Bron: Die Kerkblad. 2 bladsye.

Rusie - Klagte - Ruimte

waterput🔗

Woord en Daad🔗

Dit is nie voldoende om jouself 'n Christen te noem nie. Daar moet ook aan ons gesien kan word dat ons Christene is. So was dit by die dissipels van die Here Jesus. Hulle is as volgelinge van Jesus herken (Hand. 4:13). Die persoonlike omgang met die Here Jesus Christus het in hulle lewe sigbaar geword. Woorde en dade moet met mekaar in oorstemming wees. Dit kan in ons lewe lyding veroorsaak. Paulus het Timoteus reeds gewaarsku: almal wat godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word (2 Tim. 3:12). Dit was die ondervinding van Isak.

'n Pragtige Getuienis🔗

Mense gee oor Isak, die seun van Abraham, 'n mooi getuienis. Ongelowiges was so beïndruk deur Isak se optrede dat hulle moes erken: Ons het duidelik gesien dat die Here met u is (Gen. 26:28). So moet ook die gestalte van Christus in ons lewe sigbaar wees. Dit gaan egter dikwels gepaard met lyding, met swaarkry. Ons sien dit by Isak. Isak se geloof, sy lewe in gemeenskap met die Here blyk uit sy lewe van elke dag. Hy was 'n herder met baie skape. Die Bybel vertel vir ons dat hy baie ryk was. Maar dit was vir Isak nie 'n belemmering om God te dien nie. Rykdom en voorspoed kan ons so gemaklik God laat vergeet. Met al ons geld en goed kan ons mos sonder God klaarkom. By Isak was dit nie so nie.

Rusie🔗

Die herders van Isak het putte gegrawe om die vee van water te voorsien. Maar toe kom die herders van Gerar en baklei oor die waterputte: die water is onse. Wat maak Isak? Hoewel hy sy regte kon laat geld, gee hy liewer pad. Hy is die minste. Isak los die put, maar hy gee daardie put wel 'n naam: Rusie (Gen. 26:20). Dit het hy smartlik ondervind.

Klagte🔗

Daar word deur Isak se herders 'n nuwe put gegrawe, maar weer is daar probleme. Hierdie keer met die Filistyne. Hulle kla: dis ons water. Toe los Isak ook daardie put. Maar weer gee hy die put 'n naam: Klagte (Gen. 26:21). Daardie klagtes het hom seer gemaak.

Ruimte🔗

Daar word maar weer opnuut 'n put gegrawe en hierdie keer verloop alles sonder rusie en sonder klagte. Daarom noem Isak die put: Ruimte (Gen. 26:22). Hierdie keer verduidelik hy ook die naamgewing met die woorde: "Nou het die Here vir ons ruimte gemaak" (Gen. 26:22).

Verlies of Wins?🔗

Dit lyk of Isak die stryd oor die waterputte verloor het. Hy het ekonomiese skade gely. Hy moes lyding verduur. Hy was egter die minste. Hy gee pad. Maar in Berseba kry hy besoek van die koning van Gerar. Isak is tereg verbaas na die onvriendelike behandeling wat hy ontvang het. Maar dan sê die koning: "Ons het baie duidelik gesien die Here is by jou" (Gen. 26:28).

altaar

Altaar, Tent en Put🔗

Wat was die geheim van Isak se lewe? Waarom kon hy lyding verduur? Hoekom was hy bereid om skade te ly? Ons kan dit aflees uit sy lewenspatroon, 'n patroon wat elke Christen in staat stel om die minste te wees, om hoon en smaad te verduur, om lyding te aanvaar. Toe Isak saam met sy vrou in Berseba kom doen hy drie dinge: hy bou 'n altaar, hy slaan sy tent op en hy gee aan sy knegte die opdrag om 'n put te grawe. Die altaar wys op Isak se godsdienstige lewe. Die tent wys op sy huislike lewe. Die put wys op sy maatskaplike lewe. Ons moet veral let op die volgorde: altaar, tent en put. Eers kom die altaar, die lewe met die Here. Dan die lewe in die tent saam met die gesin. En daarna kom die werk. Die altaar, daar waaragter die soenoffer skuiling gesoek word, waar die naam van die Here aangeroep word, is die inspirasiebron vir die lewe in die tent, en altaar en tent is weer inspirasiebronne vir die arbeid by die put. Dit maak 'n mens offerbereid, dit laat jou die minste wees, dit leer jou om lyding terwille van Christus te verduur. En so kan die mense sien dat die Here met jou is, dat jy 'n dissipel van Jesus Christus is. Jy leer rusie en klagte op die regte wyse te verwerk en jy ontvang ruimte, heerlike ruimte, jy is getroos en die mense kan sien dat die Here met jou is.