Bron: Kompas, 2013. 3 bladsye.

Matteus 13:24-30 - Nog nie Nou nie - maar dit Kom Wel! Die Gelykenis van die Onkruid in die Akker

Toe sê die diensknegte vir hom: Wil u dan hê dat ons dit moet gaan bymekaarmaak? Maar hy antwoord: Nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaarmaak, die koring daarmee saam uittrek nie. Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur.

Matteus 13:28-30

🔗

Inleiding🔗

‘Bestaan God wel wanneer daar so baie geweld en onreg in die wêreld is? Indien Hy bestaan, hoekom doen Hy niks daarteen nie?’ Dit is ’n vraag wat jy gereeld hoor wanneer jy met ongelowiges praat. Dit lyk of dit veral vandag een van die mees suksesvolle besware is teen die Christelike geloof. Dalk worstel jy self ook met hierdie vraag. Wanneer jy met misdaad of lyding gekonfronteer word, kan jy agterkom dat dit ’n realistiese vraag is.

Hoe jy dié vraag beantwoord, maak ’n wêreldse verskil. Ek vrees baie mense dink nie regtig na oor hierdie vraag nie, maar gebruik dit net as ’n verskoning om God te negeer. Maar vir ander is dit ’n ernstige vraag. Hulle kan dit nie verstaan nie en dit verhinder hulle om te glo.

Waar kry jy die antwoord? In die gelykenis van die onkruid in die akker kan jy sien dat jy nie die antwoord kry wanneer jy net na die sigbare wêreldgebeure kyk nie. Koring en onkruid groei saam op. Indien God regtig bestaan, moet jy mooi luister wat Hy hieroor sê. Jesus het dit vir ons verduidelik lank voor die Tweede Wêreldoorlog en die Holocaust (wat die vraag oor die lyding so akuut gemaak het). Hierdie gelykenis sê vir ons hoe God die kwaad in die wêreld hanteer.

Teleurgesteld🔗

Die dissipels was vertroud met die oordeel. Die Ou Testament het duidelik gewys dat God die sonde straf. Dit was ook hoe die koninkryk van God deur profete aangekondig was: die ‘dag van die Here’ was ’n dag van verskrikking vir sy vyande, vir almal wat kwaad doen. Johannes die Doper was ook ’n oordeelsprofeet. Hy het Israel na die woestyn toe geroep om boete te doen en na God toe terug te keer. Jesus het dieselfde oproep laat hoor toe Hy sy prediking begin het: “Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is naby!” Daarom het die dissipels verwag dat Jesus die kwaad sou aanvat. Die oordeel sou nou tog wel spoedig aanbreek. Vandag, môre…, hierdie jaar tog seker! Maar na ’n rukkie was hulle teleurgesteld. Dit het nie gelyk asof Jesus die oordeel gebring het nie. Eerder die teenoorgestelde: Hy is teengewerk en het Homself nie verdedig nie. Hoe nou?

Bygestel🔗

In hierdie gelykenis stel Jesus hul verwagtings by. Soos enige gelykenis begin dit met ’n ‘real life’-situasie. ’n Man strooi saad in sy akker. Maar dadelik gebeur daar ’n snaakse ding: daar is ’n vyand wat ander saad in die akker strooi. Die skokkende element in gelykenisse is altyd die sleutel om hulle te verstaan. Jesus is die Saaier en Hy strooi goeie saad. Maar die duiwel saai onkruid. Die sonde en verset teen Jesus hoort nie in die skepping nie, soos onkruid nie in ’n akker tuis hoort nie. Almal behoort God te vereer en te gehoorsaam.

koringplante

Die onkruid val nie dadelik op nie. In die vroeë groeistadium lyk dit soos koring. Maar wanneer die koringkorrels begin ontwikkel, word die verskil duidelik: die een is goudkleurig, die ander swart. Op ’n dag loop die werkers deur die akker en dit lyk skielik asof die onkruid oorgeneem het. Dis ’n ramp! Hulle is verbaas, maar die eienaar weet dadelik dit was die werk van die vyand. Die verset teen Jesus en sy prediking, en in ons tyd teen die kerk, is geen verrassing vir Jesus nie. Ons behoort nie naïef te wees nie: die koninkryk sal orals teenstand ondervind. Toe Jesus in die wêreld gekom het, het die duiwel ‘Red Alert’ afgekondig: groot gevaar! Toe die Seun van God op aarde verskyn, het hy met al sy krag teen Hom geveg. Daarom behoort ons as Christene nie verbaas te wees nie oor die kwaad en onreg en ook nie oor die verset wat ons ontmoet wanneer ons probeer om Christus te gehoorsaam nie. Dis op ’n manier ’n goeie teken wanneer jy teenstand ondervind: die koninkryk van die hemele is aanwesig, en die duiwel veg daarteen! En dit is geweldig bemoedigend vir ons dat Jesus nie bekommerd is oor die teenstand nie, maar dit aankondig en ons daarop voorberei.

Reaksie🔗

Hoe reageer ons? Die werkers het ’n radikale oplossing: maak gou, trek al die onkruid uit! Anders sal dit die koring versmoor en die oes in gevaar bring! Ons dink dikwels ook so: as die ongelowiges net uit die kerk verwyder kan word, of as ons ons uit die wêreld kan terugtrek, dan is ons veilig. Laat die straf oor die onreg en sonde sommer dadelik kom, dan is dit duidelik dat Jesus in beheer is, en is ons beskerm teen die gevolge van die kwaad en verleidings. Maar die eienaar het ’n ander oplossing. Hy weet dat, wanneer die werkers die onkruid orals begin uittrek, hulle ook goeie plante sal verwyder. Die plante is so na aan mekaar dat die wortels met mekaar verstrengel is. En hulle kan dalk dink: ‘Ag, dis maar net ’n paar goeie plante wat ons verloor. Ons het darem die onkruid netjies verwyder en die res van die koring is veilig.’

So kan ons oor die kerk dink. Jy kan mense wat ’n swak geloof het en in sonde val, baie hard aanvat en hulle ontmoedig en uit die gemeente wegstoot. Daar is geen begrip, nederigheid en geduld met sondaars nie. Maar Jesus is lief vir sy skape. Hy roep ons om sondaars met geduld te vermaan, in die besef dat ons self sondaars is (Galasiërs 6:1-2). Jesus gee tyd, sodat sondaars tot bekering kan kom en sodat verharding in die sonde kan plaasvind, sodat dit aan die einde duidelik is waar almal staan. Wanneer die oordeel kom, is die sonde volgroei en word die kwaaddoeners gestraf. En teen dié tyd is die vrugte van die ware gelowiges ook duidelik.

Wag maar…🔗

Maar hier is ons probleem: intussen kan die kwaad aangaan en gesinne en lande verwoes. Kyk net na die korrupsie, die moorde, die leuens, die jeug wat sonder liefde en dissipline grootword! Dit lyk nie asof Jesus die kwaad beveg, straf en voorkom nie. Die gelykenis belowe egter dat dit wel sal gebeur, maar net nie op die tyd waarop ons dit wens nie. Beide gelowiges en ongelowiges sal saam groei totdat die oes kom, en dan sal die skeiding plaasvind. Ons kry dus sekerheid dat Jesus die sonde wel sal straf. Moenie bekommerd wees oor God se regverdigheid nie. En moenie bang wees dat dit ’n gevaar sal wees vir God se kinders nie. Dit is juis om hulle te beskerm dat Jesus die kwaad nog toelaat. Jesus wys dus vir ons dat Hy volledig in beheer is. Wat ook al in die wêreld gebeur, hoe erg ook al, dit kan nooit teen Hom gebruik word om Hom te verwyt dat Hy niks doen nie. Dit is deel van sy plan, en hy voer dit soewerein uit.

Wanneer jy Christus volg, vertrou op sy genade, en jou lewe aan Hom toewy, mag jy seker weet dat Jesus jou sal bewaar, ook in die grootste gevaar. Jesus het sy beskerming vir ons belowe, en Hy bid tot die Vader:

Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar. Johannes 17:15

geoeste koring🔗

Die Oordeel🔗

Die uitvoering van die oordeel is die klimaks van die gelykenis. Die werkers word beveel om al die onkruid bymekaar te maak om verbrand te word. En die koring word geoes en in die skuur bewaar. Hierdie is ’n ernstige waarskuwing vir almal wat die sonde liefhet en beoefen. Die rede hoekom mense met hulle sondes aangaan, is dikwels juis daardie gedagte: dat God dit tog nie straf nie. Jy kan vandag daarmee wegkom. Ons sien dat misdadigers en korrupte mense suksesvol is (net soos dit vir ’n ruk gelyk het asof die apartheidstelsel suksesvol was, en blankes ’n goeie lewe gehad het!). Maar dit gaan nie net oor misdaad nie. Daar is soveel maniere waarop ons ons teen God kan verset. ’n Getroude persoon voel nie dat hy nog getrou behoort te bly aan sy of haar huweliksmaat nie, omdat die huwelik so moeisaam verloop en geen vreugde meer verskaf nie. ’n Seun of dogter kan allerhande redes bedink om nie sy/haar ouers te gehoorsaam nie. Ons vind verskonings om kwaad te bly pleks van om nederig die ander te soek en lief te hê. Wanneer ons daardie kwaad in ons lewe laat voortbestaan, sal dit in ons groei tot die dag van die oordeel, en dan bestraf word. Ons almal word nou opgeroep om ons te bekeer.

Boodskap🔗

Hierdie gelykenis spreek tot gelowiges op twee maniere. In die eerste plek word ons bemoedig. Die kwaad sal nie wen nie! Christus is in beheer en stel die oordeel oor die kwaad uit om sy kinders te bewaar. Vertrou op Christus, Hy is Koning in die koninkryk van God. Maar die probleem van die kwaad in die wêreld is nie ’n probleem buite ons nie. Ons mag nie vinger wys en kla oor al die kwaad en onreg in die wêreld nie, asof dit ons nie affekteer en verlei nie. Ons word ernstig opgeroep om ons te bekeer en elke dag op Christus te vertrou. Doen dit, en jy sal deur God se genade bewaar word en deel wees van die oes in die skuur.