2 bladsye.

Julle Voorgangers Waak vir Julle Siele

predikant

Die begin van ’n nuwe jaar is die tyd van beplanning en voornemens. Ons lê ons toe op die gesin, die skool, die versorging van siekes en bejaardes, die besigheid, ons wetenskaplike besinning, die burgerlike samelewing. Daar is niks verkeerd met al hierdie planne nie, mits ons die belangrikste nie uit die oog verloor nie. Wat beplan ons vir die kerk, die huis van die lewende God? Wat plaas kerkrade en lidmate op die agenda van die jaar 2002?

Kom ons luister saam na enkele woorde uit die slotgedeelte van ’n preek. Ja, die brief aan die Hebreërs is ’n preek, ’n deur die Heilige Gees geïnspireerde verkondiging van die Woord. Die Gees sê vir al God se kinders wat planne maak en wat hul voornemens probeer verwerklik: ‘Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie al sugtende nie; want dit is vir julle nie nuttig nie. Bid vir ons, want ons is oortuig dat ons ’n goeie gewete het, omdat ons in alles goed wil wandel’ (Hebreërs 13:17-18).

Die Heilige Gees vra in hierdie verse ons aandag vir die voorgangers in die kerk, heel konkreet vir ons dominees, ouderlinge, diakens, professore van die Teologiese Skool en studente wat hulle vir die bediening van die Woord voorberei, ons toekomstige voorgangers. Die Gees kwalifiseer hierdie voorgangers as manne met ’n goeie gewete, manne wat in alles goed wil wandel. God sluit nie huurlinge en valse herders by sy geroepe voorgangers in nie.

Hoe ken ons die goeie voorgangers uit? Hulle is dienaars, herders onder ‘die groot Herder van die skape, naamlik onse Here Jesus Christus’ (vers 20).

  • As hulle praat, hoor ons die Here praat.
     
  • As hulle troos, ervaar ons die versterking van die Vaderhand wat ons optel.
     
  • As hulle vermaan, sien ons die staf van die Herder wat die dwalende skaap na die kudde teruglei.

Die werk van die getroue voorgangers in prediking, huisbesoek, diakonale sorg, opleiding tot die bediening van die Woord – dit alles vat die prediker vir die Hebreërs in een sinnetjie saam:

Hulle waak vir julle siele. Die formulier vir die bevestiging van ouderlinge en diakens vat die teks uit Hebreërs saam in die oproep tot die voorgangers: ‘Wees soos wagters oor die huis van God; vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte. Gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe’.

wagters op muur

Hulle waak vir julle siele: Ons dink vanself aan die profeet Eségiël wat deur die Here as brandwag aangestel is. As hy betyds teen gevaar (sondes) waarsku en die volk nie wil luister nie, dan het hy sy eie lewe gered. As hy egter mense ongewaarsku verlore laat gaan, dan gaan hulle verlore, maar dan eis God hulle bloed van die wagter (Eségiël 3:16; 33:8). Wagters oor die huis van God het ’n groot verantwoordelikheid. As hulle nie die Here se troos, sy vermaning, sy stimulering van die amp van gelowige aan sy volk deurgee nie, dan eis die Here die bloed van sy volk wat ten gronde gaan, van daardie voorgangers. Hulle beërf nie die ewige lewe nie.

Voorgangers en toekomstige voorgangers (indien God nog ’n toekoms gee): Besin ernstig, persoonlik en saam, oor u roeping in die jaar wat reeds begin het. Vra uself af: Hoe sal ons die stem van die groot Herder van die skape laat hoor in opleiding, prediking, op huisbesoek, in diakonale sorg? Studente, wat begeer julle? Om te waak vir die siele? Inspanning vir hulle behoud en ywer in die diens van God? Dien onder die groot Herder? As julle ooit deur ’n gemeente en sodoende deur God self tot hierdie heilige diens geroep word – onthou die heerlike roeping en die verantwoordelikheid van die brandwag.

Wat is die roeping van ons, die lidmate van die kerk? Wees gehoorsaam aan julle voorgangers. Kom nie in verset as jy vermaan moet word nie. Laat die getroue voorgangers hulle werk nie al sugtende doen nie, maar met blydskap. Volg die groot Herder wie se stem julle uit hulle monde hoor.

Dra die voorgangers voortdurend in gebed aan die Here op. Die Here versterk hulle nie omdat ons bid nie. Hy wil dit ook nie sonder ons gebed doen nie. Bid persoonlik en in gesinsverband vir die opleiding tot die bediening van die Woord, vir u predikant, u ouderlinge en diakens.

Kom ons beplan ons voorgaan en volg in die gemeente van onse Here Jesus Christus. Beplan as kerkraad hoe prediking en huisbesoek moet funksioneer tot bevordering van die diens van die gemeente onder die groot Herder. En laat ons, lidmate, ons voorneem om die woorde van voorgangers nie te veronagsaam nie. Laat ons deur hulle gestimuleer word om in die hele lewe die groot Herder te volg, sy wil al hoe meer te leer ken en te doen. Dan sal die jaar 2002 ’n seënryke jaar vir die kerke word. Dit belowe die Here.