2 bladsye.

Johannes die Grenswagter

man in die woestyn🔗

Die tweede Elía🔗

Die optrede van Johannes die Doper het van meet af in die teken gestaan van dít wat Gabriël by die aankondiging van sy geboorte gesê het: “En hy sal voor Hom uit gaan in die gees en die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring en ... om vir die Here ʼn toegeruste volk te berei” (Lukas 1:17). Met die gees en krag van Elia word bedoel die krag van die Gees waardeur Elia as gesant gebruik is om die afvallige verbondsvolk weer terug te bring tot die belydenis: ‘Die HERE is God.’ Elisa het verlang dat ʼn dubbele deel van dié Gees ook op hom sou kom. Johannes is nie minder nie as Elisa die geestelike erfgenaam van Elia. Daarmee het die profesie van Maleagi in vervulling gegaan (Maleagi 4:5,6).

Dit is meer as sy uiterlike voorkoms (dink aan sy kleed van kameelhaar en sy eenvoudige diëet) wat ons laat merk dat hy die tweede Elia is. Sy prediking is besiel met ʼn innerlike drang om, in die lig van die nabye koms van die Christus, wat gerig én genade sou bring, die volk tot bekering op te roep, want Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak, die kaf verbrand en die koring insamel (Lukas 3:17). Hy kom! Wie Sy gerig nie vrees nie en nie sy sonde nie bely nie, kan Sy genade nie ontvang nie. Elke vorm van halfhartigheid of vryblywendheid moet verban word. Hier is ʼn punt waaraan ons in die Adventstyd moet dink. Wat dink u is die mees geskikte houding by Advent? Kan die seën van Kersfees ontvang word in ʼn hart waarin halfhartigheid en vryblywendheid teenoor die Here, om voorrang stry?

Johannes en Jesus🔗

Johannes en Jesus word nóú verbind. Dit blyk op verskillende maniere. Ons kan wys op die parallelisme in die beskrywings van die geboortegeskiedenis van Johannes en Jesus in Lukas 1 en 2. Ons dink hier aan die verskyning van die engel, die ontroering wat dit teweeggebring het, die vraag wat gestel word, die naam en getuienis in verband met die kind, die lofsang wat gesing word, die beskrywing van die geboorte self, die besnydenis en naamgewing; by al hierdie punte kan ʼn parallel gevind word. As sodanig laat hierdie parallelle al blyk hoe nou die diens van Johannes met die koms van Christus verbind was. Ons tref iets dergeliks in Matteus 3:2 aan, waar die prediking van Johannes saamgevat word met die woorde:

Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom,

terwyl die prediking van Jesus in Matteus 4:17 met presies dieselfde woorde saamgevat word. Die verhouding tussen Johannes en Jesus was nouer as wat ons gewoonlik dink. Jesus het self sy eie diens in die nouste verband met die werk van Johannes gesien, en het Johannes selfs geëer as die wegbereider wat deur God gestuur is (Matteus 11:9-11); die laaste grenswagter voor die koms van die nuwe bedeling, wat ook die eerste was om daarin diensbaar te wees by die oorgang (Lukas 16:16).

Dat Jesus sy werk in die nouste verband met die optrede van Johannes die Doper gesien het, blyk ook uit Matteus 21:23-27. Die lede van die Sanhedrin wil nie antwoord op die vraag of hulle die doop van Johannes as van God gegewe erken nie. Weier hulle om Johannes te erken, kan hulle Jesus ook nie erken nie.

preek in die woestyn

Verder kan ook daarop gewys word dat die gevangeskap en marteldood van Johannes reeds ʼn voorspel was tot die lydensweg en sterwe van Christus. Ons kry ʼn treffende voorbeeld hiervan in die gelykenis van die bose landbouers. In Markus 12:4 tref ons ʼn detail aan wat ons nie by ander evangeliste kry nie, naamlik dat een van die gestuurde knegte met ʼn kopwond verwond word. Hierdie een ondergaan dieselfde lot as al die ander profete, maar hierdie spesifieke verwysing herinner aan die onthoofding van Johannes. Ten slotte stuur die eienaar van die wingerd sy seun; ook dié word nie ontsien nie, vind geen gehoor of geloof nie, en word om die lewe gebring.

Dáár is die Lam van God!🔗

Daar sou nog baie vertel kon word oor Johannes die Doper, wat die vriend van Jesus en ʼn lamp wat brand en skyn genoem word. Een van die mees aangrypende gebeurtenisse was ongetwyfeld dat hy waardig geag is om Christus te doop. Daarna het hy, met ʼn dieper geloofsbegrip, die Christus gepredik as die Lam van God wat moes kom om die sonde van die wêreld weg te neem (Johannes 1). Daarvoor moes die Lam deur die Doodsjordaan gaan. So word alle geregtigheid vervul; die geregtigheid van God. Op grond daarvan kan sondaars salig word, deur die geloof.

In die getuienis van Johannes die Doper, die laaste grenswagter voor die nuwe bedeling, klink die stem van die roepende bruid. Dié stem word stil wanneer die bruid en bruidegom verenig word. Johannes het inderdaad stil geword, minder geword sodat Christus meer sou word. Wanneer die mense ná die dood van Johannes vir die Here Jesus hoor preek op die plek waar Johannes vroeër gepreek het, by die Jordaan, dan getuig hulle:

Johannes het wel geen teken gedoen nie, maar alles wat Johannes van Hom gesê het, was waar.Johannes 10:41

Dit is die hoogste kroon op die werk van ʼn dienskneg as mense inderdaad tot Christus gelei word en kan getuig: “Wat het ons nóg getuienis nodig! ...ons het dit self uit sy mond gehoor” (Lukas 22:71).

As u so deur Advent- en Kersprediking tot Christus self gelei word, dan het u ʼn geseënde Kersfees.