Bron: Die Kerkblad 1995. 3 bladsye.

Matteus 5:10 - Jesus Christus - ons geregtigheid

Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.

Matteus 5:10 (1933-vertaling

Lees: Matteus  5:1-16

In hierdie wêreld is daar baie mense wat vervolg word. Tans word die vervolgdes dikwels soos helde beskou. Die moderne media roep om vrylating van hulle wat deur die owerheid vervolg word. En dalk is hulle in goeie geselskap. Want in Matteus 5 :10 hoor ons dat ook die Here Jesus die vervolgdes salig spreek: "Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele".

Maar ons moet die Here reg verstaan. Hy spreek nie alle vervolgdes salig nie. Net 'n sekere kategorie van vervolgdes is salig: die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid. Daar is immers ook dié wat vervolg word ter wille van hulle ongeregtigheid, mense wat roof en moor en steel en onrus en chaos en wetteloosheid nastreef. Sulke mense móét deur die owerheid vervolg word. In Romeine 13 maak God aan ons bekend dat Hy elke landsowerheid ingestel het om die swaard te dra — om toe te sien dat orde gehandhaaf word, om onreg en ongeregtigheid te straf.

Daarom is dit dwaas om (soos deesdae hoogmode is) van landsowerhede te eis dat alle politieke gevangenes vrygelaat word, selfs as helde hanteer word en finansiële vergoeding vir hulle onwettige optrede ontvang. Hulle is gevangenes wat juis as gevolg van ongeregtigheid vervolg word. Elkeen dan wat onreg en misdaad pleeg - selfs al sou hy kon aanvoer dat dit om politieke redes is — moet deur die owerheid vervolg word. Die Here haat immers ongeregtigheid.

Maar die Here het geregtigheid lief. En ter wille van geregtigheid mag niemand vervolg word nie. Daarom sê die Here: “Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid". Wat is die geregtigheid waarvan die Here hier praat? As ons mooi lees: nie politieke sisteme nie; nie sosiale strukture nie; nie ekonomiese stelsels nie. In vers 11 sê Jesus wat die geregtigheid is ter wille waarvan ons vervolging moet verdra. Hy sê: "... as julle vervolg word om My ontwil''. Die geregtigheid ter wille waarvan ons dus vervolging moet verduur, is JESUS CHRISTUS! Ons moet bereid wees om ter wille van Jesus Christus vervolg te word. Hy is ons geregtigheid. Ons geregtigheid voor God.

Wat bedoel ons daarmee? Wanneer ons sê Jesus Christus is ons geregtigheid voor God, bedoel ons dat daar by Hom geen onreg en sonde bestaan nie, geen wetteloosheid nie. Hy het die wet - die wet van God - volmaak nagekom. Daar is Hy die enigste wat heeltemal onskuldig staan voor die hoogste regbank wat daar bestaan: die regterstoel van God.

Elke mens moet eendag voor God se regterstoel verskyn. Ook ons. Ons moet geoordeel word na ons lewe, of dit 'n lewe van ongeregtigheid of vol geregtigheid was. En nou openbaar God aan ons in sy Woord: ons is so swak en sondig en Satan so listig dat geen mens voor God se regbank sal kan sê sy lewe was 'n lewe van geregtigheid nie. Almal staan dus skuldig voor God.

Behalwe ... behalwe as ons deur die geloof aan Jesus Christus vashou. Wie waarlik in Hom glo as Verlosser en Saligmaker, het Hom ook as geregtigheid voor die regterstoel van God. Jesus Christus se geregtigheid word deur God toegereken aan elkeen wat glo, sodat dié wat glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So is Christus ons geregtigheid.

En nou gebeur dit in hierdie wêreld dat mense ter wille van Jesus Christus vervolg word, omdat hulle in hom geregtigheid soek. Salig is jy dan as jy vervolg word ter wille van Jesus Christus, as jy vervolg word omdat jy onwrikbaar die verlossing en versoening van Jesus Christus bely en aanhang soos dit in die Woord van die Here aan ons bekend gemaak word. As ons dan wil rondkyk na voorbeelde van mense wat ter wille van geregtigheid vervolg word, moet ons nie kyk na die politieke gevangenis van ons tyd nie, maar eerder na die talle voorbeelde van mense uit die verlede wat vervolg is omdat hul die Woord van God bly handhaaf het. Dit leer die Here Jesus ons waar Hy in vers 12 sê: "So het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het".

Die profete🔗

As ons die woorde van die profete in die Ou Testament gaan lees, sien ons dat hulle nie geagiteer het vir die geregtigheid van hierdie wêreld wat op die hoeksteen van mensverheerliking gebou is nie, maar hulle het onbevrees gepreek van die geregtigheid van God: dat Hy ons in sy genade sy eiendom gemaak het en dat Hy daarom van ons onverdeelde trou en gehoorsaamheid vereis. Maar die mense wou nie van die geregtigheid van God hoor nie — daarom het hulle die profete doodgemaak. "Salig is hulle", sê die Here Jesus.

Die apostels🔗

Jare later, na die kruis en opstanding van die Here, het Hy sy apostels gestuur om te getuig van die geregtigheid wat die Here Jesus Christus deur sy dood en opstanding vir die mensdom verwerf het. Steeds wou die mense nie van die ware geregtigheid hoor nie. Daarom het hulle ook die apostels vervolg, gestenig en doodgemaak. "Salig is hulle", sê die Here Jesus.

Die reformasie🔗

En nog later, in die reformasie van die sestiende eeu, is ook die hervormers vervolg omdat hulle onwrikbaar by die geregtigheid van Christus gestaan het. Die Roomse Kerk van daardie tyd was binnegedring deur die Godloosheid van die heidendom, deursuur van die eiegeregtigheid van die Fariseïsme, en het daarom die geregtigheid van Christus lank nie meer bely nie! Rome het ver-kondig: Die kerk maak jou salig; die sakramente maak jou salig; jou eie goeie werke maak jou salig; selfs die priester of die pous kan jou salig verklaar. Die Roomse Kerk het dus eie Christusse aangestel wat sê: "Salig is julle ..."

Maar deur die genade van God, onder leiding van sy Heilige Gees, het daar in die sestiende eeu manne opgestaan wat onbevrees bely het: Jesus Christus maak ons salig! Net Hy en Hy alleen kan sê: "Salig is julle . . ." Hy is ons geregtigheid voor God! En hieroor is die hervormers vervolg.

Hulle is beledig en met valse aantygings beswadder. Hulle volgelinge is selfs doodgemaak. In hulle duisende, soos in die berugte Bartholomeus-nag, 23 tot 24 Augustus 1572. In daardie nag was daar duisende Protestante in Parys byeen vir die bruilof van die protestantse prins Hendrik van Navarre. Die Roomse leiers het daardie nag hulle kans gebruik om op die gee van 'n teken op georganiseerde wyse massamoord te pleeg. Meer as 20 000 gereformeerdes sterf in dié nag . . . mense wat bely het dat Jesus Christus hulle een en enigste Saligmaker is. Oor dié belydenis moes hulle sterf - ter wille van die geregtigheid! "Salig is hulle", sê Jesus.

Vandag🔗

Die volgende tree in die geskiedenis bring ons by onsself uit. Ook vir ons sê die Here Jesus: "Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid". Word ons vervolg ter wille van die geregtig-heid? Miskien moet ons vra: Is ons mense wat konsekwent en onbevrees die geregtigheid van Jesus Christus bely? Is ons ware Christene in dié sin dat ons altyd en oral Christus as ons Verlosser aanhang? Of is ons ook van die mense wat eers wil uitvind of die wêreld ons op grond van wat ons sê en bely gaan beledig of gaan vervolg en gaan etiketteer as eng en verkramp en belaglik? Geestelike vervolging in die vorm van openbare verdagmakery is 'n werklikheid in ons tyd. Dit verg die moed van geloofsoortuiging om openlik te sê: "So sê God in sy Woord, en daarby staan ek!" Want die wêreld hou nie van geloofsmoed nie. Die wêreld hou van mense wat by hulle eise aanpas. Die wêreld spreek die konformeerders salig. Daarom hoor ons gedurig die oproep: die kerk moet verander; die kerk moet aanpas by omstandighede; die kerk moet konformeer! Dit is die geregtigheid van die wêreld.

Maar wat sê God? Die wêreld moet verander; die wêreld moet aanpas by die wil van God; die kerk mag nooit konsensus met die wêreld bereik nie, maar moet altyd gehoorsaam aan God bly. Dit is die geregtigheid van God. Hierdie ware getuienis van die geregtigheid van God het die hervormers sonder vrees in die wêreld uitgedra. Ons moet ook bereid wees om die ware getuienis van die geregtigheid van God wat in Jesus Christus volbring is, sonder vrees in die wêreld uit te dra.

Ons moét, selfs al word ons vervolg. En ons kan, want ons is salig — salig gemaak deur Jesus Christus ons Saligmaker! Uit die sekerheid van hulle saligheid in Jesus Christus kon die hervormers volhard. En ons — uit die sekerheid van ons saligheid sal ons kan volhard. En ons kan volhard met blydskap, omdat ons die vooruitsig het van 'n heerlike loon wat ons in Christus ontvang: die Koninkryk van die hemele. Ons weet dit, want die Here het self so gesê. Hy sê: Salig is julle wanneer julle vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan julle behoort die koninkryk van die hemele.

Die koninkryk van die hemele behoort aan ons! Dit beteken dat ons 'n plek het in die huis van ons hemelse Vader. Dat ons selfs na hierdie lewe die hemelse heerlikheid by God sal binnegaan en saam met Christus in ewigheid sal regeer.

Daarom sal ons vir geen mens bang wees nie. Selfs nie vir konings en magtige heersers nie, want ons Koning, Wie se koninkryk ons beërwe, is die Koning van alle konings, die Here van alle here, die Here God almagtig!