Bron: Waarheid en Dwaling. 2 bladsye.

Openbaring 5 - Die Kerk se Hoof is Alleen Waardig om God se Raad Uit te Voer

Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van Hom wat op die troon sit; en toe Hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die vier-en-twintig ouderlinge voor die Lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is.

Lees: Openbaring 5:1-14

lug en wolke

Sommiges meen dat ons eintlik met twee ryke en twee regeerders te make het. God regeer in die hemel en Satan op die aarde. Dit is asof die Here in ‘n stryd met die Satan gewikkel is waarin die Bose soms die oorhand kry. Ag, maak maar net jou oë oop en kyk rondom jou, sal mense sê.

Om die ware toedrag van sake te sien moet ons egter nie rondom ons kyk nie, ons moet in die hemel inkyk. Maar hoe kyk ons in die hemel in? Met die oë van die geloof. Met die oë van die geloof lees ons Openbaring. So kan ons die ware toedrag van sake sien.

In Openbaring 4 staan daar dat Johannes in die hemel inkyk en ‘n troon sien. Die troon is ‘n teken van regering. In hierdie geval staan die troon in die hemel – die plek waarvandaan alles bestier, gerig en geregeer word. Die troon in die hemel is die sentrum van heerskappy en van regering. Maar hierdie troon in die hemel kry slegs sy betekenis deur die Een wat op die troon sit.

Die troon is nie leeg nie. Daar is Een wat daarop sit. By die lees van die res van die hoofstuk is dit duidelik dat die Een wat op die troon sit, God self, die Skepper van alle dinge, die Almagtige en Heilige God is. Woorde kan Hom nie beskryf nie. Om Hom is daar absolute rus en kalmte. Geen chaos of paniek of spanning nie. Hy regeer. Die troon is nie leeg is nie. Die troon word beset. Hy sit alleen daarop, net Hy. Hy alleen regeer. Daar is net een troon en net Een wat daarop sit. Hy is Alleenheerser wat met niemand onderhandel of ooreenkom nie. Hy het geen fasiliteerders of arbiters in sy koninkryk nodig nie. Sy regering is volstrek. Daar is geen sprake van demokrasie nie. Een Koning met een ryk.

Openbaring 5 beskryf die manier waarop Hy regeer. Die Almagtige het in sy regterhand die teken van sy mag, ‘n boek. Hierdie boek is van binne en buite beskrywe en goed verseël, sê vers 1. Dit was dus ‘n boekrol waarvan die blaaie inmekaar gesit en dan opgerol en verseël is. Hierdie boek is die raadsplan van God. Dit is die plan van God om hierdie wêreld na sy einde te voer.

boekrol

Hierdie boek is die geskiedenis en die toekoms van die ganse wêreld wat deur God bepaal is en ook opgeskryf is nog voordat die wêreld daar was. So omvangryk is hierdie plan van God dat die boek van binne en buite beskryf is. Die raad van God is egter verseël. Dit kan nog nie in sy volheid uitgevoer word nie. Die boek moet oopgemaak word sodat die raadsplan tot volle uitvoering kan kom. As die boek nie oopgemaak word nie sal die geskiedenis nie voleindig kan word nie. Dan roep daar ‘n sterk engel sodat die hele skepping dit kan hoor. Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seëls te breek? Wie is waardig genoeg om die raadsplan van die Een wat op die troon sit uit te voer?

‘n Skokkende stilte volg. Johannes begin huil, omdat hy geweet het dat die geskiedenis nie voleindig kan word nie. Een van die ouderlinge kom en troos Johannes. Let op, dit is nie ‘n engel nie, maar een van die lidmate van Christus se kerk. Die kerk herinner Johannes aan die woorde van die Ou Testament: Die Leeu uit die stam van Juda.

Ja, God het die belofte aan die kerk gegee dat daar Een sal opstaan om te oorwin. Vanuit die kerk sal die Volvoerder van God se raad kom. Onmiddellik sien Johannes die Lam. Hy sien nie ‘n Leeu nie, maar ‘n Lam wat geslag is. Dit is die Lam wat waardig is om die boek oop te maak. Christus is die Leeu wat oorwin deur ‘n Lam te wees. Hy oorwin deur te sterf aan die kruishout. Hy oorwin deur sy bloed te stort, deur die Satan se aanklagte tot niet te maak, deur die kerk los te koop van God se oordeel. Net die Een wat die kerk met sy bloed gekoop het mag die res van die skepping verlos en die geskiedenis voleindig. Niemand anders nie.

Net Hy kan die boek oopmaak. Nie ‘n engel, nie een van die vier diere, nie een van die ouderlinge of die Satan nie. Net Hy alleen. Die Lam tree nou na vore, reusagtig groot in sy majesteit. Met sy deurboorde hande neem Hy die boek uit die regterhand van Hom wat op die troon sit. Onmiddellik val die ouderlinge voor Hom neer.

Hy is die Heerser. Hy is die Almagtige Koning. Hy is die uitvoerder van God se raad. Hy is nie net die hoogste gesag nie, Hy is die enigste gesag – die magtigste Koning wat die wêreld nog ooit gesien het, die Hoof van die kerk. Dan lees ons verder hoedat Christus die seëls van die boek breek. Hy is die uitvoerder van God se raad sodat die nuwe hemel en die nuwe aarde uiteindelik kan kom.

Hierin lê ons troos:

  • Eerstens dat God alleen regeer.

  • Tweedens dat alles in sy raadsplan vervat is.

  • Derdens dat net Christus God se raad ten behoewe van sy kerk mag uitvoer. God wil dit so dat die Een wat die kerk met sy bloed gekoop het sy raadsplan ook uitvoer. Niemand anders nie.

Ter wille van sy kerk maak Christus elke seël oop. Die Hoof van die kerk is ook Hoof oor alle dinge. Ja, daar regeer Hy ter wille van God se eer. God se eer beteken ook dat Hy ter wille van die kerk regeer. Wat ‘n troosryke openbaring! Christus regeer hierdie ganse wêreld ter wille van God se eer en daarom ook ter wille van ons. Alles wat gebeur, al die oorloë en rampe, gebeure op politieke gebied, al die uitvindsels en tegnologiese vooruitgang, die misdaad, die veragtering in genade, die sedeloosheid, die dwalinge, daaroor regeer Christus ter wille van sy kerk.

sewe seêls

Niks, maar niks gebeur sonder dat dit in die raad van God opgeskryf is nie. Die uitvoering van sy raad is juis ook ten behoewe van ons, sy kerk.

Sien u met geloofsoë tot in die troonkamer van God waar Christus besig is om die boek se seëls oop te breek? Dink u dat daar iets is wat gebeur wat nie in daardie boek opgeskryf is nie? Dink u dat Christus wat ons met sy bloed gekoop het ons sal verwaarloos deur sy regering? Dink u Christus se regering is ‘n reaksie teen dié van die duiwel? Dink u miskien daar is twee ryke wat in stryd met mekaar staan? Dink u miskien Christus is maar net ‘n hoër gesag as die duiwel?

Nee, die Lam onderhandel nie, of reageer nie, of maak ooreenkomste nie. Hy probeer nie mense of regerings se guns wen nie. Hy probeer nie ‘n balans behou of ‘n middeweg inslaan nie. Hy is Alleenheerser met die enigste gesag. Die Satan en al sy trawante kan die regering van Christus nie ontvlug nie. Alles is in die boekrol opgeskryf. Ook al Satan se bose planne.

Openbaring 5 troos ons om alles te verdra, om nie ontredderd in hierdie wêreld te wees nie, om elke dag met geloofsoë in die hemel in te kyk en te sê: Here, U is waardig, U alleen regeer. Vanuit die kerk kom die Lam wat oorwin het met sy bloed. Hy het die boek uit die hand geneem van Hom wat op die troon sit. Hy is besig om die boek se seëls oop te breek. Hy is die Leeu uit Juda. Hy is die Koning. Reusagtig groot in sy majesteit regeer net Hy alleen. Hy bring alles tot voleinding.