Bron: Die Kerkblad. 2 bladsye.

Kersfees - Die Skrif word Vervul

wyse manne🔗

God se Werk🔗

Sonder die Bybel kan mens nie Kersfees vier nie. Kersfees verkondig ons twee dinge;

  • Hoe Christus tot ons gekom het,

  • Hoe ons tot Christus kom.

Christus se koms na die wêreld is uitsluitlik God se werk. Maar om by Christus uit te kom is ewe-eens uitsluitlik God se werk. In beide aksies vervul die Woord van God ’n allesbeslissende rol. Kersfees is die vervulling van die Skrif. Met dieselfde Skrif word ook mense gebring tot die volle vreugde van Kersfees.

Wyse manne, in die tradisie wel genoem die drie konings, sterrekundiges, het iets besonders gesien. In Babel, die land van die sterrekunde en sterreverering het hulle geglo dat ’n besondere ster in verbinding staan met ’n besondere mens. Daar is dus iewers ’n besondere mens. Daar is dus iewers ’n koningskind gebore.

Ons weet dat die groot profeet en staatsman Daniël in Babel gebly het. Heidense bygeloof in die sterre vermeng met die Joodse verwagting van ’n groot koning wat gaan kom, het die heidense geleerdes die lang pad laat vat.

Die ster was waarskynlik die verbinding van twee planete, Jupiter en Saturnus, in die dierkringteken van die Vis. Geleerdes het bereken dat elke 257 jaar hierdie twee planete deur die heelal in dieselfde baan saamtrek.

God praat met die wyse manne in hulle eie taal. Alle heidense onsuiwerheid in hulle verwagting moet nog uitgesuiwer word. Maar hulle gaan op reis. Dit is God wat hulle lok.

Herodes Voel Bedreig🔗

So kom hulle na ’n lang trek in Jerusalem. Waarheen anders kan hulle gaan as na die paleis van die koning, Herodes? Hy is baie ontsteld. Ons weet uit die oorlewering dat die vrees vir die komende Messias die laaste lewensjare van die vors verdonker het. Hy het, so vertel die gewone geskiedenis, baie gesprekke met die skrifgeleerdes gevoer oor die Koningswoorde in die Ou Testament. Herodes voel bedreig. Sy troon wankel.

Die owerpriesters en die Skrifgeleerdes word ontbied. Dit is die manne van die Bybel, die dominees, die teoloë uit daardie tyd. Hulle ken mos die Bybel? Inderdaad! Hulle maak die rolle oop en wys vir Herodes vers en kapittel: Miga 5:1. Daar staan dit duidelik. Die geboorte van Christus, die Koning van alle konings, is die vervulling van die Skrif.

So lei die Here die sterrekykers uit die Ooste na die Bybel. Daar moet ’n mens uitkom om Christus te kan ontmoet, om Kersfees te kan vier. Die geleerdes uit Babel val weer in die pad. Nou nie meer net met ’n ster as leidsman nie, maar met die Woord van God as hulle kompas.

Hoor Sonder Aanvaarding🔗

Hoekom gaan Herodes, hoekom gaan die Skrifgeleerdes nie saam nie? Hulle is tog mense wat die Bybel ken en vir Herodes selfs onderrig oor wat die Bybel van die koms van die Messias gesê het?

Hier staan ons voor die verbysterende feit dat jy die Bybel kan besit, dat jy die Woord van God ken, en dat dit jou nie by Christus bring nie.

Hulle het die Woord van God, maar hulle kom nie by die God van die Woord uit nie. Hulle ken die Bybel wat van Christus spreek, maar dit bring hulle nie by die Christus van die Bybel nie. Hoe is dit moontlik? Die skrifgeleerdes en priesterhoofde het hulle eie Messias-konsep gehad, ’n koning volgens hulle patroon, ’n verlosser soos hulle dit wou gehad het.

Hier word ons op die ontsettende moontlikheid gewys. Jy kan ’n lidmaat van die kerk wees, opgeneem in die heerlike verbond van God, jy kan die Bybel besit en selfs daarin lees en studeer – en dat jy tog nie Christus persoonlik leer ken nie. Dit gebeur wanneer mense in ongeloof en selfgenoegsaamheid die Woord van God wel hoor, maar nie gelowig aanvaar nie. Sulke mense sluit hulleself uit van die vreugde van Kersfees.

Vervulling van die Skrif🔗

Die sterrekundiges verlaat Jerusalem. Hulle gaan gelowig uit met die Woord van God as hulle kompas. Min weet hulle van die Bybel, van die Ou Testament. Daar is net een teks, maar hulle aanvaar gelowig wat daardie teks vir hulle verkondig: Die gebore Koning is in Betlehem.

krib

En daar vind hulle die Kindjie. Hulle sien ’n eenvoudige Kind. Maar die Woord van God wat vervul is, het vir hulle gesê: Hierdie Kind is die groot Koning. Hulle kniel neer en bewys die Kindjie hulde. Dit is wat Kersfees beteken: die vervulling van die Skrif.

So wys die Bybel ook vir ons die pad na die ware, blywende vreugde van Kersfees. Wanneer mense net kyk na die sterre en in moderne bygeloof uit die sterre ons lewensgeluk wil aflees dan bly die ware Kersvreugde vir mense weggesteek.

Wanneer mense soos die priesterhoofde en Skrifgeleerdes wel die Bybel het, maar nie gelowig aanvaar wat die Bybel sê dat die Skrif in die geboorte van Jesus Christus vervul is – dan word dit nie ’n egte Kersfees vir hulle nie.

Wanneer ons soos die geleerdes uit die Bybel ons laat lei deur die Woord van God en ons gelowig aanvaar dat in Christus se geboorte die Skrif vervul is, dan word dit werklik vir ons fees.

Die Skrif is vervul en daarom het Christus gekom. Die Skrif sal ook vervul word, want Jesus Christus kom terug. Geloof in die eerste koms van Christus spoor ons aan om ook gelowig te wag op sy tweede koms. Die Skrif is vol van heerlike beloftes dat Christus weer gaan kom.

Sonder die Bybel kan ons nie Kersfees vier nie.

Sonder die Bybel kan ons nie gelowig en verlangend na sy wederkoms uitsien nie.

Die Skrif is in Christus se eerste koms vervul.

Die Skrif word in Sy wederkoms vervul.