Bron: Die Kerkblad, 1995. 2 bladsye.

'n Gesprek oor Kleredrag

klerekas

Ek val sommer met die deur in die huis, maak vier bewerings en bespreek dit kortliks. Hier is hulle:

  1. Ons kleredrag hang saam met klimaatstoestande – daarom is dit beskermend.
  2. Ons kleredrag hang saam met ons lewensituasies – daarom is dit bypassend.
  3. Ons kleredrag hang saam met ons seksuele lewe – daarom is dit bedekkend.
  4. Ons kleredrag hang saam met ons innerlike – daarom is dit weerspieëlend.

1. Ons kleredrag hang saam met klimaatstoestande🔗

Hieroor kan ek baie kort wees, omdat ons sekerlik hier nie sal verskil nie. Dit is immers voor-die-hand-liggend dat ons in die somer ander klere as in die winter aantrek; saans anders as bedags. In die winter beskerm ons klere ons liggaam teen die skerp koue, en in die somer kan 'n hoed onmisbaar wees teen die skerp son.

2. Ons kleredrag hang saam met ons lewensituasies🔗

Ook hierdie feit spreek vanself. Ons hou rekening met die wisselende lewensituasies en pas daarby aan. Ons gaan swem nie in 'n kerkpak nie en ons speel nie tennis met 'n reënjas nie. Daar is ook geen beswaar teen as iemand smaakvol en netjies klee nie. Ons klere is immers ook 'n versiering.

Dit is natuurlik ook waar dat ek in elke lewensituasie deur middel van my klere my persoonlikheid uitleef – ek kom netnou nog hierop terug. As ek gaan swem en my baaikostuum is baie skraps, of ek besoek die opera met 'n deurskynende laehalsrok, dan ontstaan die vraag vanself: Waarom doen ek dit? Is dit voorbedag, of bloot impulsief? Verraai dit dalk my innerlIke motiewe?

3. Ons klere hang saam met ons seksuele lewe🔗

Dit is tog waar dat juis ons klere ons seksuele organe bedek – of ontbloot; of ook aksentueer. Suggestiewe en deurskynende, nousluitende en ontblotende klere kan maklik 'n aanduiding wees dat die draer seksueel-uitdagend wil lewe, terwyl dit ook by die kyker verkeerde begeertes kan wakkerroep. Gewaagde klere kan 'n simptoom wees van 'n permissiewe instelling.

As jy natuurlik geen probleme het met vrye seks voor en in die huwelik nie, dan sal bogenoemde siening jou natuurlik geensins aanspreek nie. Maar as morele beginsels soos reinheid en kuisheid, getrouheid en ware liefde vir jou 'n betekenis het, dan sal jy weet dat kleredrag geen onverskillige saak is nie,

kort broeke

Meer nog, as jy erken dat die mens van nature 'n sondige en gebroke wese is, iemand wat voortdurend 'n groter geneigdheid tot die kwade as tot die goeie het, dan sal jy weet watter ruïnerende invloed klere op die mens kan uitoefen.

4. Ons kleredrag hang saam met ons innerlike🔗

Ek weet wat jou argument gaan wees: "Dit gaan tog nie oor die klere nie, maar oor die hart; nie oor wat die mens aantrek nie, maar oor wat hy doen." In hierdie bewering sit natuurlik 'n groot waarheid. Maar, dit is nie die volle waarheid nie. Die ander kant van die saak is dat ons klere dikwels ons innerlike verraai. Ons klere praat 'n taal. Dit is openbaring van ons verborge motiewe en van ons beoogde doelstellings,

Dit kan ook nie anders nie. Ons innerlike en uiterlike moet tog 'n eenheid vorm. As ons innerlik vuil is, sal dit uiterlik tot openbaring kom. Omgekeerd sal ons uiterlike versiering refleksie wees van ons innerlike skoonheid. Anders is ons tog 'n gesplete persoonlikheid. Ons klere is dus nie 'n onverskillige saak nie. Dit hang saam met ons hele bestaanswyse as mense.

Die Christelike lewe is 'n vrye lewe, maar 'n nuwe vryheid, naamlik die vryheid wat God skenk, en nie die vryheid wat die mens self verwerf nie. Ook ten opsigte van ons kleredrag is ons vry, volkome vry, maar ons mag nie ons vryheid misbruik as 'n geleentheid om sonde te doen nie, maar wel om mekaar in liefde te dien. Die Christelike lewe is 'n lewe volgens die model van Christus. Dit is 'n lewe wat elkeen uitdaag en uitnooi. Dit is 'n wonderlike, hoewel strydvolle lewe. Dis 'n belofteryke lewe, omdat dit uitmond in 'n nuwe wêreld waar almal feesklere dra, omdat die hele lewe dan een groot fees sal wees!