortdurend moet plaasvind. Die vervulling met die Heilige Gees is dus nie iets wat net een keer in 'n mens se lewe plaasvind en dan is dit afgehandel nie. Nee, dit moet telkens en telkens weer plaasvind.

Ons gly so gemaklik terug. Ons vergeet so gou dat die Heilige Gees in ons woon en ons geheel wil regeer en lei. Ons Here Jesus weet dit. Daarom sê Hy eers vir ons: Kom na My toe (Mat. 11:29). Maar dan vervolg Hy: Julle moet in My bly (Joh. 14:4). Paulus doen dieselfde. Eers skrywe hy vir die gelowiges in Efese: Moenie die Gees van God bedroef nie (Ef. 4:30) en daarna vervolg hy: laat die Gees julle vervul (Ef. 5:18).

Ons moet goed daarop let dat die Heilige Gees 'n Persoon is. Jy kan Hom bedroef, seermaak. Wanneer bedroef ons die Heilige Gees? Wanneer Paulus in sy brief aan die Efesiërs sy lesers waarsku om tog nie die Heilige Gees te bedroef nie, dan noem hy allerlei sondes wat met die tong gedoen word: vuil taal, bitterheid, woede, toorn, geskreeu en lastering. As jy jou buurman vloek, as jy raas met jou vrou, as jy skreeu op jou kinders dan bedroef jy die Heilige Gees. As jy 'n ware gelowige is, dan woon die Gees in jou, dan dra jy die Gees as seël, en deur so 'n optrede bedroef jy die inwonende Gees.

Vervulling met die Heilige Gees🔗

Wanneer Paulus spreek oor die vervulling met die Heilige Gees dan plaas hy die vervulling met die Gees teenoor dronkenskap. As ons vol is van wyn en dronk geword het van wyn, dan bring dit ons tot losbandigheid. Ons weet nie meer hoe ons ons moet gedra nie.

Jy leef jou uit. Maar wanneer iemand vol is van die Heilige Gees dan gebeur presies die omgekeerde. Jy leef jou in – in die situasie van ander mense. Jy raak betrokke tot God en tot jou naaste. Wanneer ons vol is van die Heilige Gees, wanneer die Gees ons lewe geheel en al beheers, dan is dit die wonderlike dat die Heilige Gees ons lewe rig op God en op ons medemens.

Wanneer die apostel Paulus in Ef. 5 spreek oor die vervulling met die Heilige Gees dan verbind hy dit aan vier belangrike sake:

  1. julle gaan onder mekaar sing. Ons kan ook vertaal: julle gaan tot mekaar sing.

  2. julle sing met heel julle hart tot eer van die Here.

  3.  julle gaan God die Vader altyd oor alles dank

  4. julle gaan uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig wees.

gebreekte tou

Die eerste en die vierde bepaling skakel met mekaar en so ook die tweede en die derde. Wanneer ons mooi oplet, dan sien ons dat die Heilige Gees deur ons te vervul, twee dinge doen: Hy rig ons op God en Hy rig ons ook op mekaar. Die gerigtheid op God is ingeklem deur die gerigtheid op mekaar. So werk die Heilige Gees. Hy verlos ons van onsself. Hy bevry ons van ons selfsug, ons egoïsme, ons ek-gesentreerdheid. Hy bring ons weer terug by ons oer-bestemming. Ons is mos geskape om tot eer van God en tot heil van ons medemens te lewe. Hierdie gedagte word ook tot uitdrukking gebring in die wet van God. Die wet eis liefde tot God en liefde tot ons naaste. Die sonde bring skeiding en die Gees herstel die breuk. Sonde skei die mens van God en skei ook mense van mekaar. Ons lees dit duidelik in Genesis 3. Deur die sonde kom daar 'n breuk met God, maar tegelyk kom daar ook 'n breuk tussen mense. Adam verwyt Eva dat sy hom verlei het en Kain slaan sy broer Abel dood.

Maar die Heilige Gees herstel die breuk. Hy bring ons terug by God en Hy bring ons ook weer terug by mekaar. En hoe meer ons met die Heilige Gees vervul is, hoe meer ons onsself stel onder die heerskappy van die Heilige Gees, des te meer raak ons betrokke op God en op ons medemens, jou man, jou vrou, jou medelidmaat, jou ouers, jou kinders.

Wanneer die Heilige Gees ons onder sy heerskappy bring, wanneer Hy ons volledig vervul en die leisels oorneem, en ons van onsself verlos word en ons aandag op God en op ons medemens gerig word, dan sal dit nie met teensin en al sugtend gedoen word nie. Nee, dan gebeur dit met blydskap en met oorgawe. Soveel so dat ons gaan sing. Sing tot God en sing tot mekaar. Dit is nie 'n kunsmatige vreugde nie, maar dit kom diep uit ons hart, gewerk deur die Heilige Gees. Vervulling met die Heilige Gees gee blydskap en maak ons diep dankbaar. In die derde plek maak dit ons ook nederig. Nederig voor God, maar ook nederig teenoor mekaar. Uit eerbied vir Christus is ons aan mekaar onderdanig. In nederigheid ag die een die ander hoër as homself.

Hoe leef ek as 'n Geesvervulde mens? Dankbaar, ootmoedig, vol van blydskap en met 'n lied in die hart.