Bron: Die Kerkblad, 1990. 1 bladsye.

My Besittings

huis besittings

Die Christen glo dat die lewe meer is as besittings (Matteus 6:25) en glo dat alles op aarde aan die Here behoort (Psalm 24:1). Wat die mens het om oor te heers, is deur God aan die mens gegee (Psalm 8). Al gee God, behoort alles nog aan Hom. Die mens is nie die eienaar nie, maar die rentmeester. Dit beteken dat die Here die besittings net aan ons leen en toevertrou. Ons moet ons besittings dus met dankbaar­heid en verantwoordelikheid han­teer, want ons is aan die Here, as die Ware Eienaar, rekenskap verskuldig. Daarom mag ons geld en besittings nie verkwis nie, want dan 'steel' ons God se eiendom vir ons eie voordeel.

'n Oordrewe Strewe🔗

Materialisme is daardie beskouing wat die lewe versmal tot die versameling van geld en besittings. Met 'n angstige jaloersheid word die buurman dopgehou om jou in die jagtog na besittings nie te oor­tref nie. Sukses in die lewe is vir die materialisme slegs meetbaar aan hoe baie besittings jy het.

So 'n skeefgetrekte strewe na besittings is gevaarlik. Paulus ver­oordeel geldgierigheid, want hy noem dit 'n wortel van kwaad en 'n skadelike begeerte (vgl. 1 Timoteus 6). 'n Geldgierige mens word 'n hoogmoedige mens wat op arm mense neersien en nie meer na God om hulp kyk nie.

'n Goeie Balans🔗

Om besittings te hê, is nie ver­keerd. Dit is die doel van jou werk om self in jou lewensonderhoud te voorsien en om nie op ander mense te teer nie. Daar moet eg­ter 'n goeie balans wees. Jy moenie werk en nogmaals werk om besittings en nogmaals besit­tings te vergader nie. Andersyds moet jy nie net-net genoeg werk nie. Jy moet genoeg werk om rustig en onbekommerd te kan lewe. Jy moet leer om tevrede te wees met wat jy het, omdat wat jy besit, het jy van God ontvang en om na 'n oorvloed te streef, is sinloos, want jy kan niks uit die wêreld wegneem nie.

Help ook Ander🔗

Jou besittings as gelowige is nie maar net jou eie saak, losstaande van ander mense nie. Jou besit­tings moet jy altyd in verhouding met ander mense sien en in besonder met medegelowiges sien. Die leefwyse van die eerste gemeente in Jerusalem is 'n mooi voorbeeld. Hulle het hulle geeste­like eenheid ook konkreet beleef deur hulle besittings met mekaar te deel. Net so moet daar ook by die gelowige die gesindheid wees om ander in hulle nood te help, want liefde en genade bly vir die Christen altyd mooier as goud.

Die voorbeeld van Christus wat ryk was en vir ons arm geword het, dring die Christen om daardie genade in ons besittings konkreet uit te leef (2 Korintiërs 8:9). Wat sal ons reaksie wees op die opdrag van Jesus aan die ryk jongman: "Gaan verkoop jou besittings en gee die geld vir die armes…" (Matteus 19:21)?

Materialisme is daardie beskouing wat die lewe versmal tot die versameling van geld en besittings. Die Christen glo egter dat die lewe meer is as besittings en dat God se liefde mooier is as goud.