Bron: Die Kerkblad, 1989. 2 bladsye.

My Erfenis: Naasbestaan

Hoe vervelig sou God se skepping wees sonder verskeidenheid! Dink net vir 'n oomblik: As daar net een soort boom sou wees… As daar net een soort vrug sou wees… As daar net een soort blom sou wees… As die hele land net berge sou wees … of, blote gelyk vlaktes?

God maak iets van sy eie groot­heid in die ryke verskeidenheid aan ons bekend. Ook die verskeidenheid van nasies en tale en volke en kultuurgroepe beeld iets van God se grootheid uit.

Nie 'n Gevolg van Sonde🔗

Baie mense dink dat die ver­skeidenheid van volke en taalgroepe 'n gevolg van die sonde is en dat Christelike eenheid van ons eis om die verskeidenheid uit te wis. Baie mense voel selfs deur die verskeidenheid bedreig. As daar ruimte vir die anderstaliges of anderskleuriges geskep word dan is dit vir my en my groep gevaarlik…

Daar was egter al, voor die sonde van die toring van Babel — waarvan ons in Genesis 11 — lees — 'n verskeidenheid van volke en tale en nasies. Daar staan immers al in Genesis 10:31 nadat die verskillende nasate van Sem opgenoem is — "Hulle is almal die nageslag van Sem, met hulle eie stamme en tale, in hulle eie lande en onder hulle eie nasies". En nadat al die nasate van Noag en sy seuns se name genoem is, word samevattend gesê: "Dit is die stamme van die seuns van Noag volgens hulle herkoms onder hulle nasies. Uit hulle het die nasies oor die aarde versprei na die oorstroming". Daarom staan daar in Handelinge 17:26: "Uit een mens het Hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon". Op die nuwe aarde na die wederkoms van Christus sal daar in die nuwe Jerusalem — waar tog geen sonde sal wees nie — ook 'n verskeidenheid van tale en nasies wees. Daar staan immers in Openbaring 21:24: "Die nasies sal in die stad se lig lewe, en die konings van die aarde bring hulle skatte daarheen". Volgens Openbaring 7:9 bestaan die skare van God se verloste kinders uit mense uit elke nasie, stam, volk en taal!

God se Doel met die Ver­skeidenheid van Nasies en Volkere🔗

Die Here sê vir ons in die Bybel dat Hy 'n doel het met alles wat Hy doen, (Spreuke 16:4; Openbaring 4:11) ­ook met die verskeidenheid van volke en nasies wat Hy skep. Hy wil sy eer en roem en grootheid openbaar deur die verskeidenheid van tonge en tale en volke wat Hom aanbid. Handelinge 17:27 sê dat Hy die groot verskeidenheid nasies gemaak het om Hom te soek en in Matteus 28:18 word die bevel gegee dat daar van mense uit al die nasies dissipels gemaak moet word. Dit, was die Here se hele doel met die afsondering van die verbondsvolk in die Ou Testament: hulle moes slegs instrument wees om sy lig na al die nasies toe te bring (Genesis 12:3; Jesaja 49:6) sodat die aarde sy oes kan lewer van al die volke wat Hom loof (Psalm 67:1-7), hulle knieë voor Jesus Christus buig en erken dat Hy die Here is (Filippense 2:10, 11).

Rassemeerderwaardigheid en Selfgesentreerdheid is Goddeloos🔗

Wanneer die geskenk van God se wonderlike verskeidenheid ont­aard in sondige selfhandhawing ten koste van ander groepe, is dit gruwelike goddeloosheid veral as daar 'n subtiele meerderwaardigheid by een nasie is wat mense laat neersien op ander. As jy sou dink en optree asof jy dink dat die Afrikaner vanselfsprekend 'n trappie nader aan God staan as 'n Zoeloe of 'n Sotho of 'n Xhosa of 'n Engelsman of 'n Duitser of wie ook al, dan het jy die mees basiese aspek van die evangelie van genade verkrag. Immers, die Bybel leer ons dat alle mense voor God gelyk is in hulle sondever­lorenheid en doemwaardigheid en dat daar by Hom geen aanneming van die persoon is nie. Die hart van Bybelse Calvinisme is dat alles genade is. In volkereverhoudinge impliseer dit dat elke volk altyd moet onthou: Eie roem stink! Immers:

Wie maak jou so be­langrik? En wat besit jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit dan ontvang het, waarom stel jy jou dan so aan asof jy dit nie ontvang het nie?1 Korintiërs 3:7

As ons wil roem, moet ons in die Here en in sy genade roem en nie onsself op die skouers klop nie.

Rassisme is regtig gruwelike sonde. As jy sou neersien op iemand van 'n ander volk of ras en hom nie menswaardig behandel nie klap jy die Here self in die gesig omdat jy neersien op mense wat na sy beeld geskape is. God self waarsku dat hy wat met 'n arm mens spot en hom verdruk sy Maker beledig (Spreuke 14:31; 17:5).

Die Here Eis: Liefde en Gereg­tigheid🔗

Hoe moet ons dan leef in 'n land met 'n verskeidenheid van volke en nasies? Die vernaamste Bybel­se beginsels is liefde en geregtig­heid. Jesus het gesê: "Doen aan 'n ander wat jy aan jouself gedoen wil hê" (Matteus 7:12). Let mooi op; daar staan nie: "Gun dit aan hulle nie", maar: "Doen dit aan hulle".

Dan word my optrede teenoor ander nie bepaal deur vrees op vrees vir mense nie, maar deur ontsag vir die Here. Dan word ook in volkereverhoudinge die kwaad oorwin deur die goeie (Romeine 12:21). Selfverloëning ter wille van geregtigheid is een van die vernaamste bewyse dat ons in ons volkslewe nie onsself wil verheer­lik nie, maar God wil verheerlik. Hy het gesê:

Geregtigheid verhoog volk, maar sonde is 'n skandvlek vir die nasies. Spreuke 14:34 — 1953 AV