2 bladsye.

So 'n Hegte Eenheid

geknoopte tou

Tydens die laaste Pasga, voor Jesus se sterwe, het Filippus vir Jesus gevra: “Here, wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg” (Johannes 14).

Hoekom het Filippus dit gevra? Omdat Jesus meer en meer gepraat het oor sy heengaan na sy Vader toe. Daarmee het Hy blykbaar sy sterwe bedoel. Dit het weereens verwarring gebring onder sy leerlinge. Hoe kan Hy wat so majestueus heers oor siekte en dood, dan self sterf? Sou die Gesalfde van God kon sterf en faal in sy messiaanse werk? Hy het sekerlik iets anders bedoel, maar wat dan? Of ... of is Hy dalk tog nie die Messias nie? As Jesus tog net een keer die hemel sou oopmaak, sodat hulle die Vader kon sien, waarvan Hy altyd gepraat het, dan sou hulle weet of Hy die regte beeld van God gegee het. Dan sou hulle weet of Hy meer betroubaar is as die rabbi’s.

Jesus sien hul verwarring raak. Hy weet ook dat die verwarring na sy sterwe nog groter sal wees. Later kom die enorme vertwyfeling. Het ons ons dan tog misgis? Dan sal ons ook die verwondering, die onderlinge verwyte en bakleiery uit pure teleurstelling kry. Daarom benadruk Jesus sterk: Bly bymekaar en julle moet mekaar liefhê (13:34). En: Vertrou op God en op My (Johannes 14:1). Dit is asof Jesus sê: Dit is alles reg soos Ons dinge nou laat verloop. Vertrou hierop, ook al sien jy nou niks nie. Hy sê dan ook vir Filippus:

Ek is nou al solank by julle en nog steeds ken julle My nie. Wie my gesien het, het die Vader gesien. Hoe kan jy dan sê: ‘Laat ons die Vader sien’?

Laat ons hierdie antwoord van nader bekyk, veral ten opsigte van wat ons moet glo oor die Drie-eenheid van God. Eintlik antwoord Jesus nie die vraag nie. Filippus wil dit kan kontroleer: “Laat my sien of die Vader werklik is soos U sê”. Maar Jesus sê vir hom dat hy hierdie kontrole-moontlikheid al lankal gehad het: Ek is tog by jou en so kan jy tog die Vader sien?

Dan sou Filippus steeds kon sê: “Ja, maar ek wil juis net die Vader sien, los van U. Dan kan ek vergelyk. Is Hy werklik soos U sê dat Hy is?”

En dit is dus vir Jesus glad nie nodig nie. Die-Vader-los-van-Jesus sou rêrig nie ʼn ander prentjie gee nie as die Vader-in-Jesus. Sterker nog, die Vader kan nie los van Jesus gesien word nie. Laat Filippus maar goed kyk na die persoon agter Jesus se woorde. Dit lyk so baie soos die Vader sodat daar geen twyfel moontlik is nie. Wanneer jy met jou oë sou knip, sou jy selfs kon begin twyfel: Is dit nou die Seun of die Vader wat hier voor my staan?

Dit is selfs nog sterker as wanneer ʼn seun presies soos sy pa lyk. “So sou sy pa ook gemaak het,” sê mense dan baie keer. By hierdie goddelike Seun is dit baie sterker: Sy Vader werk werklik in Hom. Hulle lyk nie net soos mekaar nie. Hulle is werklik een.

Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek met julle praat, praat Ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader, wat in My bly en sy werk doen deur My.Johannes 14:10

As Christen proe ʼn mens hier weer iets van die geheim: Vader en Seun, so volmaak een, dat dit lyk of hulle dieselfde is. En tog is hulle ook verskillend. Die Seun kan ook tot die Vader bid: Dan sal Ek die Vader vra (14:16). As hulle werklik een Persoon was, sou dit nie nodig gewees het om so te bid nie.

Hoe kry ʼn mens nou die regte woorde om die eenheid en verskeidenheid van die Vader en die Seun te beskryf? Jy kan dan net ʼn eerbiedige terme van ons onvermoë kry: Drie Persone in een Wese. En moet eerder nie vra na die definisie van die woord ‘Persoon’ nie. Ook nie van die woord ‘Wese’ nie – ʼn term wat maar baie vaag is. Want hoe die eenheid tussen die Drie Persone is, sê God nie vir ons nie. Dit is dinge waaroor ons in die ewigheid met God meer sal leer.

Nogtans volg uit hierdie onderskeiding nie dat God in drie gedeel is nie, aangesien die Heilige Skrif ons leer dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees elkeen sy eie selfstandigheid het, deur sy eienskappe op so ’n wyse te onderskei dat hierdie drie Persone slegs een enige God is. Dit is dus duidelik dat die Vader nie die Seun en die Seun nie die Vader is nie: eweneens dat die Heilige Gees nie die Vader en ook nie die Seun is nie.NGB Art 8