Bron: Kompas, 2007. 3 bladsye.

Johannes 11 - Ek is die Opstanding en die Lewe

Lasarus

Waarom was Jesus nie daar toe Lasarus gesterf het nie? Dit is duidelik dat Jesus alles geweet het van sy ernstige siekte. Die boodskap wat by Jesus uitgekom het, was ondubbelsinnig – die siekte is ernstig! Anders sou hulle Jesus nie sommer laat kom het nie. Dit was ook nie die geval dat Jesus koud gestaan het teenoor die bekommernis van Martha en Maria of Lasarus se siekte nie. Hy was lief vir hulle. Tog stel Jesus sy reis na Betánië uit tot Hy vir sy dissipels kan sê:

Lasarus, ons vriend, slaap, maar Ek gaan om hom wakker te maak.Johannes 11:11

Jesus wag tot Lasarus sterf, omdat Hy Homself in Betánië wil laat sien as die Opstanding en die Lewe.

Nou Reeds🔗

Jesus se opstanding het nie eers in die toekoms vir ons betekenis nie. Daar waar ons in geloof met Hom lewe, verander ons lewe nou reeds. En ons moet bysê: Hy verander ook ons dood. Dit is die betekenis van die opstanding van Christus vir ons. Ons mag vra: “Waarom kan ons lewens nie anders verloop as wat dit gaan nie? Kon die Here baie dinge nie voorkom het nie? Kom die Here met sy troos nie – na ons gevoel – te laat in ons hartseer nie?” Die troos van die evangelie het soms by ons die smaak van “mosterd na die maal”. Ons wil nie woorde van troos hoor nie, maar wou gehad het dat alles liewers ánders moes wees!

Maar juis dáár kom Jesus ons tegemoet. Hy wil ons laat sien wat dit beteken dat Hy die Opstanding en die Lewe ís. Dit is nie goedkoop trooswoorde nie. Martha het gedink dat Jesus sommer die gewone woorde van troos en meelewing uitspreek by die dood toe Hy sê: “Jou broer sal opstaan” (Johannes 11:23). Sy dink aan die troos dat gelowiges wat gesterf het, deel het aan die toekomstige lewe met die Here. Maar Jesus wil haar geloof in die opstanding verbreed. Hy wil haar geloof op Homself rig. Jesus gee nie net in die toekoms aan mense oorwinning oor die dood nie.

Hy IS die opstanding en die lewe. Nou reeds. Soos wat Hy nou na jou in jou lewensomstandighede kom. Dít moes Martha verstaan: “Martha, Ek het nie te laat gekom nie; alles moes nie anders gewees het nie. Moenie jou troos daarin soek dat as Ek hier was, jou broer nie sou gesterf het nie”. Ons geloof in die krag van Christus se opstanding is nie iets van die verre toekoms nie. Jesus sê nie vir Martha: “Ek sal jou broer laat opstaan; Ek bring opstanding en lewe” nie. Jesus is self die Opstanding en die Lewe. Dit sê Jesus terwyl Lasarus nog in die graf lê. Maar Hy kon, omdat Hy self sou sterf en uit die dood opstaan. Só kom ontmoet Jesus ons. In ons swakheid en magteloosheid. Wanneer ons dit só anders sou wou hê. Dit is nie dat Jesus te laat kom nie. Ook nie dat Hy nie weet of nie omgee nie. Maar almal moet sien dat Hy sterker is as die dood.

Glo jy Dit?🔗

Martha moes glo dat die siekte nie eindig in die dood nie, maar in die verheerliking van God. Daarom kan Jesus sê:

Wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe; en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie.Johannes 11:25-26

Hier was Martha se geloof in Jesus as God se groot genadegeskenk, op die proef gestel. Daarom vra Jesus vir haar: “Glo jy dit?” Hy wou aan elkeen laat sien dat Hy sterker is as die dood. Daarom het Hy nie vroeër na Betánië gekom nie. Hy wil sý heerlikheid laat sien, of ons lewe en of ons sterwe.

Ons geloof moet geheel en al op Hom gerig wees. Nie op iets wat Hy ons kan gee nie. Hy Self is in die eerste plek die groot geskenk wat God vir ons gegee het. En soos wat God Hom vir ons gegee het, sonder reserwe, só wil Hy dat ons onsself ongereserveerd aan Hom oorgee. In lewe en in sterwe. Vol vertroue dat my omstandighede nie eers anders moet wees voordat ek verseker kan wees van God se genadevriendelikheid teenoor my nie. Glo u dit? Glo u dat niks u buite bereik van God se genade kan plaas nie? Ja, selfs nie u grootste sonde nie. Selfs nie die dood nie.

Dit demonstreer Jesus deur Lasarus uit die graf uit te roep. Met sy stem kan Jesus selfs tot binne-in ʼn graf lewe wek. Sý stem gee lewe.

Gelowige mense kan selfs in hulle graf reageer op Jesus se stem. Want Hy is die Een wat deur God gestuur is. GLO U DIT? Glo u dat Jesus die Opstanding is – Hy laat selfs mense wat dood is, op sy genadestem reageer. Die dood mag selfs kom, maar ook dit sal jy oorleef. Is dit wat jy glo?

opstanding

ʼn Nuwe Lewe!🔗

Ons moet vanuit Christus se opstanding uit die dood vandag leef as mense wat nie die ewige lewe sal ontvang nie, maar dit reeds het. Ons word deur sy krag tot ʼn nuwe lewe opgewek. Christus kom woon deur die geloof in ons. Dit is ʼn nuwe lewe deur die krag van die opstanding van Christus.

Hierdie nuwe lewe het niks te doen met ons ou lewe wat hier en daar verbeter word nie. Dit gaan nie oor die restourasie en verbouing van ons ou lewe nie. Dit is ’n lewe waar alles nuut is. ’n Lewe van geloof uit Christus. ʼn Lewe uit genade. ʼn Lewe waar die mag van die dood en sonde nie oor ons heers nie. Wanneer Christus ons opwek tot ʼn nuwe lewe, dan maak Hy Homself tot die Bron waaruit ons elke dag leef. ʼn Nuwe lewe is nie ʼn lewe waar ek my bes doen om my lewe te verander nie. Die nuwe lewe gaan nie oor ons en ons nuwe krag nie. Ons bring altyd weer iets van ons ou lewe saam. Uit ons eie krag kan ons nooit ʼn nuwe lewe begin nie. Al verander ons ons lewens se rigting ook hoe!! Die nuwe lewe gaan oor Christus wat vir ons die lewe geword het. Hy is alles. Ons leef uit Hom, deur Hom en tot Hom. Al die heerlikheid is syne. God word in ons verheerlik deur Christus wat vir ons die lewe geword het. Die nuwe lewe leef uit die krag van die liefde van Christus vir ons. Dit is ʼn geloofslewe!!

Ons moet vir ʼn nuwe lewe nie kyk na ons eie swak kragte nie. Ons moet kyk na die leë graf van Christus. Want die Here God wil in ons werk met dieselfde krag waarmee Christus uit die dood opgewek is (Efesiërs 1). Dit is wat Paulus bedoel wanneer hy vir Timoteus aanmoedig:

Onthou dat Jesus Christus … uit die dode opgewek is…2 Timoteus 2:8

Nie maar net een keer glo in die opstanding van Christus nie. Nee, sy leë graf is gedurig en altyd weer die krag vir ons om ons nie oor te gee aan die krag van die sonde en die dood waarmee ons elke dag gekonfronteer word nie. Met sy evangelie laat Hy ons elke dag weer opstaan om ʼn lewe te lei wat pas by sy leë graf. Die dood het geen mag oor ons meer nie.

Waarborg van Ons Opstanding🔗

Christus se opstanding is ook ’n waarborg van ons opstanding. Hiermee word nie die opstanding van ons liggame bedoel nie (al glo ons natuurlik dit ook!). Sonder twyfel is dit daarby ingesluit. En tog moet ons aandag hier wees op iets anders wat belangrik is. Wanneer Christus uit die dood opstaan, word sy hele lewe in die liggaam wat Hy op aarde geleef het, deur die Vader aanvaar. Die Vader laat sien dat Jesus se lewe ewigheidswaarde het. Dit is en was nie nutteloos nie. Dit was nie ’n ydele lewenswandel nie. ’n Lewe wat geen waarde het nie. As Christus daarom nie opgewek was nie, sou die verkondiging van sy dood geen betekenis gehad het nie. Maar deur sy opstanding weet ons dat sy lewe in die liggaam, selfs nadat dit in die graf neergelê is, waarde vir ewigheid het.

Daarom hoop ons op Christus nie net vir hierdie lewe nie, maar ook vir die lewe hierna. Ons sou die ellendigste van mense wees, indien ons geen hoop gehad het dat ons lewens ewigheidswaarde het nie. Wanneer ons deur geloof verbind is met Jesus wat die Opstanding en die Lewe is, kan ons weet dat ons lewens wat soms totaal nutteloos is, ewigheidswaarde het. Al is ek bedlêend. Verstandelik met groot beperkthede toebedeel. Al voel my lewe ’n groot mislukking. Selfs wanneer dit vir my voel asof ek die grootste deel van my lewe verspeel het. Óók wanneer jy voel asof jy vanweë liggaamlike swakheid net vir die helfte funksioneer ten opsigte van dit wat jy graag sou wou doen.