Bron: Kerk en Woord, 1989. 2 bladsye.

Nagmaal – Tog Nie vir Kinders Nie

nagmaal

'n Paar weke gelede het die algemene sinode van die NG Kerk op grond van 1 Korinthiërs 11 besluit dat kinders nagmaal saam met hul ouers mag vier. Daardie kerk is nie die eerste een wat dit doen nie en ook in ander "kerkgenootskappe" is daar druk om kinders toe te laat.

Soos die "toeval" dit wil hê, het ds. Attie Bogaards, 'n ou bekende by ons en predikant van die GK Daniëlskuil, redelik on­langs 'n bespreking daaroor voor sy ge­meente gehou en sy verwerkte referaat het hy op sy webruimte geplaas.

Dit lui as volg:

'n Skynbaar sterk argument van die voorstanders van kindernagmaal is dat kin­ders in die Ou Testament wel kon aansit aan die Paasmaal, die nagmaal van die Ou Verbond. Maar wat sê die Bybel daaroor?

Om daarop te kan antwoord, moet ons nie gaan luister na ons eie gevoel nie. As gelowiges moet ons ons net laat lei deur dit wat die Bybel ons leer. Eerstens moet ingegaan word op die argument van die voorstanders dat kinders ook aan kon sit aan die Pasga. Waarom mag hulle dan ook nie onder die Nuwe Verbond deelneem aan die nagmaal nie?

Hier moet gesê word: 'n Mens kan nie sommer 'n is-gelyk-aan tussen die Pasga en die Nagmaal plaas nie. Daar is wel se­kere ooreenkomste, maar daar is ook belang­rike verskille.

Die ooreenkoms is dat beide wys na die offer van Christus, na die bloed van die Lam. Daar is egter ook verskille. Daarby wil ek nou stilstaan:

Die belangrikste teks in die verband is seker 1 Korinthiërs 11:28:

Maar die mens moet homself beproef en só van die brood eet en uit die beker drink.

Daardie woorde leer ons dat ons nie sommer so aan die nagmaalstafel mag gaan nie. Ons moet onsself eers ondersoek (beproef). Wie dit nie doen nie, eet en drink op 'n onwaardige wyse en sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van Christus (1 Korinthiërs 11:27) en dit bring 'n oordeel oor ons (1 Korinthiërs 11:29). Wat daardie oordeel is, hoor ons in 1 Korinthiërs 11:30: Omdat daar lidmate in Korinthe was wat onwaardig geëet en ge­drink het aan die tafel van die Here, daar­om, sê Paulus "is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en 'n aantal het ont­slaap". Selfondersoek, dat ons onsself sal beproef voordat ons nagmaal vier, is dus 'n baie ernstige saak.

Die vraag is of kinders (=dooplidmate) dit kan doen. Voordat ek dié vraag egter beantwoord, wil ek u eers wys wat ons nagmaalsformulier oor die selfondersoek (beproef) leer: In die formulier, heel aan die begin lees ons:

Die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte:

  • Ten Eerste: Elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan ver­ootmoedig; want die toorn van God teen die sonde is so groot dat Hy dit, eerder as om dit ongestraf te laat bly, aan sy geliefde Seun, Jesus Christus, met die bittere en smadelike kruisdood gestraf het.

  • Ten Tweede: Elkeen moet sy hart ondersoek of hy die vaste belofte van God glo dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus ver­gewe is en dat die volkome geregtigheid van Christus hom as sy eie toegereken en geskenk is, ja, so volkome asof hy in eie persoon vir al sy sondes betaal en alle ge­regtigheid volbring het.

  • Ten Derde: Elkeen moet sy gewete onder­soek of hy van voorneme is om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon en opreg voor Hom te wandel; ook om eerlik alle vyandskap, haat en nyd te laat vaar en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naas­te te lewe.

    Almal wat so gesind is, wil God in ge­nade aanneem en as waardige tafelgenote van sy Seun, Jesus Christus, beskou. Maar die wat, aan die ander kant, hierdie getui­enis nie in hulle hart ondervind nie, eet en drink 'n oordeel oor hulleself. Tot sover die formulier.

kind nagmaal

Volgens ons nagmaalsformulier bestaan die selfondersoek dus uit drie dele: ons moet kyk of daar by ons waarlik sondekennis, verlossingskennis en dankbaar­heidskennis is.

EN DAARMEE IS ONS BY DIE ANT­WOORD of kinders hulleself kan beproef (ondersoek). Die antwoord is: nee! Want juis omdat hulle nog nie voldoende kennis het van sonde, verlossing en dankbaarheid nie, is hulle nog op katkisasie. As hulle hulself kon beproef, was dit mos nie nodig dat hulle die kategismus met sy drie dele (sonde, verlossing, dankbaarheid) moes leer nie? Maar juis die feit dat hulle nog op katkisasie sit, juis dit sê dat die driedelige kennis en daarmee saam die vermoë tot selfondersoek of om hulself te beproef, nog by hulle ontbreek.

EN DAARMEE IS ONS BY DIE ANT­WOORD of dooplidmate nagmaal mag gebruik. Die antwoord is NEE !! En die rede: kinders kan hulself nog nie beproef nie, want hulle het nog nie die nodige ken­nis nie.