Bron: Waarheid en Dwaling. 3 bladsye.

Kontrasepsie in die Christelike Gesin

pille

'n Beskouing oor die roeping wat ons het t.o.v. die ongebore lewe en die begin van lewe sal nie volledig wees as daar nie ook 'n besinning is oor die plek en rol van kontrasepsie (geboortebeperking) nie. Dit is waarskynlik 'n saak waar ons almal met die besinning oor die begin van lewe te doen kry.

Wat is dan die plek van geboortebeperking? Om hierdie vraag te beantwoord moet ons eers luister wat die Skrif sê t.o.v. gesinsvorming.

Wat sê die HERE?🔗

God het die mens geskape na sy beeld as man en vrou. (Genesis 1:26) Daarna het God hulle geseën en vir hulle gesê: "Wees vrugbaar en vul die aarde en onderhou dit." (Genesis 1:28).

Salomo noem kinders 'n erfdeel van die HERE en die vrug van die moederskoot 'n beloning (Psalm 127:3). God praat met blydskap oor sy kinders in sy koninkryk: "Soos pyle in die hand van 'n held". Paulus noem die vrou wat kinders baar gelukkig (1Timotheus 2:15). Die begeerte om kinders te kry word hoog geprys in die Skrif. Langs hierdie weg het die HERE sy heil bewerk in Christus (Ou Testament), en langs hierdie weg wil Christus kom tot die skare wat niemand kan tel nie (Nuwe Testament). Isak bid, nadat hy sy seun Jakob gewaarsku het om nie 'n vrou uit die dogters van Kanaän te neem nie, die volgende: "Mag die HERE u seën en u vrugbaar maak en vermenigvuldig sodat u 'n menigte van volke word (Genesis 28:3). Nehemia loof die HERE dat Hy sy volk vermenigvuldig het soos die sterre van die hemel (Nehemia 9:23).

Rut was 'n Moabitiese vrou wat graag wou deel wees van God se verbondsvolk. Daarom trou sy met Boas (God het dit so laat gebeur) en skenk lewe aan Obed. God het haar vrugbaar gemaak. "So het Boas Rut geneem, en sy het sy vrou geword; en hy het by haar ingegaan, en die HERE het vir haar swangerskap gegee, en sy het 'n seun gebaar." (Rut 4:13). Min het sy geweet dat sy so in die lyn van die Messias gekom het. (Matteus 1).

Kinders is 'n weelde, 'n skat en rykdom in die lewe.

Die Skrif lê drie belangrike beginsels neer t.o.v. die vorming van 'n gesin:

 • God het die anatomie en fisiologie van die twee geslagte geskape. As u in 'n onlangse anatomie en fisiologie handboek kyk kan mens nie anders as om verwonderd te staan oor die geweldige wysheid en insig van God nie.

 • God het dit so gemaak om vir hom 'n volk te berei. 'n Volk om Hom te dien en vrees.

 • God het hierdie gawes en sy plan verbind aan ons deur 'n opdrag. Ons is medewerkers van God in die uitbou van sy verbondsvolk.

Wie sal egter bepaal hoe groot ons gesin moet wees, wanneer en hoeveel kinders daar sal wees? Die antwoord is duidelik uit die Skrif. God bepaal dit en Hy alleen. Net soos God ook ons huweliksmaat met sy eie hand na ons toe lei, netso bepaal God ook wanneer en hoeveel kinders Hy aan ons toevertrou. Hierdie beskikking van God gaan egter nie buite ons om nie. Net soos die man en vrou in gehoorsaamheid aan God se vereistes betrokke is by die soek na 'n huweliksmaat, so is dit ook in die kry van kinders in die huwelik. Man en vrou het die heilsame bevel van God om te vra na sy gebod. Met die huwelik kom die HERE ook na ons toe met die roeping van gesinsvorming. Nie in sondige selfbeskikking en op eie wyse nie, maar in gebondenheid aan die Woord van God en op 'n verstandige en liefdevolle wyse.

Ook vandag moet ons die wysheid van God navolg en ons motiewe ten opsigte van kontrasepsie herstruktureer volgens sy norme. Dit moet ons bewus vir mekaar sê. Ons lewe in 'n tyd waar daar nie rekening gehou word met die Wysheid van God t.o.v. kontrasepsie nie.

Wat sê die Wêreld?🔗

Voor die tweede wêreldoorlog het filosowe en demograwe geboortebeperking as 'n middel gesien om die bevolkingsaanwas te stuit. Malthus het reeds in die vorige eeu die stelling gemaak dat die mens vinniger groei as sy bestaansmiddele. Die bevolkingsgroei moes daarom ingeperk word. Sy opvolgers het geboortebeperkende middele as die oplossing gesien (neomalthusianisme). Na die tweede wêreldoorlog is geboortebeperkende middele steeds minder gesien as 'n oplossing vir die bevolkingsgroei en al hoe meer as die oplossing vir individuele "stremminge" in die gesin.

seun

T.o.v. gesinsvorming verleen die moderne mens meer gewig aan sy gedagtes as aan die gedagtes van God oor konsepsie. Hul praat van kontrasepsie. Materialistiese gedagtes vind dit moeilik om in te sien dat kinders 'n geskenk van God is – "soos pyle in die hand van 'n held". Kinders is dikwels in die pad van 'n TV stel, gerieflike groot huis, 'n vakansie of 'n nuwe motor. Kontrasepsie verbeter die ekonomiese situasie van die gesin en verhoog so die algemene lewenstandaard van die gesin. Dit gee die kinders wat wel gebore word 'n beter kans op 'n goeie toekoms. Ja, word daar gesê: as jy nie kontraseptiewe middele gebruik nie, dan is dit hoogs waarskynlik dat jy sal swanger word. Dit word gesien as 'n ongeluk, iets wat ongeleë is. Ja selfs in gereformeerde kringe word dikwels hierdie geluid gehoor. Maar daar word vergeet dat kinders van die HERE kom. Die HERE weet immers wat is goed vir sy kinders. Hy sal op sy tyd aan ouers 'n kindjie toevertrou of nie toevertrou nie. As dit die HERE se wil en wysheid is dat 'n vrou nie swanger sal word nie, sal dit so wees, ook al gebruik sy nie kontraseptiewe middels nie.

Daarom kan 'n pasgetroude paar nie kontraseptiewe middels gebruik om die gesin vir 'n bepaalde tyd uit te stel nie. Die besluit om in die huwelik te tree dra ook die verantwoordelikheid om God se koninkryk, sy verbondsvolk, uit te bou. Dikwels is daar by pasgetroudes 'n soort vrees dat die vrou kort na die huwelik swanger sal word. Dit is tiperend van die tydsgees. In plaas van blydskap is daar angs vir God se seën.

Die ongelowige moderne mens hef sy eie gesondheid en geluk op tot die hoogste goed. Sy toenemende weeldesug, angs vir verantwoordelikheid, gemis van pligsbesef, hoogmoed en egoïsme lei daartoe dat hy opsetlik die getal kinders wil beperk. Hierdie lewensuitkyk is totaal vreemd aan die Woord van die HERE. Die motivering van die moderne geboortebeperking is ten diepste antichristelik.

Op grond van allerlei menslike motiewe word die Wysheid van God voor die voete geloop. Sy werk wat Hy deur ons wil verrig word dikwels gekeer deur menslike oorwegings.

As kinders van die HERE moet ons baie versigtig wees dat ons nie soos die moderne heidendom begin dink en later begin lyk nie. Dit is ons profetiese roeping om hierteen te waarsku en die klem laat val op die Wysheid van die HERE in gesinsvorming. Wie ver van God sy weg wil gaan stap op 'n donker afgrond aan (Psalm 73:27). Wie sy lewe wil reguleer volgens sy eie standaarde moet ook die toorn van God verwag.

Is daar dan Geen Plek vir Kontrasepsie in die Christelike Gesin nie? Ja, daar is 'n Plek onder die Volgende Voorwaardes:🔗

 • Binne 'n egpaar. Daar is geen plek vir kontrasepsie buite of voor die huwelik nie. (Titus1:6).

 • Die egpaar moet God se wysheid verstaan t.o.v. konsepsie in die opbou van God se verbondsvolk.

 • Die egpaar moet geen heidense oorwegings soos genoem hê nie.

Watter Indikasies is daar waar Kontraseptiewe Middels Gebruik kan word?        🔗

 • Wanneer die vrou se gesondheid ernstig in gedrang kom weens die swangerskap. Dit moet met 'n mediese dokter bespreek word.

 • Wanneer daar 'n tydelike siekte van beide of net van die man of vrou is, wat tyd nodig het om te genees.

 • Om die optimale hoeveelheid kinders te kry. Dit is 'n getal wat rekening hou met die gesondheid van die moeder. Dit verskil van gesin tot gesin afhangende van die moontlikhede en verantwoordelikhede wat die HERE aan hulle gee. Dit moet gedoen word in die gebed om die wysheid van God in hierdie saak te soek. Weereens moet ons ons motiewe herstruktureer aan God se heilige wil. God se voorsienige hand tydens bevrugting staan egter nie los van ons verantwoordelikheid nie. Ons is God se medewerkers. Die verantwoordelikhede binne die huwelik lê ook daarin om mekaar lief te hê. Dit kom ook daarin uit dat ons na mekaar se gesondheid omsien. Ook die gesondheid van die vrou.

Watter Metodes van Kontrasepsie is Daar en Watter kan ons as Christene Gebruik?🔗

Natuurlike Metodes:🔗

 • Onthouding

 • kalendermetode
  Hierdie metodes kan gebruik word binne die voorwaardes en indikasies genoem.

 • borsvoeding – tydens borsvoeding is die hormonale siklus gefokus op die produksie van melk en nie op ovulasie nie. 'n Vrou wat borsvoed sal dus moeiliker swanger word as 'n vrou wat nie borsvoed nie. Ook hierdie fisiologie het die HERE gemaak.

kalender🔗

Hormonale Metodes:🔗

Verskillende soorte pille is beskikbaar op die mark bv. Femodene, Minulette, ens. Dit kan ook as 'n inspuiting gegee word op 'n twee of driemaandelikse basis bv. Provera en Nuristerate. Hierdie middels werk deur ovulasie te voorkom. Omdat ovulasie nie plaasvind nie, kan konsepsie ook nie plaasvind nie. Hierdie metode is 98%-99% effektief. Elke vrou moet individueel beoordeel word vir die regte medikasie. Hierdie metode kan gebruik word binne die voorwaardes en indikasies genoem.

Metodes wat die Inplanting van die Bevrugte Ovum Verhoed:🔗

 • Meganies – 'n Stukkie koper of ander materiaal word in die baarmoeder geplaas. Hierdie instrumentjie irriteer dan die baarmoeder sodanig dat die liggaam teen hierdie vreemde voorwerp reageer. Hierdie reaksie maak dit onmoontlik vir die inplanting van die bevrugte ovum, en 'n nuwe lewe word so geaborteer.

 • Hormonaal – Die sogenaamde "morning after" pil. Hierdie pil verander die servikale slym en baarmoeder se endometrium sodanig dat dit onmoontlik is vir die bevrugte ovum om in te plant. 'n Nuwe lewe word so geaborteer.

Dit is duidelik dat hierdie metodes nie deur 'n Christen dokter of Christen pasiënt gebruik mag word nie.

Chirurgiese Metodes:🔗

 • Sterilisasie by die vrou – dit is die permanente deurknip van die fallopiaanse buise by die vrou sodat bevrugting nie meer kan plaasvind nie.

 • Vasektomie – dit is die permanente deursny van die saadleiers van die man sodat bevrugting nie meer kan plaasvind nie.

  Hierdie is ingrypende prosedures wat veral 'n plek het vir mediese probleme by die man of vrou, sodanig dat swangerskap verhoed moet word, byvoorbeeld 'n ernstige hartkwaal van die vrou waar swangerskap 'n geweldige risiko vir die vrou se lewe inhou. Dit is nie reg om dit as suiwer kontraseptiewe prosedure binne die reproduktiewe jare te gebruik nie. Wie dit doen tree eiewillig op sonder om rekening te hou met die feit dat God se weë hoër is as ons weë. Ons weet nie wat die wil van die HERE is nie. Hy kan die man of vrou skielik wegneem tot Hom. Dan kan hy weer 'n lewensmaat gee aan die man of vrou wat agterbly. Ook in hierdie huwelik kan die HERE na sy wil kinders gee.

As Christene het ons 'n groot verantwoordelikheid om God se heilige wil gehoorsaam te wees en ons eie wil te versaak. Dit kom uit in die motiewe waarom ons kontrasepsie gebruik en die metodes wat gebruik word.

Ons en ons kinders is die HERE se verbondsvolk, gehoorsaam aan sy verbondswet, op pad na die skare wat niemand kan tel nie (Openbaring 7:9).