Bron: Wegwijs. 2 bladsye.

Kerkdiens - Werkdiens

Doen dit nog iets aan ons as ons kerk toe gaan? Word ons nog deur die predikant se preke aangespreek? Sit dit wat ons in die kerkdiens ondervind, ons nog aan die werk? 

ʼn Kerkdiens kos heelwat investering, veral van die dominee se kant af. Maar wat is die opbrengs daarvan? Dit hang mede daarvan af wat jy sèlf in die erediens belê, en of jy die huiswerk doen wat aan jou gegee word. Hierdie artikel gaan nie oor die predikant wat sy beste moet lewer nie, maar oor die kerkganger wat self aan die werk moet spring.

ʼn Kloof🔗

Op Sondae is ons met baie ander dinge besig as gedurende die week. Ons is ses dae per week besig met allerhande bedrywighede, maar op Sondag word ons aandag gevra vir die diens van die Here.

Ontstaan daar nie ʼn kloof tussen die eerste dag met sy kerkdienste en die orige dae van die week nie?

As die kontras tussen die twee baie groot is, dan gaan dit uiteindelik probleme veroorsaak op die Sondag. Immers, kan ʼn preek nog posvat in  ʼn lewe wat ses dae so vol geraak het met baie ander dinge? As ons lewe besig is om te vervreem van die boodskap van die evangelie, sal hierdie boodskap Sondag ook nog maar min vir ons beteken.

Is dit te gewaag om ons verhouding met die Here dan te vergelyk met  ʼn LAT-verhouding (Living Apart Together)? Eenmaal per week soek jy Hom op en gaan dan weer jou eie gang.

Oorbrugging🔗

Die Here lewe met ons in  ʼn verbond. Hy vergelyk daardie verbond gereeld met  ʼn huwelik.  ʼn  Huwelik is  ʼn permanente, intieme verhouding. Binne die verhouding word die bloei deur hoogtepunte gekenmerk.

Die onderhouding van die Sabbat noem die Here  ʼn teken tussen Hom en die volk (vgl. Eksodus 31:13; Esegiël 20:12, 20, sien ook Jesaja 56:6). Daar is  ʼn vaste band tussen Hom en sy volk: Hy is hulle God, hulle is sy volk. Daardie permanente band moet tot uiting kom in die trou en blydskap waarmee Israel die Sabbat gevier het.

Ons kan hieruit leer dat die Sondag geen geïsoleerde hoogtepunt in ons lewens behoort te wees nie. Juis omdat dit dreig om geïsoleerd te word, kan dit geen hoogtepunt meer wees nie.

Die Sondagsviering kan net baat vind by iemand wat daagliks sy blydskap vind in die lewe met die Here. As iemand daagliks met God se Woord lewe, sal hy hom ook op Sondag gouer aangespreek voel. Hy hoef nie lank te soek na die regte golflengte nie.

Vóór Kerk🔗

Om kerk toe te gaan vra vir goeie voorbereiding. Kerkgang begin in jou hart. Staan voor die tyd daarby stil hoekom jy kerk toe gaan. Wat trek jou soontoe? Wie mag jy daar ontmoet? Wat mag jy daar ontvang? Maar ook: wat gee jy? Want ʼn kerkdiens is nie ʼn passiewe aangeleentheid waar jy net kan ontvang nie. Jy gee jouself in aanbidding en lofsang, jy lewer jou deel aan die gemeenskap met God en met mekaar. Kerk toe gaan vra geestelike voorbereiding.

ʼn Kerkdiens moet ook deur jou gebed gedra word. Bid vir die dominee. Moenie daarmee wag tot Saterdagaand nie, want dan sal sy preek tien teen een al klaar wees. Bid dat die eredienste geseën mag word.  Bid dat die Here jou in staat sal stel tot toewyding en aandag.

As deel van die voorbereiding behoort jy daarvoor te sorg dat jy nie net geestelik nie, maar ook liggaamlik gereed sal wees vir die erediens. Moet dus nie Saterdagaande te laat gaan slaap nie.

Tydens die Diens🔗

Lees vóór die diens die Bybelgedeelte en die teks deur. Neem  ʼn aktiewe luisterhouding aan. Maak aantekeninge tydens die preek as dit jou sal help om te luister. Probeer goed vashou aan wat die hoofboodskap van die preek is. Meestal word dit in kort weergegee in die tema.

Neem aktief deel aan die sang, gebed en belydenis.

Na Kerk🔗

Die boodskap van die preek vra om opgevolg te word in jou lewe. Dit kan net plaasvind as jy  die boodskap op jou laat inwerk. Vra jouself ná die diens af wat die boodskap van die preek ingehou het. Wat jy daaruit gekry het in die vorm van onderwysing, bemoediging, en vermaning.

Wat moet daar verander (na aanleiding van die preek) in jou verhouding met die Here, die omgang met ander en met jouself?

Om  ʼn preekbespreking te hou, is  ʼn goeie manier om jouself en mekaar te bepaal by die boodskap van die preek. Praat saam verder oor die preek, hetsy by die huis met moontlike gaste of reël saam met ander  ʼn preekbesprekingsgroep of wyksaand waarop jy die preek kan deurpraat. Die dominee kan gevra word om so nou en dan aanwesig te wees. Hy kan ook nog verder saamwerk om die boodskap goed te laat inwerk deur hande en voete te probeer gee aan wat in die preek na vore gekom het, of dalk deur ʼn weekrooster op te stel met verskillende Bybeltekste wat aansluiting vind by die preek.

Werkdiens?🔗

God se woord bevat  ʼn boodskap van genade.

Genade kan jy alleen in geloof ontvang en nie verdien nie. In die kerkdiens deel God sy genade uit. Met die woord ‘werkdiens’ wil ek nie aanspoor tot werkheiligheid nie.  Maar om die genade van God te wil ontvang, vra gewis aktiwiteit van ons. God skakel ore, breine en harte in. Hy vra aandag en gee huiswerk.

Wie weeksdae intensief besig is met die preke wat hy gehoor het, mag die vrugte daarvan pluk in sy lewe. Ook die kloof tussen Saterdag en Sondag sal dan kleiner word.