Bron: Kompas, 2011. 3 bladsye.

Vrug van die Gees - Getrouheid

ketting

In die menslike samelewing is getrouheid onmisbaar. Om goed te funksioneer, moet mense op mekaar kan staatmaak. Helaas ontbreek dikwels daardie getrouheid. Ons worstel daagliks daarmee. Om werklik getrou en betroubaar te wees, is vir baie mense nie belangrik nie. Die houding van ons tyd lyk eerder te wees: Ek sal my verbintenis of beloftes nakom wanneer en vir sover dit my pas. Die mens se “ja” is nie meer ’n onomwonde “ja” nie. En ons? Word ons in ons omgang met ander werklik deur getrouheid gekenmerk?

Wat is Getrouheid?🔗

Die Hebreeuse woord vir trou is afgelei van ’n werkwoord wat vas wees beteken. Dis verwant aan die bekende woord amen: dit staan vas, dit is waar en seker. Getrouheid is in die Bybel verbind met die gedagte van onwankelbaarheid, vastheid. ’n Persoon wat getrou is, is iemand waarop jy kan staatmaak, iemand wat in al sy verhoudings betroubaar, eerlik en integer is, iemand wat lojaal sy beloftes en verpligtings nakom.

Getrouheid is nie ’n natuurlike deug nie. Van nature is die mens leuenagtig, onbetroubaar. Ons herken dit by onsself en in ons samelewing. Salomo het reeds gekla:

Baie mense roem hulle eie welwillendheid, maar wie vind ’n betroubare man?Spreuke 20:6

God is Getrou🔗

Terwyl mense van nature leuenagtig is, is God trou en waarheid in eie persoon. Wil jy weet wat getrouheid is, moet jy by God wees. Wil jy self trou wees, dan moet jy na God kyk, dan moet jy van Hom leer, ja, dan is jy op Hom aangewese. Die Naam waarmee God Homself aan Moses en die Israeliete bekendgemaak het, bevestig dit: Jahwe: Ek is wat Ek is. Ek is altyd dieselfde. Ek verander nie. Ek doen wat Ek belowe het. Ek is geen mens wat vandag iets belowe en môre maak asof ek niks daarvan weet nie. Nee, Ek is Jahwe, die HERE met hoofletters. Jy kan altyd op My staatmaak.

Psalm 89 is ’n pragtige psalm wat God se trou besing.

Die goedertierenhede van die HERE wil ek vir ewig besing; ek wil U trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag.vers 2

Dis geen maklike situasie waarin die digter God se trou besing nie. Israel verkeer juis in ’n haglike toestand, waarskynlik in ballingskap. Tog kan die digter nie nalaat om juis van God se trou te sing nie. So versterk hy sy wankelende geloof. Hy ken immers sy God nie as ’n abstraksie nie, maar as ’n lewende werklikheid. Hy weet dat, ondanks alle skyn van die teendeel, sy God God is en dat sy Raad sal bestaan. So sê hy pragtige dinge van God se trou.

reënboog🔗

Laat Ek Enkeles Noem🔗

  • God se trou is nie bysaak nie, iets wat God toevallig so nou en dan wys nie. Nee, God is in sy wese trou en altyd trou. Hy is die getrouheid self. Vers 9: “O HERE, wie is soos U? Grootmagtig is U, o HERE, en u trou is rondom U!” U trou omring U, sodat dit nooit van U wyk nie. Vers 15: “goedertierenheid en trou gaan voor u aangesig uit.” Daarom kan ons altyd en orals daarop staatmaak, ja, op U staatmaak.

  • God se trou is in die hemele. Vers 3: “in die hemele – daar bevestig U u trou” en vers 6: “Die hemele loof u wondermag, o HERE, ook u trou in die vergadering van die heiliges.” Die hemel self is die bewys van God se trou. Dis duiselingwekkend groot, deur God so gemaak, en dit wyk nie van sy plek nie. Die hemel is bo al die verganklikheid van die aarde verhewe. So verkondig dit die onverganklikheid van God se trou. Omdat God se trou in die hemele is, is dit ook nie onderworpe aan die veranderings wat hier op aarde plaasvind of aan die grille van die mense nie.

  • God se trou is trou aan sy verbond. In Psalm 89 word met name sy verbond met Dawid genoem. Daarvan sê die Here in vers 29: “my verbond bly vir hom vas”. Dit geld ook vir die verbond wat God met ons en ons kinders oprig: “Die Heer wat van geen wankel weet nie, sal nimmer sy verbond vergeet nie”.

  • God se trou word nie opgehef deur die ontrou van ander nie. God bly van sy kant die verbond honoreer, sy woorde bly staan, ook al word sy volk ontrou. Ook al het jy ’n gemors van jou lewe gemaak, jy mag altyd weer opstaan en na God gaan en jou op sy woorde beroep.

  • God se trou kom ten slotte tot volle uitdrukking in Jesus Christus. So sing Psalm 89 van Jesus Christus. Aan sy koningskap sal daar letterlik geen einde wees nie. Hy is ’n ewige Koning, die hoogste onder die konings van die aarde (vers 28). Christus se hele persoon en werk is ’n bevestiging van God se heilsbeloftes.

Deur Hom kan jy in God bly glo, aan sy beloftes bly vashou, ook al is daar soveel dinge wat in stryd skyn te wees met sy beloftes. Christus is God se Ja en Amen. Dit staan vas, dit is waar en seker. God is getrou. Jy kan altyd op Hom staatmaak. Hy maak sy beloftes waar.

Ons Getrouheid🔗

God wil my na sy beeld vernuwe sodat ek ook getrou sal wees, betroubaar, lojaal in al my verhoudings. God wil dus hê dat ek op Hom sal begin lyk deur absoluut betroubaar te wees in my persoonlike lewe, maar ook in die kerk en samelewing. Dat mense op my kan staatmaak. As ek na God wil lyk, dan sal my trou nie ’n bysaak wees nie, iets wat ek so af en toe wys nie. Dit sal my lewe eerder begin kenmerk. Ek sal my trou dan ook nie laat afhang van my omstandighede of van wat ander mense doen nie. Ontrou by ander ontslaan my nie van my roeping om trou te wees nie.

As Christen wil jy hê dat mense altyd op jou kan staatmaak. Jy probeer werklik om jou afsprake, beloftes, verpligtings na te kom. Nie net wanneer dit jou pas of vir jou gerieflik is nie. In Psalm 15 vra Dawid: “Here, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg?” Daarna volg ’n lys van morele waardes wat by God se kinders pas. Te midde van die lys noem Dawid dan: “al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie.” God wil hê dat ons betroubaar is, ook wanneer dit ons baie kos. In sy trou het God self mos ook die duurste prys betaal, naamlik die offer van sy eniggebore Seun. So onderskei die Christelike trou hom van die trou van ons sekulêre samelewing. As Christen wil jy hê dat jou ja ja is en jou nee nee, ongeag wat dit kos. Ja, so wil God dit hê. Hy wil my mos sier met die deug van getrouheid.

Herken ons dit by onsself? Kan ons vriende en familie werklik op ons staatmaak? Staan ek bekend as iemand wat by die werk, by die skool en in die breë samelewing betroubaar is? Baie belangrike vrae. Want God se eer is in geding.

Wie is Daartoe in Staat?🔗

Niemand kan dit uit homself bereik nie. Van nature is ons selfsugtig en sondig. Daarvoor het jy die Heilige Gees nodig. Bid daarom dat Hy jou met dié deug sal sier. Vertrou jouself toe aan jou getroue God en beywer jou dan in sy krag om getrou te wees op alle terreine van die lewe. Jy sal nooit ’n getroue persoon word net deur dit te probeer nie. Sonder God se krag kom jy nêrens nie. Maar dit is ook waar dat jy nooit ’n getroue persoon sal word sonder om dit te probeer nie. God roep jou op om in sy krag getrou te wees.

As jy God uit die oog verloor, dan word jou rigting in die lewe bepaal, deur wisselende omstandighede, en deur die grille van mense. Ons sien dit selfs by die apostel Petrus. Toe hy hom deur mense, deur vrees vir die Judaïste, laat lei het, het hy teenoor sy medegelowiges uit die heidene ontrou geword. Hy het hom skielik aan hulle onttrek en nie meer saam met hulle geëet nie. Hy het geveins. Vandaar dat Paulus hom skerp tereggewys het. Om getrou te wees, moet jy jou aan jou getroue God toevertrou. Net Hy kan dit doen. Soos Paulus skryf:

Hy wat julle (tot heiligmaking) roep, is getrou, Hy sal dit ook doen.1 Thessalonicense 5:23, 24

gebed

Maar hoe gemaak as jy weer in sonde geval het, ontrou was? Vertrou jouself toe aan jou troue God. “As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.” (1 Johannes 1:9)

En as jy dan swaar beproef word? Dan wys die Here opnuut op sy trou in 1 Korinthiërs 10:13:

God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra.

En as jy hoop en perspektief verloor? Dan roep God ons op: “Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want Hy wat dit beloof het, is getrou.” (Hebreërs 10:23)

Elke aspek van jou Christelike lewe berus dus op die getrouheid van God. God is getrou. Jy kan altyd op Hom staatmaak. Vertrou jouself aan Hom toe. En laat sy getrouheid jou lewe bestempel, sodat jy self ook getrou mag wees.