Bron: Kompas, 2012. 3 bladsye.

Twee Siek Ampsdraers

siekte

Wat beteken dit om siek te wees? Is siekwees deel van die heilshistoriese werk van ons Here Jesus Christus? Hoor ons iets oor God en siekte? Kan ons uit die Skrif leer wat die doel van lyding en siekte is?

Ds JJ Arnold skryf in sy boekie: Wie is hier niet verlegen? pragtig oor die betekenis en doel van siekte. Ons wil in hierdie artikel aandag gee aan twee siek ampsdraers in die Bybel. So wil ons verder dink oor die betekenis van siekwees in die heilshistoriese werk van Jesus Christus.

Moses en Hiskia was ampsdraers in die kerk van die Ou Verbond. Moses het die volk van die Here gelei in ʼn moeilike tyd van die heilsgeskiedenis. En later was Hiskia ook koning oor hierdie volk.

Beide het siek geword. Die siekte van beide was verskillend. Tog het die HERE met die siektes van beide ampsdraers die voortgang van sy verlossingswerk gesoek.

Hy roep Moses op tot bekering en Hiskia tot verdere toegewyde diens in sy koninkryk.

Moses🔗

Ons lees dat Moses siek geword het. Waarom het hy siek geword?

Die HERE het Moses beveel om die veilige Midian te verlaat en na die gevaarlike Egipte te gaan om die groot werk van God se verlossing te begin.

Aanvanklik wou Moses nie gaan nie. Hy het probeer om te ontkom aan hierdie roeping. Daarom moes die HERE Moses behoorlik beetpak, sodat hy sou vertrek.

Ons lees in Genesis 4:20 dat Moses inderdaad Midian verlaat en na Egipte gegaan het. Maar die manier waarop hy gegaan het, was ʼn belediging vir die HERE. Moses het nagelaat om sy seun te besny! Hierdeur het hy die verbond van die HERE verbreek (Genesis 17:14). Nog kort gelede het die HERE so opvallend as die God van dieselfde verbond na Moses gekom (Eksodus 3:14 en 15). Die HERE het Hom voorgestel as die God van sy vaders, die God van Abraham, Isak en Jakob (Eksodus 3:15). Ja, sy verskyning was vol heerlikheid en heiligheid toe Hy Moses by die brandende doringbos geroep het.

Maar terwyl Moses met sy vrou en kinders na Egipte vertrek, was dit nie die gevaarlike Egipte nie, maar die HERE Self wat die grootste gevaar vir Moses word. Ons lees: “En op die pad in die herberg het die HERE hom teëgekom en wou hom doodmaak. Toe neem Sippora ʼn skerp klip en sny die voorhuid van haar seun af…” (Eksodus 4:24, 25). Dit is moeilik om presies te bepaal wat hier gebeur het. Het die HERE Moses oorval soos vir Jakob by Pniël? Of het hy akuut siek geword? Ons kan nie met sekerheid sê nie. Maar of dit nou ʼn dodelike siekte was of ʼn ander dodelike oorrompeling, Moses was hier in ʼn terminale situasie. Dit kon ʼn hartaanval wees, ʼn dodelike infeksie, ʼn akute bloedkanker, of ʼn fisiese oorrompeling. Wat was die oorsaak hiervan?

skerp klip

Die antwoord is duidelik. Moses, die geroepe ampsdraer van God, het hom nie aan die verbond van God gehou nie. Op hierdie manier kan die HERE nie vir Moses in sy verlossingsplan gebruik nie. God het nie so ʼn ongehoorsame ampsdraer nodig nie. Die HERE is besig om groot dinge te doen. Hy gaan sy volk uit Egipte verlos. Hy gaan dit op ʼn wonderlike manier doen, soos Hy alreeds aan Abraham beloof het (Genesis 15). Hy gaan sy volk na die berg Sinai lei om daar sy verbondswet te gee. Sy goeie wet vir die hele lewe. Hy maak sy volk ʼn koninkryk van priesters en ʼn heilige volk, afgesonder om nie uit roepingsverwaarlosing nie, maar uit roepingsparaatheid te lewe (Eksodus 19). Ja, maar dan moet die voorganger van hierdie volk ook sy verbond hou. Dit beteken dat die ampsdraer ook aan sy roeping gehoorsaam moet wees. Moses is terminaal as die hand van die HERE teen hom uitgestrek word. God se toorn het al vroeër ook teen hom ontbrand (Eksodus 4:14). Hier lees ons van Moses se besware waarom hy nie na Egipte wou gaan nie. Hy noem sy onvermoë om vlot te praat. Dan wys die HERE hom dat Hy wat roep, ook die gawes sal gee om die roeping te kan uitvoer.

Die oorsaak van Moses se siekte is die straf en toorn van die HERE. Die HERE dwing Moses weer tot gehoorsaamheid aan sy verbond. Om dit te bereik, tref die HERE hom dodelik. Sodat hy weer ampsdraer sal wees, weer wil buig onder die roeping van die HERE. Hierin betoon die HERE Hom juis in sy toorn as die genadige God, wat sy dienskneg terugroep na die lewe in die verbond.

Ons het almal ʼn roeping van die HERE ontvang. In die huis as ouers, in die opvoeding van ons kinders, maar ook in die werkplek as bouer of besigheidsman, ook in die wetenskap en kultuur. Die HERE roep ons in sy kerk en roep ons om nie die eerste liefde te verlaat nie: d.w.s. nie die verbond van die HERE te oortree nie. Dit geld vir al die lewensterreine!

Dan kan die HERE ook vandag ʼn gewone griep, ernstige siekte, beenbreuk of ander siekte gebruik om ons weer te bepaal by die roeping wat ons in God se koninkryk het. Die HERE kan siekte gebruik om tydens verwaarlosing van ons roeping in sy diens ons weer die a-b-c van sy verbond te leer, nl. om te luister na sy Woorde, om ons in diens te stel van sy verlossingsgang, ook in ons eie tyd. Ook vandag is gehoorsaamheid beter as offerande.

Hiskia🔗

ʼn Tweede siek ampsdraer: Hiskia het siek geword. Waarom het hy siek geword?

Hierdie koning was tog trou. Hy het hom tog aan die verbond van die HERE gehou. Hy het die HERE opreg gedien. In alles het hy die HERE geraadpleeg en gebid vir sy raad. Hy het niks gedoen wat teen die Woord van die HERE was soos wat Jesaja dit geprofeteer het nie.

Tot drie keer toe word daar in die Skrif vertel van die siekte van Hiskia (2 Kronieke 32:24-33; 2 Konings 20:1-21; Jesaja 38). Dit is duidelik uit 2 Konings 20:3 dat Hiskia ʼn godvresende man was. Daar was niks tussen hom en die HERE nie. Na sy siekte is daar egter wel sprake van God se toorn teen die koning. Maar nie voor en tydens sy siekte nie.

Ons sou kon sê dat die koning ‘gewoon’ siek geword het. Net soos wat elke mens siek kan word. Toe Hiskia tot die HERE bid om beterskap, wys hy op die verbondstrou waarin hy gelewe het: “Ag, HERE, dink tog daaraan dat ek met ʼn volkome hart gewandel het en gedoen het wat goed was in u oë.” Ja, dit mag ons as kinders van die HERE doen. Dink maar aan hoe Dawid in Psalm 26 bid:

Doen aan my reg, o HERE, want ek wandel in my opregtheid en vertrou op die HERE sonder om te wankel.Psalm 26:1

Die HERE het die smeekstem van Hiskia gehoor. Wat was die inhoud van Hiskia se gebed? Was dit die smeekstem om gesondheid ter wille van sy eie lewe? Wou hy graag weer gesond wees om sy eie stokperdjies te beoefen? Nee, ons lees iets anders in die Bybel. Dit gaan by Hiskia oor die lof aan die HERE. Om weer die trou van die HERE aan die kinders bekend te maak (Jesaja 38:19). Want die kinders moet uiteindelik die vaandel van die HERE verder dra. Hiskia bid om genesing sodat hy verder kan werk aan die reformasie van die kerk. Sy gebed is nie egosentries nie, maar priesterlik en profeties wil hy sy roeping in diens van God se koninkryk voortsit. Dit sien ons ook duidelik in die lied van Hiskia. Hierdie lied sing hy nadat die HERE genesing geskenk het (Jesaja 38:9-22).

Die HERE verhoor die gebed van Hiskia. Hy herstel hom van die dodelike siekte. Weer eens weet ons nie watter siekte Hiskia presies gehad het nie. Ons kan dink aan ʼn vinnig verlopende kanker, ernstige infeksie of ʼn abses wat sistemies versprei het.

Waarom word Hiskia siek? Sy siekte was nie a.g.v. sonde soos by Moses en andere nie. Nee, Hiskia het soos ʼn regverdige gewandel. Die HERE wil Hiskia nog sterker bepaal by sy taak en roeping in die voortgaande reformasie van die koningshuis van Dawid. Dit is hierdie werk waaraan die HERE deur die siekte van Hiskia nog verdere stukrag wil verleen. Hiskia mag nog 15 jaar verder werk aan die reformasie van die kerk.

steteskoop

En so kan die HERE ook vandag nog met sy regverdige kinders handel. As ons siek word, mag ons ook daaraan dink dat die HERE die siekte kan gebruik om ons nog vaster aan Hom te verbind. Ja, om ons verder aan sy koninkrykswerk te verbind. Die HERE kan ook óns siekte gebruik soos Hy heen werk na die vervulling van sy beloftes.

Hiskia het geensins sy genesing verdien nie. Die feit dat hy gesond word, is alleen die genade van die HERE. Dit lees ons baie duidelik in 2 Kronieke 32:25. Die feit dat hy gesond geword het, was ʼn weldaad van die HERE. Die HERE maak Hiskia gesond uit vrye guns alleen. Die HERE het sy bedoeling met die genesing van Hiskia. Die HERE doen dit nie omdat Hiskia so regverdig was nie. Nee, dit was ʼn weldaad.

Ook die volk het nie die genesing van Hiskia verdien nie. Ook nie die genesing van ʼn regverdige en vroom koning nie. Hiskia se genesing was niks anders as die goedertierenheid en genade van die HERE nie. Hiskia kry die geleentheid om nog meer in die koninkryk van God te doen. Hy mag weer doen wat goed is in die oë van die HERE. Want ag, hoe diep het die volk van God nie geval nie. En so sorg die HERE ook vir sy kerk deur hul gelowige ampsdraer, Hiskia, te genees.

Ook vandag is die genesing wat die HERE skenk, slegs uit genade. As ons gesond word na ʼn ernstige griep, is dit ʼn weldaad van die Here. Ons mag uit die genesing van Hiskia leer dat die Here ook met ons genesing vandag ʼn bedoeling het.

Hy wil ons opnuut en sterker aan Hom verbind, om ons verder in sy koninkryk as profete, priesters en konings in te span.

Hiskia het niks verdien nie! Hy mag lewe uit genade! Die genesende krag van die vyeblare en die vrugtesappe van die vyeboom is deur die genade van God voorsien.

As ons as gelowiges siek word, is dit dus nie maar net die gevolg van biomediese oorsake en gevolge nie, maar die HERE gebruik dit in sy koninkryksplan. Hy kan ons daardeur tot bekering en verdere toegewyde diens in sy koninkryk roep.