Bron: Kerk en Woord, 1993. 3 bladsye.

Mattheus 5:27-32 - Werp Alles in die Stryd vir jou Huwelik

Julle het gehoor.... jy mag nie egbreek nie. Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ’n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het… dat elkeen wat van sy vrou skei… maak dat sy egbreuk pleeg en elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk.

Matthéüs 5:27-32

ringe

Wie Christus as Koning van sy lewe aanvaar, se geregtigheid moet dieper gaan as die skrifgeleerdes s’n. Dit illustreer Christus ten opsigte van die sewende gebod in Matt 5:27-32.

Nêrens rig sonde soveel verwoesting aan soos in die seksuele en in die huwelik nie. In die paradys het alles wondermooi begin! Toe het die Vader in die Hemel Adam se vrou na hom gebring. En Adam was verruk. Hy het ’n maat gevind wat volmaak by hom pas! Daarmee het God aangedui dat één man hom in ’n lewenslange verbond aan één vrou met siel en liggaam moet gee. Binne daardie veilige mure van die huweliksverbintenis hoort die seksuele gemeenskap. Nie eerder nie en ook nie daarbuite nie. Nee, alleen daar ontplooi dit maksimaal.

Die sonde het dit verwring en verniel, destyds al, maar ook vandag.

As twee gaan saamwoon kry dit die mooi naam van “’n alternatiewe saamleefvorm”. Maar die saamwonende twee eien vir hulself alles van die huwelik toe. Want huwelike is volgens hulle uitgedien. Dit hoort tot die “establishment” en daardie ou gevestigde maatskaplike strukture moet weg.

So ook met die kerk en die owerheid. Daarom soveel driehoeksverhoudings en soveel egskeidings. Driekwart van die aanwesiges op partytjies is geskeides. Net een van die ouers maak deesdae die kinders groot.

En dit word in wêreldse kringe as heeltemal normaal beskou.

Watter respek jongmense vir die huwelik het, blyk uit ’n opname by een Technikon: feitlik honderd persent het vryelik seksuele gemeenskap.

Die rabbi’s wou dit hokslaan met ’n formalistiese wetsuitleg:

Egbreuk met ’n nie-Jodin was geoorloof; egbreuk van minderjariges was minder erg. Hulle het die vrou verlaag tot seksobjek. Sy was bedoel “vir die kombuis en die bed”. Wie haar groet of met haar op straat gesels, het gevaar geloop om tot sonde verlei te word. Die beste was om nie na die vrou van iemand anders te kyk nie. Skynbare wetsgehoorsaamheid!

Maar die godsdienstige leiers het die mense nie laat sien dat hulle ook in die seksuele en in hulle huwelik voor God se aangesig leef nie.

Die volk is slegs gewaarsku vir wat mense kan sien: egskeiding.

egskeiding

Nooit is ’n woord gerep oor gebrek aan liefde en trou binne die huwelik nie. Om nie te praat van egbreuk met die hart of oë of mond nie, egbreuk waar geen mense-oog dit kan ontdek nie.

Christus het sy lewe gegee vir al die sondes teen die sewende gebod.

En aan elke man en vrou wat in Hom glo en hulle in die huwelik begewe, gee Hy deur die Heilige Gees die krag om in die huwelik mekaar waarlik lief te hê en hierdie mooi gawe van God reg te gebruik, om hulleself met mekaar te deel en met geen ander nie. In Sy koninkryk begin jy in die verborge dieptes van jou hart – waar geen mense-oog kan sien nie met die nalewing van die 7e gebod. Hy sê: “Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ’n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het.”

Daar al beveg jy die kyk wat ’n ander man se vrou se aandag wil trek, die kyk wat die ongeoorloofde kontak soek, die kyk van ’n diep weggesteekte begeerte. Die lewe is vol sulke bedenklike blikke, suggestiewe tekens, seksueel gelaaide gesegdes, vuil grappe. En die advertensiewese werk dit in die hand. Godvresende vroue voel soms ongemaklik, verneder onder onbeskaamde manlike blikke.

Wie so kyk het so vrou reeds onteer, reeds die huwelik van daardie vrou en haar man aangetas in God se oog. Hy ken die diepste skuilhoeke van ons hart. Is ons mans nie almal een of ander tyd hieraan skuldig nie. Maar die vrou of die meisie wat so aantrek dat dit duidelik is dat sy die mans se blikke wil vang, staan net so skuldig. Wat leef daar in ons hart by sulke optrede?

Die Here Jesus vra van u en my, wat deur sy genade nuut gemaak is, geregtigheid wat radikaal is. Hy leer ons waak omdat Hy die krag van die drang na die ander geslag ken. Hy leer ons met groot sorgvuldigheid waghou by een van God se mooiste maar ook teerste skeppingsgawes, die man-vrou-verhouding. Want juis daar is die bederf van die beste die slegste. Jongmense, in video’s en TV word julle gebreinspoel: jy kan met vier of vyf van die ander geslag seksuele omgang hê en nogtans ’n gelukkige huwelik kan hê. Julle glo: ons is ingelig. Ons weet waarvoor om op te pas. Al die gevare wat die ou geslag sien, is spoke uit die Victoriaanse tyd. Die tydskrifte en films het ons die wêreld anders leer verstaan.

Maar die Bybel leer ons: As jy ’n rein en gesonde huwelik wil hê, dan moet jy nie met seksualiteit speel nie, selfs nie eers in die verborge dieptes van jou hart nie. Praat Hooglied nie van die liefde tussen ’n man en ’n vrou as ’n krag so sterk soos die dood nie, ’n onstuitbare vuur, ’n onkeerbare stroom, veral as dit ongeoorloof is?

Daarom sê die Here Jesus: “As jou regteroog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie.”

En netso met die regterhand wat jou laat struikel.

man kyk na ander vrou

Hy het nooit bedoel dat ons die oog wat ons tot sonde bring, letterlik moet wegneem of laat wegneem nie. Ook nie dat ons hand letterlik afgesit moet word nie. Maar wie Sy verlossing vir homself toe-eien, en ’n mooi huwelik begeer, is ook bereid om teen die sonde weerstand te bied, selfs ten bloede toe. Dan lees jy nie daardie vulgêre tydskrif nie! Dan kyk jy nie daardie bedenklike video nie. Jy speel nie ’n spel met kragte wat uiteindelik vir jou te sterk mag blyk te wees nie. Jy is ook nie kwaad vir die Here dat Hy in sy woord jou waarsku vir die hel nie. Want duisende wat sy waarskuwings in die wind geslaan het, het uitgevind dat ’n ongebonde seksuele lewe ’n mens ook totaal van God kan vervreem. Met sy waarskuwing soek Hy vir jou dit waarvan elke jong man en meisie droom, ’n getroude lewe vol van die ryke vreugde wat Hy alleen kan bied. Werp alles in die stryd met al die ledemate wat God ons gegee het.

’n Tweede bedreiging vir die huwelikslewe is egskeiding. In Jesus se dae het hulle hul volgens Matt 19 op ’n sogenaamde voorskrif van Moses beroep. Maar Christus sê: “Elkeen wat van sy vrou skei behalwe omrede van hoerery, maak dat sy egbreuk pleeg. En elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk.” Die beroep op Moses was oneerlik. Moses het die skeibrief toegelaat omdat hy daarmee die wanpraktyke tussen mans en hulle vrouens enigsins wou beteuel.

As ’n vrou hoereer is die eg verbreek. Dan mag haar man van haar weggaan. Nee, hy hoef nie. Die Here sien liewer dat hy haar terugneem as sy berouvol is. Die Bybel preek die versoening met God en met ons naaste. Selfs na hoerery mag jy nog veg vir jou huwelik! Daarom praat Hy ook nie eers oor ’n skeibrief nie. Want die skeibrief hef nie die huweliksverbintenis op nie. In die Koninkryk van die Hemele bly die opdrag om mekaar as man en vrou lief te hê, omdat Christus ons eerste liefgehad het. As ons mekaar loslaat, is ons nie onskuldig as ons lewensmaat struikel nie. Ek sê nie dat daar as na jarelange en ernstige stryd om mekaar vas te hou, tog geskei word en met ’n ander getrou word in verootmoediging en berou, daar nie vergiffenis is nie. Maar die Here het dit teen die sonde dat ons nie vir ons huwelik alles in die stryd werp nie. Hy wat so gou moontlik van die ander ontslae wil raak en met ’n tweede huwelik wil begin, maak versoening en herstel onmoontlik. Ook ’n huwelik wat opgebreek is, kan deur God se genade weer heel gemaak word. By Hom is alles moontlik!