Bron: Die Kerkblad. 2 bladsye.

Verantwoordelike Koningskap

Lees 1 Samuel 13:14

kroon

Die koning wat in die Ou Testament oor die ver­bondsvolk regeer, is aan talle eise onderwerp. Hy kan nie doen wat hy wil nie. Dit was só: God was Self die ware Koning. Hy moes net doen wat God van hom verwag het. Die koning het geweet wat die wil van die Here is deur die profete.

Saul se Beproewing🔗

In 1 Samuel 13:14 kom die koningskap van Saul onder beproewing. Indien hy volgens God se wil han­del, sal sy koningskap be­vestig word. Indien hy volgens sy eie wil handel, gaan God dit van hom wegneem.

Saul is by Gilgal in 'n benarde posisie. Hy het al sewe dae gewag, maar Samuel kom nie. Hy moes egter by Samuel hoor wat hy moet doen. Samuel sou die brandoffers offer en die slagoffers slag en by dié geleentheid aan die volk bekendmaak wat hul­le moet doen. Maar Samuel kom nie!

Intussen ruk die vyand op, en Saul se soldate loop weg. Daar is nog net ses­honderd van hulle oor! Op die allerlaaste oomblik neem Saul die inisiatief: Hy gee die bevel dat hulle die offerdiere vir hom moet bring. Hy sal die brandoffer offer! Daar­mee het hy die grens van sy amp oorskry! Net toe Saul gereed is om die brandoffer te offer, kom Samuel meteens daar aan! Saul het dus nie lank genoeg gewag nie.

Dit blyk dat God Saul beproef het om te sien of hy op die profetiese opdrag sou wag. In hierdie gebeurtenis bepaal God die tyd en die plek. Hy deursoek die hart van die wat Hy geroep het om sy diens uit te voer.

God se Siening🔗

Maar belangriker: dit het gegaan oor gehoorsaam­heid. Dit was moeilik vir 'n Oosterling. 'n Koning was nie aan iemand ge­hoorsaam nie. Hy het die mag, en hy beveel mense om hom gehoorsaam te wees. Nou moet die koning vir iemand anders wag, sodat dié hom kan vertel wat hy moet doen. Daar­om toets God hom. Hy wil kyk of die aard van Saul se koningskap suiwer is. Dit sal tot uiting kom in sy ge­hoorsaamheid aan die eintlike koning — die Here.

Saul se verwaandheid kom uit in sy antwoord aan Samuel: Ek het my sterk gehou. Hy wou kragdadig optree. Om te wag totdat die Here eendag deur sy profeet spreek, het vir hom na swakheid ge­lyk. Daarom antwoord die Here: Jy het dwaas opge­tree. As jy vir die Here geluister het, sou die Here jou koningskap bevestig het. Maar nou sal jou koningskap nie langer be­staan nie.

Dan kom die straf: Die Here het vir Hom 'n man na sy hart gesoek. Die Here het besluit op iemand anders. Die ko­ning staan verslae: Die Here het hom verwerp. Hy het ook geen antwoord ge­kry wat hy nou met die manne moet doen nie.

Verantwoordelike Koningskap🔗

Dit gaan hier oor verant­woordelike koningskap. Ons is betrek by hierdie teks in die Ou Testament. Ons is geskape na die beeld van God. Dit is om met ware kennis en in ware geregtigheid en heiligheid te kan lewe. Dit is ons konings-, priesters- en profetebeeld wat ons van God dra. Hierdie beeld is geskend toe Adam in sonde geval het, en van daardie oomblik af was ons maar almal soos wat dit in die lewe van Saul uitgebeeld is: onbekwaam om ons koningsbeeld reg te hanteer en uit te leef. Prakties beteken dit dat ons maklik moeg word om die regte ding te doen en dikwels soek om die ver­keerde na te volg. Ons wil nie gehoorsaam wees aan die bevele van God nie. Ons sien dit as 'n ge­dwonge slaafskap. Ons wil vry wees in ons eie wil en oordeel. Dit kom neer op verset en revolusie teen God.

vry wees

Ons moet onthou dat God ons begenadig het. Omdat onsself ons beeld geskend het, het God dit herstel. Jesus Christus het kom leef en sterf. Dit be­teken dat Hy versoening bewerk het vir al die kere wat ons die eise van God om heilig te wees, nagelaat het. Dit beteken dat Jesus dit moontlik gemaak het dat ons onderskeidingsvermoë ons nie soos Saul s'n in die steek laat nie. Die Heilige Gees kom op sy bevel, en soos in die kerk. Hy lei en bemeester ons gees en verstand, sodat ons kan weet wat God van ons verwag.

Jesus het Ons Koning­skap Herstel en Weer Be­vestig!🔗

Kom ons gebruik hierdie genade. Wees helder oor alle besluite wat u moet neem. Besin goed oor wat die Here verwag. Vergeet jou eie belangrikheid en verwaandheid. Buig in nederigheid voor die Here, en ontvang sy seën. Wees konings, priesters en profete van die Drie-Enige God.