Bron: De Reformatie. 2 bladsye.

Oorwin is Iets wat jy Elke Dag doen

oorwinnaarsbeker

Johannes ontvang op Patmos ʼn ryk openbaring wat bestem is vir die kerk van Jesus Christus in die laaste tydperk. Hy moet dit oordra aan die sewe gemeentes, saam met ʼn begeleidende skrywe. Sewe verskillende briefies waarin ons alle aspekte van kerkwees herken (Openbaring 2-3). Hulle het vir ons bewaar gebly. Saam vorm hulle iets soos ʼn spieëlsaal: as jy daar ingaan, sien jy jouself van alle kante.

Hoewel hulle almal verskil, het die briewe tog baie in gemeen. Die een Here spreek daarin tot die hart van sy kerk. Hy prys, bemoedig, waarsku, en wil verhoed dat ons dit verloor wat Hy verwerf het.

Stryd🔗

Sodoende blyk dit dat daar baie stryd in die lewe van ʼn Christen is. Ja, om te glo is min of meer dieselfde as om stryd te voer. Dit beteken dat jy voortdurend God se kant moet kies, ondanks die verleiding van die Satan, die wêreld en jou eie sondige natuur. Die Here weet wat dit beteken. “Ek ken die plek waar jy woon,” het Hy laat neerskryf, “waar die troon van die Satan is” (Openbaring 2:13). ʼn Regstreekse benoeming van die vyand en sy mag. Iets wat deur menigeen nog skaars ernstig opgeneem word, en tog net so werklik is as die intense aktiwiteit van die Heilige Gees. Watter kontras is daar nie tussen die twee nie! Die Here laat blyk dat Hy weet hoe dit is om uit die Gees te wil lewe en voortdurend in ʼn leef- en werksomgewing te verkeer waar dit nie inpas nie. En waar soveel invloede ʼn plekkie wil hê tussen jou en God: hulle druk tussenin om so afstand te skep tussen die Heiland en sy gekooptes.

Oorwinning🔗

Tog word die woord “stryd” self nie genoem nie. Die Christene word aangespreek as mense wat “oorwin”. Die gedagte van ʼn geveg is wel daarin vervat, maar die resultaat van hierdie stryd is die uitgangspunt as die Here met sy volk praat.

Die geheim lê in die Here: dit is en bly sy stryd. Al lê Hy ons die woorde in die mond, dit is en bly sy swaard wat Hy persoonlik hanteer (Openbaring 1:16, verg. 2:12, 16).

Streng gesproke kan Hy sonder enige hulp van ons kant af die duiwel oorwin. Uiteraard! Maar Hy kies daarvoor om hierdie oorwinning te behaal in die lewens van ons met wie Hy sy dood en lewe deel. Klaarblyklik doen dit geen afbreuk aan sy krag nie. Dit is wonderlik, maar dit is ook vir ons ʼn aanmoediging. Nou hoef ons maar net die Woord te spreek, Hy sal daarmee die harte bereik en verander, en andersins die vyand stilmaak.

Daagliks🔗

Die persepsie bestaan (en dit is baie hardnekkig) dat die laaste Bybelboek handel oor ʼn verre toekoms. Maar dit is beslis nie waar nie. Johannes moet juis sien wat gaan gebeur in die totaliteit van hierdie laaste tydvak wat ʼn aanvang neem met die hemelvaart van die Here Jesus (5:6). Die uiteindelike voltooiing van Babel en Jerusalem mag in die toekoms lê, maar tans is die bouwerk van albei stede volstoom aan die gang. Nou word die keuse gemaak van in watter geestelike stad jy ʼn bousteen wil wees.

So is die oorwinning ook nie slegs ʼn eindresultaat nie. Vir ons ore klink dit nogal so. Daar staan sewe keer geskrywe: Aan hom wat oorwin, sal Ek gee Dit lyk asof dit in die toekoms lê, en dan kry mens die indruk dat dit jou nog lank nie beskore is nie – nie wat tyd betref nie en ook nie wat sekerheid betref nie.

Maar die eerste lesers van die sewe briewe het dadelik begryp dat Johannes hier oor die daaglikse lewe praat. Want dit is die werkwoordsvorm wat hier gebruik word. Dit gaan oor iemand wat met iets besig is! In ʼn advertensie vir fietse word daar byvoorbeeld gesê: “As jy fietsry, leef jy gesond.” Wie dink by die aanhoor hiervan aan ʼn verre toekoms? Niemand nie, want die fietsryer word as lewendig beskryf. Net so staan daar in die briewe aan die sewe gemeentes telkens: “wie oorwin”. ʼn Toneel in aksie, vandag.

fietser

Die onderskeid kan gevind word in 6:2. Die ruiter op die wit perd het uitgegaan “as ʼn oorwinnaar en om te oorwin”.

As ʼn oorwinnaar: voortdurend sterker, daagliks, op pad na die toekoms. Hierdie woord is dieselfde in al sewe briewe.

Om te oorwin: die eindresultaat waaraan ons saam met Christus deel mag hê.

Naby🔗

Dit laat die oorwinning baie naby kom, deel van die daaglikse lewe, al woon Satan in jou omgewing. Ja, juis daarom! Nou het jy die kans om reëlreg teen hom stelling in te neem.

Elke keer as jy jou hande vou om jou Skepper vir jou maaltyd te bedank, al lyk dit vir ander snaaks, teken jy ʼn oorwinning oor die teenstaander aan. Een-nul. Telkens wanneer jy jou Bybel oopmaak om aandagtig daarin te lees, al lag omstanders vir jou, teken jy punte aan. Twee-nul. So dikwels as wat jy God se kant kies in wat jy doen of nalaat, vergroot jy die voorsprong. Drie-nul. En so verder.

Die bedoeling van die Satan is om God se werk te vernietig, sy Naam uit te wis en sy Woord stil te maak. So dikwels as wat ʼn Christen dit dwarsboom deur God se naam te bely en daarvolgens te handel, is hy besig om te oorwin. Daarin word ons bemoedig en versterk: aangevuur deur ons Here. Want dit kan gedoen word, agter Hom aan! Dit is nie vaag of ver weg nie, dit is binne bereik en konkreet. En Hy weet beter as ons wat op die spel is, wat alles in gedrang is.

Altyd Wins?🔗

Wen ʼn Christen dan altyd? ʼn Retoriese vraag. Gelowiges kan diep val en baie nalatig wees. Dit is geen verskoning om daaraan toe te gee nie, maar dit is wel ʼn feit. Sewe briewe illustreer dit sewe keer. Die voortbestaan van ʼn gemeente word soms daardeur bedreig. Tog word die stryders ook in hierdie situasies as oorwinnaars aangespreek. So word hulle gelok na die goeie kant, nie om die stryd vry te spring nie, maar om werklik stryd te voer. Tegelykertyd word dit duidelik dat die oorwinning allereers ʼn geskenk is. In Christus kan jy aangespreek word as oorwinnaar, al het jy self maar weinig krag. Ten diepste is eenvoudige geloof genoeg, as jy maar daardeur aan Christus vashou (3:8). Hy is die sterk Held wat met sy Woord ons aanvoer.

Ook Wins uit Verlies🔗

Wanneer kleingelowiges weer regop gehelp word uit ʼn nederlaag, behoort hulle meer te vertrou op hulle Heer. Nie deur toe te gee aan sorgeloosheid en slordigheid nie. Nee, hulle moet dan juis sorg dra om voortaan naby die Here te bly om nougeset op sy weë te wandel.

So word verlies omgeskakel in wins. Iemand wat een keer werklik ervaar het wat dit is om die onderspit te delf en die Here te verloor, sal, wanneer hy dan weer teruggevind is, sy uiterste bes doen dat dit nooit weer gebeur nie. Gewese verloorders word aangetref in die voorste geledere van die stryd.