Bron: Die Kerkblad. 2 bladsye.

Veg in die Krag van die Here

Maar Dawid sê vir die Filistyn: Jy kom na my met ʼn swaard en met ʼn spies en met ʼn lans, maar ek kom na jou in die Naam van die HERE van die leërskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het.

1 Samuel 17:45

Dawid en Goliat

Die woorde: "...ek kom na jou in die Naam van die HERE van die leërskare, die God van die slagordes van Israel..."

Ons leef aan die begin van 'n nuwe tydperk. Voor ons lê 'n moeilike pad. 'n Pad met Satan as vyand. En daar is twee maniere om hierdie pad te stap. In ‘eie krag’ ... of in die krag van die Here.

In die Skrifgedeelte be­vind Israel hom in 'n staat van oorlog met die Fili­styne. Tussen Sogo en Aséka is die dal van die terpentynboom. Aan weerskante is berge. Op die hellings van die berge lê die leërs van die Fili­styne en die van die Israe­liete. Tussen hulle lê die dal as gevegsterrein.

Albei die leërs is slagge­reed, maar nie een gaan tot die aanval oor nie. Israel is te bang. En die Filistyne wil die beslissing oorlaat aan 'n ‘baasvegter’.

Hierdie ‘baasvegter’ is 'n reus wat vir 40 dae ­elke môre en elke aand ­in die dal verskyn en uitroep: ‘Kies vir julle iemand om na my toe uit te kom. As hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees. As ek hom baasraak en ver­slaan, sal julle ons slawe wees en vir ons werk. Ek staan die linies van Israel al heeldag en ver­kleineer! Gee my tog iemand dat ons teen mekaar kan veg’.

Hier staan inderdaad 'n baie sterk man. Hy is on­geveer 3 meter of 10 voet lank. Geoefen en gespierd. En gewapen met die ge­vorderdste wapens van destyds. 'n Soldaat wat in sy eie oë onoorwinbaar is.

Teenoor hom staan die volk van God ... Israel. En die Here het hulle tel­kens van hulle vyande ver­los. Hy het aan hulle telkens die oorwinning ge­gee. Maar, toe die Israe­liete die woorde van Goliat hoor, was hulle verskrik en baie bevrees. Saul ook. Saul wat deur die Here as koning oor Israel aange­stel is. Hy wat van sy skouers of boontoe langer as die hele volk was; aan wie belowe is: God is met jou, ... is bang. Hy belowe aan die een wat dit sou waag om te veg, groot rykdom en sy dogter. Hy sien net die mens raak. Vir hom lê die oorwinning in menslike krag.

Dan verskyn Dawid op die toneel. Toe Dawid die woorde van die ‘baasvegter’ hoor, tree hy op. Hy is bereid om die stryd aan te knoop. Hy kyk ver­by die mens en sien God raak. Vir hom gaan dit om die beskerming van die Naam van God. En hy weet dat die stryd aan die Here behoort. Hy weet dat dit nie die mens is wat die uitslag van die geveg be­paal nie. Daarom nader Dawid die Filistyn in die krag van die Here.

Die uitslag van die ge­veg is aan ons almal goed bekend. God het aan Dawid die oorwinning gegee. Vandag staan ons ook nog binne 'n geveg. Elke dag van ons lewe daag die ‘baasvegter’ ons uit om teen hom kragte te meet. Hierdie ‘baasvegter’ is die duiwel. Hy is 'n magtige teenstander en baie goed gewapen. Hy het reeds tot die aanval oorgegaan en veg verwoed, want hy weet dat sy tyd min is.

In hierdie geveg moet die bedienaar van die Woord lei. Die Here het hom as herder en leraar in die gemeente se midde gestel. Die gemeente het Hy aan sy sorg toevertrou. Deur die Woordbediening moet hy die wapens vir hierdie geveg gee. Wan­neer die Satan die ge­meente wond, moet die bedienaar die wonde ver­bind. Wanneer Satan een van die kudde afkeer, moet die bedienaar hom soek en terugbring. As Satan iemand op sy knieë dwing, moet die bedienaar hom versterk.

Dit is sy opdrag. Maar, hy doen dit nie in eie krag nie. Hy doen dit in die krag van Christus. Hy sal hom deur sy Heilige Gees toe­rus om die gemeente in hierdie geveg te lei. Ontvang hom en sy huis as gestuurdes van die Here. Bid vir hulle. Bid dat ons Hemelse Vader hulle deur sy Heilige Gees in staat sal stel om hulle taak uit te voer.

Volg hom in hierdie oor­log. Sterk sy hande sodat hy blymoedig en getrou in die voorste linie kan veg. As ons só veg, sal die 'Baasvegter', Jesus Chris­tus, ons die eindoorwin­ning skenk.