Bron: Die Kerkblad. 2 bladsye.

Is Mense Ryp vir Gereformeerde Getuienis?

koringlande

Voor sy hemelvaart het Jesus vir sy dissipels gesê: "Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees" (Hand. 1:8). Met Pinkster het die Heilige Gees dan ook oor hulle gekom, en ook oor die kerk van alle eeue. Daarmee saam het ook die opdrag om sy getuies te wees opdrag van die kerk van alle tye en plekke geword.

Die Kerk se Roeping om te Getuig🔗

Die kerk het dus vandag nog die opdrag van die Here om sy getuies te wees. In die Suid-Afrika van ons tyd is dit nie maklik om 'n egte Christelike getuienis te laat hoor nie — nie net as gevolg van die geweld en onrus wat hoogty vier nie, maar veral as gevolg van die godsdienstige verwarring van ons tyd. Ongeveer tagtig persent van die inwoners van die land gee hulleself as Christene uit. Tog word dit by die dag duideliker dat daar by 'n groot deel van dié tagtig persent verwarring bestaan oor wat 'n ware Christen is.

Daarom het ons as gereformeerdes meer as ooit die taak om te getuig van wat die Here werklik leer. Die ware en suiwere leer is na ons hartsoortuiging deeglik saamgevat in ons gereformeerde belydenisskrifte. Die getuienis wat ons moet laat hoor, moet dus 'n eg gereformeerde getuienis wees!

Die vraag is egter: Is ons samelewing ryp vir 'n eg gereformeerde getuienis? Kan mense in die huidige Suid-Afrika werklik 'n gereformeerde getuienis onbevange aanhoor? Die rede vir hierdie vrae is die vermoede dat die mense in ons land geleer het om op eg humanistiese wyse te dink. En die humanisme staan lynreg teenoor die gereformeerde leer!

Die Samelewing Ryp vir 'n Gereformeerde Getuienis?🔗

Die gereformeerde leer staan op die Bybelse getuienis van die verdorwenheid van alle mense. Die eerste deel van die Heidelbergse Kategismus begin by die ellende van die mens; dat die mens so verdorwe is dat ons geneig is tot alle kwaad, tensy ons deur die Gees van God weergebore word (So. 3). Die eerste woorde van die Dordtse Leerreëls is: "Alle mense het in Adam gesondig en hulle aan die vloek van die ewige dood skuldig gemaak." Ook die Nederlandse Geloofsbelydenis handel in artikels 14 en 15 oor die aangebore boosheid wat uit die mens "opborrel soos water uit 'n giftige fontein". Daarin praat ons belydenisskrifte die Bybel na (byvoorbeeld Job 16:4; Ps. 14; Rom. 7:23).

Vir die humanisme is hierdie gereformeerde mensbeeld onaanvaarbaar.

  • Dit is vernederend vir die mens om te hoor dat hy uit homself tot niks goeds in staat is nie. Veel eerder ontvang hy die goeie getuigskrif van die humanisme wat vertel hoe goed die mens in homself is.

  • Die mens ervaar die gereformeerde leer van bekering van bose werke en heiligmaking as 'n beperking op sy eie begeertes. Daarom skaar hy hom veel eerder by die humanistiese strewe na vryheid van spraak, vryheid van godsdiens en ander vryhede van optrede.

  • Ook word alle vorme van gesag bevraagteken, verwerp en selfs afgetakel. Die mens van die humanisme het mos nie inherente boosheid wat beteuel moet word nie: hy is mondig om self te besluit wat hy wil en mag. Daarom het hy nie owerhede en gesag oor hom nodig nie.

By 'n samelewing wat deur sulke humanistiese denke deursuur is, val elke eg gereformeerde getuienis op dowe ore. Mense wat vyandig staan teenoor die gedagte dat die mens in homself verdorwe is, verwerp ook die res byvoorbaat. Dit lyk werklik of die Suid-Afrikaanse samelewing nie ryp is vir 'n gereformeerde getuienis nie.

Die Tyd wel Ryp vir 'n Gereformeerde Getuienis🔗

En tog leer die Here Jesus sy dissipels dat die oes groot is en die arbeiders min (Luk. 10:2). Ja werklik, die oes staan ryp op die lande. Juis in 'n tyd van vyandigheid teenoor die gereformeerde leer is die tyd ryp om van die waarheid te getuig. Kom ons stel dit duidelik: die Suid-Afrikaanse samelewing is ryper as ooit vir 'n gereformeerde getuienis!

Hoe dan gemaak om ons getuienis te laat hoor? Moet ons die gereformeerde leer op die punt van die verdorwenheid van die mens so 'n bietjie afskaal ten einde dit meer aanvaarbaar te maak? Daar is gereformeerdes wat blykbaar so iets oorweeg. Dit sien 'n mens in enkele stemme wat opgaan teen die leer van die verdorwenheid van die mens. Maar dit kan tog nie? Diegene wat so 'n weg wil opgaan, is self nie ryp om 'n gereformeerde getuienis te lewer nie. 'n Halwe waarheid is immers erger as 'n leuen.