Bron: Kerk en Woord, 1999. 2 bladsye.

Leef as Kind van jou Hemelse Vader

pa en seun

Dit is maklik gesê: Leef as kind van jou Hemelse Vader. Kom dit op huisbe­soek ter sprake, dan sal jy gou daarmee saamstem. Maar dit word moeiliker as jy dit moet waar maak. Dan bly dit dik­wels daarby. Of dit gebeur te min.

Ek weet dat baie van ons hieroor wonder. Jy besef baie goed dat God op jou hele lewe beslag lê. Dit kom God toe dat ons Hom dankbaar eer. Ons moet dit in ons lewe laat blyk. Maar dit geluk veels te min en jy het moeite daarmee. Juis die beeld Vader-kind kan ons hierin verder help.

Vader-Kind🔗

As jy as vader en kind met mekaar omgaan, wat is dan die belangrikste? Dat jy mekaar lief het? Of dat jy as vader gesag het en dat jy as kind moet luister?

Natuurlik eerstens, dat julle mekaar lief het. 'n Vader wat nie sy kind lief het nie, kan niks met sy gesag bereik nie. 'n Kind wat nie sy vader lief het nie sal ook niks vir sy vader oorhê nie. Voorop staan dus dat jy mekaar moet lief hê.

So is die band met ons Hemelse Va­der ook. Voordat Hy sy gebooie noem, betuig Hy vir ons eers sy liefde. "Ek is die Here, jou God, Ek is by jou om te red", so begin Hy die tien gebooie. En die belangrikste wat Hy van ons vra is dan ons hart. Het jy God lief, dan het jy baie vir Hom oor. Dan doen jy graag wat Hy van jou verwag.

En as jy mekaar lief het, voel jy ook veilig. As jy iets verkeerd gedoen het, het jy miskien die gevoel dat jy moet wegkruip, omdat jy bang is. Maar vir jou eie vader (en/of moeder) hoef jy nie bang te wees nie. Jy weet hulle laat my nie los nie. Dit geld ook van jou Hemelse Vader! Jy mag daarvan uit­gaan: Vader het my lief. Hy aanvaar my soos ek is. Hy let nie op my foute nie maar help my juis verder. Hy doen dit nog baie eerder as aardse vaders. Kyk maar na die Here Jesus en jy voel hoeveel God vir jou omgee!

Daarom hoef ek nie onder my tekorte gebuk te gaan nie, maar mag ek juis bly wees oor so 'n Vader! In plaas van om te vra: Het ek nou wel genoeg gedoen vir God? Sou jy jou dus ook kon afvra: Het ek wel voldoende vertroue in God en is ek wel regtig bly oor Sy liefde en genade?

Man-Vrou🔗

Hoe kan jy as jy besig is bewustelik aan God dink? As jy op jou werk moet konsentreer, kan jy tog nie terself­dertyd aan God dink nie? Tog maak dit 'n groot verskil vir wie jy aan die werk is. Dit voel vir ander of jy vir jou werkgewer besig is of vir jou eie man of vrou. Dit is ook anders as jou hoof presies op jou let wanneer hy baie aan jou toevertrou. Dit maak dadelik 'n verskil in sfeer, in hoe jy daaroor voel. Dit merk jy sonder dat jy daar bewus­telik oor hoef na te dink.

So maak dit ook 'n verskil of jy vir God besig is of net om geld te verdien. As jy iets vir God doen, voel jy 'n band met God. Miskien nie bewustelik nie, maar tog. Gaan dit vir jou net om geld dan is daar van 'n band geen sprake nie. Jy is net saaklik vir jouself besig.

Hierby is dit belangrik hoe jy jou God voorstel. Kom God vir jou gevoel baie na 'n kontrolerende hoof voor of is Hy waarlik 'n Vader vir jou wat vir jou omgee? In die eerste geval kan jy gou dink dat jy dit nooit goed genoeg gedoen het nie. Dit kan jou bang en somber maak. Maar by God as Vader kan dit vir jou lekker wees. Net soos wanneer jy iets vir jou eie man of vrou doen. Jy hou daarvan, en jy vertrou daarop dat jou werk gewaardeer word. Daar kan jy goed en bly oor voel.

man en vrou hande

Bybelse Voorbeelde🔗

In die Bybel sien ons genoeg voor­beelde van mense wat 'n goeie band met God het. Hulle vertrou op God en is bly oor Hom. God laat blyk dat Hy dit mooi vind.

Neem Abraham. Van hom lees ons: Abraham het op die Here vertrou en die Heer het daarin 'n bewys van sy opregtheid gesien (Genesis 15:6).

Dink aan Dawid. Hy was ondanks sy misstappe die man na Gods hart, omdat hy anders as Saul, waarlik vir God lief gehad het (1 Samuel 13:14 en Handelinge 13:22). Watter vertroue spreek daaruit as hy in Psalm 26 sê: "Doen aan my reg, Here, want ek het regver­dig geleef; ek het onwankelbaar vertrou op u" (Psalm 26:1).

Daniël bid elke dag drie keer tot God. Sy vyande vervolg hom daaroor, maar God red hom uit die bek van die leeus. Wanneer God hom 'n visioen oor die toekoms gee, begin die engel vir hom te sê: Daniël, God het jou lief (Daniël 10:10).

Of Petrus. Die Here vra aan hom: "Het jy my lief?" En dan antwoord hy: "Here, U weet alles, U weet dat ek U lief het" (Johannes 21:17).

Dan moet ons wel regtig vir God lief hê en dit ook laat blyk. Maak jy tog foute en is jy teleurgesteld in jouself, dan mag jy op God vertrou dat Hy jou ken. God weet alles, ook dat jy Hom tog wel lief het.

Dan sê Johannes: Kinders ons moet nie liefhê met mooi woorde nie, maar waarlik liefhê, met dade. Daaraan kan ons weet of die waarheid aan ons behoort en of ons met 'n geruste hart voor God kan staan, ook al kla ons hart ons aan.Want God is groter as ons hart: Hy weet alles.1 Johannes 3:18 e.v.

Nie dat ons uit onsself goed doen nie. Ons dank dit aan die Here Jesus. Hy was gehoorsaam tot in die dood aan die kruis. Daarom het God Hom hoog verhef (Filippense 2:8 e.v.). God het die hoogste waardering vir Jesus se werk. Daarom wil Hy ook ons werk, al is dit gebrekkig, waardeer. As ons Hom maar lief het, Hy het ons baie liewer.

Prakties🔗

Om só 'n band met God te beleef, ook in jou werk, moet jy van tyd tot tyd daar uitdruklik by stil staan. Net as jy die band onderhou en van tyd tot tyd bewus daarvan is, kan die sfeer daarvan jou ook onbewus bybly. Dit beteken om daagliks tyd vry te maak vir God. Maak jou Bybel oop en hoor die stem van die Hemelse Vader. Jy mag jou as sy kind daardeur laat bemoedig, troos en aanspoor.

Vir 'n oomblik voel jy bewus die band met God. Jy voel versterk. Die Here sal jou help. So kan jy saam met Hom die dag weer in. In jou werk en in alles wat jy ervaar. Saans kyk jy weer daarna terug en jy mag dit alles weer aan die Here voorlê. Goed dat dit kan, lewe soos 'n kind van jou Hemelse Vader, danksy Jesus Christus.