Bron: Die Kerkblad, 1987. 1 bladsye.

Rusies

Paulus noem in Galasiërs 5:19-21 'n paar praktyke van die sondige na­tuur wat deur die gelowige vermy moet word. Hierdie manier van lewe is aangevuur deur die Satan en hoort daarom nie tuis in die lewe van die gelowige nie.

Drie agtereenvolgende sondes hou baie noue verband met mekaar: rusies, verdeeldheid en skeuring. Skeuring tussen mense begin met rusies. Rusies gaan oor tot verdeeld­heid, en verdeeldheid mond uit in skeuring.

Die oorspronklike woord wat Pau­lus vir rusies (eritheia) gebruik, is 'n woord wat baie min in die Griekse taal voorkom. Maar ten grondslag van die woord lê die begeerte van die mens om homself te verhef en sy eie belang op die voorgrond te stoot. Dit lei tot rusies!

Die gesindheid van die sondige hart wat Paulus hier noem, is:

  • dat jy vir jouself en jou eie be­lang die beste soek — en daar­deur in rusies met jou medemens beland;
  • dat jy in jou omgang met jou me­demens net jou eie belange voor­op stel – en dus in hewige rusies met ander mense beland om jóú belange te beskerm;
  • dat selfsug jou aanvuur om in vurige stryery met jou naaste te beland ter wille van jou eie voordeel. Spreuke 13:10 vat hierdie sonde in die kern vas: "Selfver­heffing lei altyd tot twis". Dit is ook die onenigheid waaroor Pau­lus met die Korinthiërs praat en waarteen hy hulle ernstig waarsku (1 Korintiërs 1:11).

Om voortdurend met mense in rusies betrokke te raak oor jou eie belang, wortel in naywer (Jakobus 3:14-16; 2 Korintiërs 12:20). Dit kom voort uit selfsug (Filippense 2:3; Romeine 2:8; Filippense 1:17).

By kinders merk 'n mens die ge­sindheid heel dikwels op. In elke huisgesin ondervind ouers dit dat kinders in die heftigste rusies met mekaar kan beland, wat selfs daar­toe lei dat hulle handgemeen raak, omdat elkeen sy eie belange en eie besittings wil beskerm. By die gelo­wige verwag die Here 'n ander ge­sindheid: 'n gesindheid wat geskoei is op die lees van liefde tot jou naaste (Johannes 13:14). Tereg waarsku Paulus vir Titus teen onsinnige stryery wat nutteloos en sinloos is (Titus 3:9). In liefde en toegeneentheid kan verskille vredevol bygelê word, sonder heftige rusies en lelike dinge wat daarmee gepaard gaan.