2 bladsye.

Openbaring 10:1-11 - Die Geheim van die Sewe Donderslae

En toe die sewe donderslae hulle stemme laat hoor het, wou ek skrywe; maar ek het ’n stem uit die hemel vir my hoor sê: Verseël wat die sewe donderslae gespreek het, en skryf dit nie op nie.

Openbaring 10:1-11

weerlig

Die geskiedenis verloop volgens die raadsplan van God. Sy geskiedenisplan bestaan volgens die Openbaringboek uit vier dele, naamlik die sewe seëls (Openbaring 5:1-6:17; 8:1), die sewe basuine (Openbaring 8:6-9:21; 11:15-19), die sewe donderslae na die sesde basuin (Openbaring 10:3-4) en die sewe skale van die grimmigheid van God (Openbaring 15:1-16:21).

Hierdie vier dele is nie opeenvolgende tydperke nie, want elke deel loop uit op die eindgerig. Die vier gedeeltes bevat gesamentlik die volledige oorsig van God se geskiedenisplan. Drie dele staan uitvoerig in die Openbaring beskrywe. Een van die vier dele, die derde, is ’n uitsondering. Sewe donderslae … Johannes hoor hulle stemme. Hy verstaan die inhoud.

Hy neem sy pen, getrou aan die opdrag: Skryf die dinge op wat jy gesien het (Openbaring 1:19). Hou niks verborge nie. Verseël dit nie (Openbaring 22:10). ’n Stem uit die hemel sê egter: Skryf in hierdie geval nie, Johannes. Verseël wat die sewe donderslae gespreek het (vergelyk Daniël 8:26; 12:4, 9). Die inhoud en betekenis daarvan moet verborge bly. Die geheim van die sewe donderslae openbaar: Geen mens onder die son kry die oorsig van God se geskiedenisplan nie. Die volledige samehang van sy dade in die geskiedenis is onbegryplik, ongrypbaar. Die historie is vol van verrassende, onvoorsiene, onvermoede, onberekenbare gebeurtenisse.

Elke toekomsvoorspeller wat nie onmiddellik by die hede aansluit nie, misken die geheim van die sewe donderslae. Sosialiste wat die koms van die Marxistiese heilstaat aankondig, sien lugkastele. Toekomsvoorspelling volgens die sterre, horoskopie, is sondige spekulasie.

’n Apostel wat vir die Here Jesus vra: Neem die sluier van die toekoms weg, kry die antwoord: Wat gaan dit jou aan? (Johannes 21:22). Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie (Handelinge 1:7).

Ons weet nie noukeurig wat die toekoms bring nie. Die tékens van die tye is wel geopenbaar, maar nie die týe van die tekens nie. Die dag van die eindoordeel is onberekenbaar. Christus kom soos ’n dief in die nag, op ’n onverwagte uur (Matthéüs 24:44), ’n uur wat alleen aan die Vader bekend is (Matthéüs 24:36). Paulus waarsku ons om die dag en uur nie te bereken en sodoende ons verstand te verloor nie (2 Tessalonicense 2:1-2), maar om rustig aan die werk te bly (2 Tessalonicense 3:10-12).

Nie alleen die toekoms nie – ook die verlede en die hede, bevat raaisels wat ons nie kan oplos nie. Baie ‘waarom’-vrae loop teen die geheim van die sewe donderslae, soos teen ’n muur vas. Die vraag waarom baie goddelose mense in weelde baai, terwyl regverdiges onder teëspoed gebuk gaan (Psalm 73:1-14), stem die hart verbitterd (Psalm 73:21). So ’n vraagsteller kry nie ’n bevredigende antwoord nie.

Die HERE wat koning Herodes deur wurms laat verteer het (Handelinge 12:23), laat in ’n ander geval die goddelose mense groei soos die plante en al die werkers van ongeregtigheid bloei … om hulle vir ewig te verdelg (Psalm 92:8). Tog is daar geen willekeur in sy dade nie.

Die evangelie van die verseëlde donderslae waarsku teen die stel van nuuskierige vrae wat God se geheim wil onthul. Die Bybel spreek ook van ’n ander verseëling. Jesaja hoor ’n stem uit die hemel sê: Verseël die wet (Jesaja 8:16). Dié verseëling is die uitoefening van ’n wraakgerig. Die HERE neem sy heilsame Woord uit die kring van die afvallige verbondskinders weg. Hulle lees die Bybel, maar verstaan nie meer die stem van die Goeie Herder nie (Matthéüs 13:13-15).

veer met ink

Die apostel – en in hom alle ampsdraers en lidmate van die kerk – kry die opdrag: Laat die verseëlde donderslae ’n geheim bly. Neem die nie-verseëlde, geopende boekrolletjie uit die hand van die engel wat die sewe donderslae opgeroep het. Neem die rolletjie en eet dit op (Openbaring 10:8). Lees die Woord van God nie oppervlakkig nie. Bestudeer, oordink die evangelie (Psalm 1:2; 19:8-9; 119). Laat dit as’t ware jou vlees en bloed word. En profeteer (Openbaring 10:11), ongeag die gevolge, ook al maak dit jou maag bitter (Openbaring 10:10). As jy werklik profeteer, die wil van die Here met woord en daad bekend maak, sal God se vyande dit vir jou moeilik maak.

Profeteer. Dit is nou die hede van genade. Die reënboog staan oor die engel se hoof (Openbaring 10:1). God hou nou nog sy verbond met die aarde in stand (Génesis 9:13), totdat Christus kom.

Die evangelie van die geheim van die sewe donderslae leer vir ons: Die geskiedenis, die lewe van volke en mense, is vol raaisels. Stel geen nuuskierige vrae om die raaisels op te los nie. Laat lê dit in die hand van Hom wat vir sy kinders wat Hom liefhet, alles – ook teëspoed – ten goede laat meewerk (Romeine 8:28). Die verseëlde donderslae, die raaisels in die geskiedenis van volke en mense, die verborge dinge is vir die HERE onse God. Maar die geopenbaarde dinge, die geopende boekrolletjie, is vir ons en ons kinders tot in ewigheid om al die woorde van sy wet te doen (Deuteronómium 29:29).