Bron: Die Kerkblad, 1989. 1 bladsye.

Matteus 24:14 - Nog Wêreldperspektief in ons Geloofslewe?

… en dan sal die einde kom.

Matteus 24:14

wereld

"Hierdie evangelie … in die hele wêreld." Dit is 'n geweldige uit­spraak van Jesus. Toe Hy hierdie woorde uitgespreek het, het Hy nie ver van sy dood aan die kruis ge­staan nie. Dit is 'n soort 'kruiswoord' wat Hy hier uitspreek. Alles is besig om tot niet te gaan. Altans, dit is die indruk wat ons kry. Dit lyk byna be­laglik om só 'n woord vlak voor die kruis uit te spreek. Rondom hierdie woord klink as't ware die spot van Golgota se spotters. Net so word die nadruk op die taak van die sending vandag uit sekere kringe ook bespot as onwerklik, as 'n verlore droom.

Maar in hierdie 'kruiswoord' van Jesus klink die besef deur dat Hy die gestuurde van die Vader is vir alle tye, vir alle volke, vir alle kulture en vir alle wêrelddele.

Doel en Bedoeling🔗

Wat is die doel van hierdie taak? "Sodat al die nasies die getuienis kan hoor", sê Jesus.

Dit is 'n term uit die regspraak: Getuienis wat gelei word vir 'n aan­klag of vir 'n vryspraak. As die heil in Jesus aangebied word, as vergif­nis van sonde verkondig word, as namens die Here gesê word: Laat u met God versoen! – en daar is mense wat hierdie verlossing weier en hierdie genade afwys, dan sal die verkondiging van die Ryksboodskap dien as 'n aanklag in die dag van oordeel. Sterker: dan sal daar geen verontskuldiging wees nie !

Maar vir elkeen wat glo en die heil aanvaar, sal die verkondiging tot 'n vryspraak wees en mag hulle in­gaan in die Messiaanse ryk.

Hierdie verkondiging is dus nooit vryblywend of goedkoop nie. Want die vervulling van hierdie taak roep verset wakker. Dit is die oorsaak dat mense uit alle volke Ja sê en Nee sê. Dit was die oorsaak dat straf­kampe in Siberië opgerig is, maar ook dat mense wêreldwyd die lig gaan sien en waaragtige vrede vind.

Dit is Genade🔗

Die verkondiging van die evangelie! Ja, dit is die genade van ons Here Jesus vir die volkerewêreld. In die dag van oordeel mag geen volk gaan sê: Ons het in ons geskiedenis nooit die geleentheid gehad om die evan­gelie te hoor nie! Elke volk en elke geslag moet die geleentheid kry om posisie te kies ten opsigte van Jesus en die bevrydende boodskap van die Ryk.

Die vraag is of ons nog hierdie wêreldomvattende taak van die kerk sien. Het ons nog wêreldperspektief in ons geloofslewe? Of het u die neiging om die evangelie in u eie hart toe te sluit, ja, om dit as pri­vaatbesit binne die mure van u gemeente te bewaar?

Mag God ons die genade gee om te sien dat sy Vaderhart wêreldomvattend is, en dat die Evangelie universeel, en die taak van die kerk daarom onbegrens is. Mag die Here aan sy kerk ook iets van die haas gee wat Jesus en die apostels vervul het! Ons moet weer iets gaan be­lewe van die brandende ywer wat 'n Paulus voortgedryf het van Jerusa­lem na Asië, en van Asië na Europa…