Bron: Die Kerkblad. 2 bladsye.

Ons Blydskap in die Here

bruilofsfees

Die Evangelie is Blye Boodskap. Maar waarin is die blydskap daarvan te vinde? Dit is nie geleë in 'n waarheid of 'n feit wat deur mense beredeneer kan word nie, maar in 'n Persoon: Jesus Christus, ons gekruisigde en opgestane Here! Dat Jesus Christus self, persoonlik, deur sy Heilige Gees by ons is — dáárin is ons blydskap geleë. Sou die woorde van die Bybel, die boodskap van versoening en verlossing en van vrede en vryheid losgemaak word van Jesus Christus, dan word dit 'n waardelose boodskap.

In die tyd van Jesus het die groot skare mense wat Hom gevolg het, só op loop gegaan met die kragtige tekens wat Hy gedoen het dat hulle Hom met hulle Hosanna's in Jerusalem verwelkom het. Maar hulle het in gebreke gebly om déúr die tekens te kyk en die Persoon van Christus, die Gesalfde van God, raak te sien. Daarom het hulle "Hosanna!" kort voor lank omgesit in "Kruisig Hom!"

In sy boek Verzet tegen de tijd vergelyk prof. W. Aalders die skare wat Jesus gevolg het met gaste wat 'n bruilofsfees bywoon ter wille van die lekker kos en wyn. Aan die bruidspaar het hulle nie veel nie. Van opregte vreugde saam met die bruidspaar oor hulle huweliksdag is daar nie sprake nie. Daarom, as die kos en die drank nie aan die verwagtings sou voldoen nie, voel hulle gekul en te na gekom. Dan was die bywoon van die bruilofsfees vir hulle 'n mors van tyd. Met sulke eet-en-drink-gaste het die Christendom deur die eeue tot vandag te doen. Groot getalle meld aan om deel van die Christendom en die kerk te wees. Maar hulle doen dit om resultate te sien — tekens en wonders en kragte en ervarings. Sondag moet ek uit die kerk kan stap en sê: "Wat 'n belewenis! Wat 'n besieling! Die atmosfeer ... en die heerlike gevoel van samehorigheid!" So nie, het ek my tyd gemors. Dat die erediens eintlik as 'n ontmoeting met die Here bedoel is, het skoon by my verbygegaan. Ek was 'n bruilofsgas ter wille van die eet en drink.

Medepligtig aan die groeiende getalle eet-en-drink-gaste, is predikante (en kerkrade) wat kerk en erediens só probeer inrig dat mense ter wille van die bykomstighede daarheen sal stroom. Sulke predikante is soos 'n seremoniemeester wat met sy kwinkslae en gladde praatjies die bruilofsfees só probeer versier dat die bruid en die bruidegom maar net 'n "toevallige" deel van die agtergrond word. Gaan die gaste huis toe, praat hulle van die oulike seremoniemeester, maar van die bruidegom onthou hulle nie veel meer as net dat hulle vir hom "Tant Koek se hoenderhaan" gesing het nie.

In 'n sekere sin is die predikant in die erediens eintlik maar seremoniemeester. As liturg moet hy toesien dat die ontmoeting van die gemeente en die Here reg en ordelik verloop. Maar sodra die seremonie vir hom belangriker as die Persoon raak, begin dinge skeefloop. Ter wille van 'n ontspanne atmosfeer voer hy een of twee "onskuldige" kwinkslae in die preek in of versier hy die erediens met 'n paar slim opmerkings. Gewoonlik gaan dit van kwaad na erger, sodat bykomstighede uiteindelik hoofsaak word. Want hy wil hê dat die mense, wanneer hulle huis toe gaan, die oulike dominee sal onthou; of dat hulle die kerk só geniet het dat hulle weer sal wil kom en sommer 'n paar vriende saambring.

kerk klokke

Natuurlik is die erediens nie bedoel as 'n stroewe treurmare nie. Dit is 'n blye geleentheid wat rus op die blye boodskap. Die blydskap mag egter nooit in die fees self gesoek word nie, ons blydskap is in die Here van die fees, in die Persoon van Jesus Christus te vinde. Hoe bejammerenswaardig is die mens wat kom om die bruilof te geniet, maar wat nooit die Bruidegom raaksien nie!

Dit gaan dus in die evangelie oor die herkenning van die Persoon van Christus. In Hom is alle liefde, vrede, heerlikheid en blydskap geleë. Hy is die wonder van alle wonders. Hy is die gawe van God. AI sy wonders, woorde en genesings was daarop gerig om Hom as die Seun van God te openbaar. So ook was sy lyde en sterwe, sy offerdood en sy opstanding nie blote aangrypende geskiedenis wat die hart ontroer nie. Dit was die Messiaanse heilswerk wat Hy in opdrag van die Vader volbring het om sy koninkryk in hemel en op aarde vir ons te laat deurbreek. Die fees wat Hy op aarde bring, is die fees van sy teenwoordigheid. Laat elke feesdag dan vir ons 'n Immanuel-dag wees.

Dan word ook ons blydskap van elke dag blydskap in die Here.