Bron: Vox Viva. 3 bladsye.

'n Verlosser in Sandale

sandaal

‘n Verlosser in sandale! Het u al mooi daaroor nagedink? God in sandale! Dit kan sommer maklik godslasterlik klink. Tog is dit opvallend dat Johannes die Doper sy eie werk profiel gee teen die koms van ‘n Verlosser wat sandale dra. Só kom God na ons wanneer die Woord van God vlees word.

Nie Waardig om Sy Veters Vas te Maak nie🔗

Dit is nie maar net ‘n beeld wat Johannes die Doper gebruik nie. Wanneer Johannes die Doper die koms van die Here self na sy volk aankondig, nooi hy hulle nie om met gapende monde na die hemel te staan en kyk nie. “God by hulle” sou beteken dat hulle iemand eg menslik sou sien. Hulle moes nie na die hemel kyk nie, maar na Een wat tussen hulle staan en – net soos hulle! – sandale dra. Hulle sou ‘n man in sandale sien (Markus 1:7). Dit is wel ‘n heel besondere Man. Selfs Johannes is nie werd om selfs maar die veters aan die sandale van Jesus vas te maak nie. Hy is ook nie werd om sy sandale agter Hom aan te dra nie.

Johannes verwag God uit die hemel, maar dan as ‘n egte mens. Selfs by Jesus se doop in die Jordaan is Johannes nie een oomblik huiwerig om te verwys na ‘n Man in sandale nie (Johannes 1:26, 27): “Ek doop met water, maar onder julle staan Hy vir wie julle nie ken nie – … wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie.” Daar het u dit weer – ‘n Verlosser in sandale. Hy staan tussen die mense en hulle herken Hom eers nie as “anders” nie. Wanneer Jesus dan ook die volgende dag na Johannes kom, sê Johannes: “Dit is Hy van wie ek gesê het: Ná my kom ‘n man …’n man wat vóór my was …” (Johannes 1:30). Kyk na die Man in die sandale!

Maria - Begenadigde!🔗

Daaroor gaan dit wanneer ons bely dat ons Verlosser gebore is uit die maagd Maria: Dat die ewige Seun van God, wat ware en ewige God is en bly, die ware menslike natuur uit die vlees en bloed van die maagd Maria deur die werking van die Heilige Gees aangeneem het (Heidelbergse Kategismus Sondag 14). Die Seun van God neem die menslike natuur aan!

Reeds vroeg in die lewe van Johannes die Doper gebeur daar al iets aangrypends. Wanneer sy moeder Elisabet besoek ontvang van Maria, die verwagtende moeder van Jesus, gebeur die wonder. Toe Maria vir Elisabet groet, het die kindjie in Elisabet se skoot opgespring en, vervul met die Heilige Gees, het Elisabet uitgeroep: “Geseënd is jy onder die vroue, en geseënd is die vrug van jou skoot!” (Lukas 1:41-42). Hier gebeur tog iets heel besonders.

Ook kort voor hierdie besoek kry Maria besoek van die engel Gabriël en hy groet haar met ‘n besondere groet: “Wees gegroet, begenadigde! Die Here is met jou; geseënd is jy onder die vroue” (Lukas 1:28). As moeder kry Maria ‘n taak wat uniek is. Geen ander moeder het of sal ooit weer die moederskap beleef wat Maria geken het nie. Hierdie taak aanvaar Maria in geloof en sy stel haarself ook in diens daarvoor. Sy glo die engel van die Here. Maar nie almal sou hulself ewe gewillig prysgee aan hierdie boodskap van God se verlossing wat deur die nakomeling van Dawid sal kom nie.

Die Hemel Oop🔗

Kyk maar hoe reageer Natánael – hy was baie skepties toe hy Jesus eers ontmoet. Hy het gehoor Jesus kom uit Nasaret; hy is die seun van Josef van Nasaret (Johannes 1:46). En volgens hom kan daar niks goeds uit Nasaret kom nie. Natánael maak egter kennis met Jesus se alwetendheid. Hy kom agter Jesus ken hom, terwyl Jesus hom nog nooit voorheen ontmoet het nie. Jesus vertel dat Hy hom al sien sit het onder die vyeboom toe Filippus hom geroep het om Jesus uit Nasaret te ontmoet. Natánael se wantroue/skeptisisme verander in geloof, wanneer hy sy geloof in Jesus bely: “Rabbi, U is die Seun van God, U is die koning van Israel!” (Johannes 1:50).

vyeboom

Hierdie ontdekking van Natánael was nog maar net die begin. Jesus wil hom nog groter dinge laat sien. Hy sal dinge sien wat nie net vir hom persoonlik baie beteken nie, maar vir die hele wêreld, wat vir u en vir my van groot betekenis sou word. Natánael sal die hemel geopend sien en die engele van God opklim en neerdaal op Jesus. Dit wat Natánael daarna nog sou sien, bring ook vir u en vir my tot die belydenis: Hy is die ewige Seun van God … en tegelykertyd die ware nakomeling van Dawid, in alles aan sy broers gelyk, behalwe die sonde.

In Jesus Christus het ons te doen met die hemelse heerlikheid van God op aarde. In Jesus Christus sien ons werklik die hemel wat vir ons oopgegaan het. Die afstand tussen hemel en aarde word by Hom oorbrug. Engele van God klim op en daal neer op die Seun van die mens! Stel u voor! Dit laat ons dink aan Jakob se droom by Bet-el.

Maar Jesus is geen droom nie. Hy is werklik die hemel wat op die aarde gekom het. Hy is uit die hemel en self die poort na en van die hemel. In Jesus het ons werklik met God te make! Hoe belangrik is dit nie vir ons geloof nie! In Jesus van Nasaret het ons ‘n getroue Getuie oor hoe die Vader teenoor ons staan. Jesus van Nasaret kan, omdat Hy die ewige Seun van die Vader is, vir ons betroubare en noukeurige inligting gee oor die hemel. Hy maak vir ons selfs die hemel oop dat ons deur Hom tot by die Vader kan kom.

Jesus het nie vir Natánael beloof dat die hemel ‘n keer vinnig op ‘n skrefie sal oopgaan om daarna vir altyd weer toe te gaan nie. Van nou af sal Natánael die hemel geopend sien. Dink maar aan alles wat hulle van Jesus gesien het van hierdie tyd af! Onmiddellik daarna was Jesus op die bruilof te Kana; die dorpie van waar Natánael kom (Joh. 21:2)! Jesus kom bevestig vir Natánael dat sy geloof en vertoue in Hom nie teleurgestel word nie. Jesus laat sien dat Hy self nie maar ‘n skepsel is nie, maar juis een in wese met die Vader.

Minder Heerlikheid?🔗

Die feit dat God mens geword het wat in sandale rondgeloop het, maak nie dat die heerlikheid van die Here vir ons verduister geword het nie. Die grootheid van sy genade en sy goddelike teenwoordigheid by ons word nie weggesteek agter die skerm van die vlees van Jesus nie. Johannes stel dit juis so dat die Woord wat vlees geword het, daarvoor sorg dat die heerlikheid van die Here op aarde gesien kon word. Jesus se menswees maak dat ons God kan aanskou in sy heerlikheid. In ons Here Jesus kyk ons as’t ware die Almagtige God vas in die gesig. Ons kyk God in die oë. Of beter gesê … ons kyk Hom in die hart.

Wanneer die Seun van God in sandale in die strate van Nasaret, in Jerusalem en langs die Jordaanrivier rondloop, kom God nader aan ons as ooit tevore. Waarom het God so naby aan ons gekom? Hy doen dit, nie om sy heerlikheid te bedek nie, maar juis om ons sonde te bedek! Hy kom om met sy onskuld en volkome heiligheid, my sondigheid voor God te bedek. Daarvoor het God nader aan ons gekom as ooit voorheen. Om ons sonde agter sy heerlikheid weg te steek. Beter nog – te laat verdwyn. Om met sy onskuld my sonde weg te neem.

straat

Wees Mens!🔗

Die feit dat die Seun van God self kom sandale dra het, het ’n heel aangrypende betekenis vir my lewe van elke dag. God het ons kom opsoek daar waar ons elke dag lewe. Ons hoef nie minder mens te wees om met God te leef nie. Ons hoef Hom nie te gaan soek nie. Ons hoef nie van ons kant bo onsself uit na God op te styg as ’n bomenslike skepsel om God te ontmoet nie. Die Seun van God kom staan onmiddellik naas ons in ons daaglikse lewe. Ons hoef nie weg van onsself te vlug of “buite onsself te tree” om God te ontmoet nie. Ons hoef nie die lewe te ontvlug om God te vind nie. Hoe dikwels het jongmense hierdie vrees vir die geloof. Hulle dink dat hulle die vreugde van die lewe gaan mis indien hulle hul geloof werklik gaan uitleef. Dit is ’n misleiding van die Satan. Ons hoef nie die lewe te ontvlug nie.

Inteendeel! Jesus het naas ons in ons gewone lewe kom staan. Daar is geen deel van ons lewe wat die Seun van God nie wil aanraak nie. Hy kom staan daar waar ons staan. Daar waar ons lewe en werk. Jesus is gevind in die timmermanswinkel van Josef. By die put besig om water te skep. By die bruilof in Kana terwyl Hy vrolik was saam met die gaste. Met sy onskuld en volkome heiligheid kom bedek hy my sonde daar waar ek elke dag leef en werk.