Bron: Die Kerkblad. 2 bladsye.

Vraagtekens en Uitroeptekens

vraagteken en uitroepteken

Die een-en-twintigste eeu, so sê die kenners, gaan die eeu wees waarin in­ligting die botoon voer. Reeds in die afgelope dekade het ons die era van inligting betree. Dit is die era waarin elke mens direkte toegang het tot 'n magdom van inligting oor alles en nog wat.

Elektroniese kommunikasiesisteme, rekenaarnetwerke, modems en die internet maak dit moontlik om net 'n rekenaarknoppie te druk of die "muis te klik" en siedaar — die wêreld se gegewens ontvou voor jou op die skerm. Die mens het nie meer nodig om met allerhande vrae te worstel nie. So vinnig as wat wetenskaplikes nuwe feite blootlê, word die inligting aan die mensdom beskikbaar gestel. Jan Alleman se vraagtekens word al minder. Die antwoorde is beskikbaar.

Vraagtekens oor God en sy Woord🔗

Ironies genoeg is dit so dat die mensdom wat nou oor soveel inligting beskik, ten opsigte van die godsdiens meer vraagtekens as ooit tevore het. Nie omdat die waarheid van God in die een-en-twintigste eeu op losse skroewe beland het nie, maar omdat die mens die waarheid van God al meer bevraagteken. Dit het byna mode geword om vraagtekens te plaas oor elke faset van God se openbaring: Het die Bybel enige gesag vir ons vandag? Het die mens werklik in Christus die enigste weg tot saligheid? Bestaan God werklik of is Hy maar net deur mense geskep in die proses van hulle godsdienstige ervarings?

So stapel die vraagtekens op. En die tydsgees van die postmodernisme vat al hierdie vraagtekens saam in een groot vraagteken: Kan ons ooit by die waarheid uitkom? In die postmodernistiese denke kan die mens nooit verder as 'n subjektiewe siening van die werklikheid kom nie. Wanneer predikante preek, is dit nie "So-sê-die-Here" nie, maar "So-dink-ék-kan-die-Bybel-verstaan-word". Sekerheid, en daarmee saam ook geloofsekerheid, is vir geen mens haalbaar nie. Oor alles is daar een groot vraagteken geskrywe.

Om te bevraagteken, is egter geen kuns nie. 'n Mens kan, as hy wil, enigiets onder die son bevraagteken. Om God te bevraagteken, is egter gevaarlik. Die eerste woorde van die duiwel wat vir ons opgeteken is, was immers ook woorde wat God bevraagte­ken het: "Is dit so dat God gesê het...?" (Genesis 3:1).

God se Woord 'n Uitroepteken🔗

Maar juis omdat soveel dinge in verband met God vir ons sonde-gebroke mense onbekend is, maak God Hom aan die mens bekend. Hy maak Homself bekend en al die dinge wat ons met sekerheid moet weet om salig te leef en te sterwe. Met die openbaring van sy Woord kom Hy na ons toe, met sy Woord wat Hy ook in sy genade vir ons op skrif laat stel het: die Bybel. Die Woord van God is juis vir ons gegee om die vraagtekens uit ons gemoed weg te vee en met uitroeptekens te vervang — die uitroeptekens van die geloof! Sodat ons saam met Hebreërs 11:1 kan sê: "Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie."

Dit is wel so dat alles in die Bybel nie vir ons altyd orals duidelik is nie. Nie omdat die Bybel 'n onduidelike Boek is nie, maar omdat ons insigte deur die sonde vertroebel is. Daarom lees ons die Bybel altyd biddend sodat ons deur die Gees van God gelei word om te kan verstaan. En die Gees lei ons op geen ander manier nie as dat Hy die Bybel homself laat verklaar. Skrif-met-Skrif vergelyking is die sleutel tot Skrifverstaan.

Bybel met sleutel

Daarom, wanneer ons die Bybel bestudeer, begin ons nie by die vraagtekens nie maar by die uitroeptekens. In die eksegese is ons vertrekpunt nooit die problematiese nie maar die aksiomatiese — vanuit die duidelike na die minder duidelike. So laat die Gees ons vorder op die pad van verstaan.

Profete wat God se Waarheid Uitroep🔗

Ons taak en roeping as gelowiges in hierdie wêreld is dan ook nie om oor die hele werklikheid vraagtekens te skrywe nie maar juis om die uit­roeptekens van die geloof oor alles te skrywe.

Dit moet ons ook doen in hierdie eeu van inligting. Van al die inligting wat in ons tyd so netjies en paraat tot ons beskikking gestel word, maak ons met dankbaarheid en vreugde gebruik, maar daarmee saam verkondig ons aan die wêreld: Al­les waaroor ons nou soveel inligting het, alles wat met sulke wetenskaplike presiesheid be­studeer en analiseer word, alles wat nou vir ons ontsluit word, alles is God se skeppingswerk. Ja wel, deur die sonde het alles aan die verydeling onderworpe geraak (Romeine 8:20), maar in sy genade stuur en rig God alles tot by die voleinding, wanneer Hy alles weer nuut en volmaak sal maak (Openbaring 21:5). In hierdie gebroke wêreld het Hy sy Seun Jesus Christus gestuur om ons van die ewige slawerny aan die sonde en die dood los te koop en ons die ewige lewe te gee. Hierdie feite staan bo alle twyfel in die geloof vas.

Dit alles verkondig ons aan die wêreld, nie omdat ons in onsself die wysheid in pag het of die waarheid uit onsself het nie, maar omdat dit die waarheid is wat God aan ons gegee het. Hy stuur ons as sy profete in hierdie wêreld om sy waarheid te verkondig. In sy waarheid bly ons staan. Ons bevraagteken dit nooit. Ons bely dit met sekerheid. Ons verkondig dit met vrymoedigheid. Ons proklameer dit met 'n uitroepteken.