Bron: Die Kerkblad, 1985. 1 bladsye.

Kwynende Sondebesef

agteroor sit

'n Verkeerde perspektief op die sondige aard van die mens was deur die loop van die eeue dikwels die oor­sprong van verskillende godsdienstige dwalinge. So was 'n kwynende sondebesef dikwels die begin van 'n hoog­moedige oorskatting van die mens se vermoëns. 'n Kwynende sondebesef verblind, sodat jy nie meer die leemtes en sondes raaksien wat roep om reformering nie; dit verlam, omdat jy selftevrede agteroor sit om maar net vas te hou wat jy meen jy versamel het; dit verdoof, omdat jy nie meer soekend luister na die roepstem van God se Woord nie. Dit is met kommer dat ek hierdie kwynende sondebesef onder gelowiges waarneem.

Ons Belydenisskrifte beskryf die sondige aard van die mens in duidelike taal. Daarin bely ons dat elke gelo­wige 'n sondige aard het, 'n oorgeërfde gebrek, 'n boosheid wat ons altyd aankleef en waarteen ons ons hele lewe lank moet stry, omdat ons voortdurend tot alle sonde geneig is. Selfs ons beste werke in hierdie lewe is dus almal onvolkome en met sonde bevlek. Wanneer die Heilige Gees die ware sondebesef in jou werk, dan buig, roer en dwing dit in jou.

Wanneer jy Waarlik jou Sondes Besef:🔗

  • Dan is jy des te begeriger om die ware lewe buite jouself in Christus te soek en jou toevlug tot die ge­kruisigde Christus te neem.

  • Dan gee dit jou gedurigdeur rede om jou voor God te verootmoedig.

  • Dan maak dit jou 'n nederige mens wat alle hoog­moed en selftevredenheid haat.

  • Dan maak dit jou 'n dankbare mens wat voortdurend dink aan die genade van God in jou lewe.

  • Dan laat dit jou dikwels sug, sodat jy al meer en meer verlang na die lewe van ewige volmaaktheid.

  • Dan besef jy dat jou standpunte en oortuigings so ver van volmaaktheid af is, want ook jou beste stand­punte is in hierdie lewe onvolkome en met sondes bevlek.

  • Dan besef jy dat alles genade is. Hoe maklik beperk ons God se genade nie net tot iets geesteliks nie. Genade omvat jou hele lewe. Dit omvat jou saligheid in Christus, jou voorspoedige bestaan, jou besittings, jou vaderland, jou kinders. En wanneer jy as nietige sondaar verstom staan voor die wydheid en diepte van God se genade vir jou, dan besef jy dat jou lewe, jou land, jou huis, jou besittings nooit 'n reg is waar­op jy kan aanspraak maak nie.