Bron: Kompas, 2011. 3 bladsye.

Vrug van die Gees - Goedheid

hand vlinder🔗

Wat is Dit?🔗

Na die deug ‘vriendelikheid’ noem Paulus die deug ‘goedheid’. Wat is die verskil tussen die twee? Dalk benadruk die woord ‘vriendelikheid’ meer ’n gesindheid: dat jy werklik belangstelling vir ander het, dat jy sensitief teenoor hul situasie, gevoelens en behoeftes is en dat jy daarmee rekening hou. ‘Goedheid’ benadruk dan meer die aksie self as gevolg van daardie gesindheid. Goedheid is vriendelikheid in aksie, omgesit in woorde en dade. Jy doen bewus iets wat nuttig en heilsaam vir ander is.

Van Jesus Christus word gesê dat Hy die land deurgegaan en goed gedoen het (Handelinge 10:38). Sy bediening word daar met die woorde “goed doen” getipeer. Hy het in woord en daad gewys dat Hy die heil van ander gesoek het. Begeer jy om ook daarin soos Christus te lyk? Die Gees wil daardie deug in jou bewerk. Hy wil jou ook daarin steeds meer en meer na Christus se beeld vernuwe.

Om goed te wees, moet iets God se goedkeuring wegdra. Dinge rondom jou, dit wat jy sê of doen staan nooit op sy eie nie. Alles staan in verband met God. Sy oordeel bepaal of iets goed of sleg is. Om goed te wees, moet dit volgens God se plan wees en tot sy eer. Dan moet dit gerig wees op God se uiteindelike doel met hierdie wêreld, naamlik dat God alles in almal sal wees. En omdat daardie doel net deur Jesus Christus bereik kan word, kan dinge nie goed wees buite Jesus Christus nie. Die deug goedheid staan nooit los van die werk van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees nie. Eers as erkenning daaraan gegee word, sal dit goed in God se oë wees en die ewige heil van die naaste dien.

Goedheid hang nou saam met God se verlossingswerk. Streng gesproke moet die goeie ander mense na die ware heil lei. Dit moet ware redding beoog. Die goeie moet mense uiteindelik weer hoop, perspektief bied. Daarom is goed doen nie net ’n kwessie van geld of hulp vir iemand gee nie. Daardie geld en hulp moet in diens staan van ’n groter plan, van God se plan van verlossing. Dit gaan daaroor dat daardeur geleenthede vir die persoon geskep word om God en sy heil te leer ken. Dink net aan die bekende vers uit Jesus se bergrede:

Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.

Dit gaan daaroor dat God self uiteindelik in sig kom en verheerlik word. Dat die lig van die wêreld, Jesus Christus, in sig kom en so ewige perspektiewe gebied word.

Wie is Daartoe in Staat?🔗

As jy jou deur jou sondige vlees laat lei, as jy saai om jou sondige vlees te bevredig, dan sal jy dit nooit kan doen nie. As jy dink dat jy dit self kan presteer, dan sal dit verkeerd gaan. Dit is iets waarteen die hele brief aan die Galasiërs waarsku. Christus moet dit doen. In ons. Jy moet deur die Gees lewe. Jy moet ’n nuwe skepping in Christus Jesus wees. Glo jy dat Christus in jou woon? Dit is waaroor die geloof gaan. Geloof verenig jou met Christus. Wat vir Christus geld, geld dan ook vir jou. Sy werke is dan jou werke. Dan kan jy saam met Galasiërs 2:20 sê:

Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.

Ons is van nature geneig om goed te wees slegs vir hulle tot wie ons ons aangetrokke voel: ons familie, vriende, beminlike mense. Probeer egter eers om goed te wees vir iemand wat ondankbaar is. Tensy Christus in jou hart werk, sal dit jou nie geluk nie. Christus draai nie sy rug op die ondankbares nie. As Hy dit sou doen, sou jy vir ewig verlore wees. So sê Christus vir ons in Lukas 6:35-36:

Maar julle moet jul vyande liefhê en goed doen … en julle sal kinders van die Allerhoogste wees; want Hy self is goedertieren oor die ondankbares en slegtes. Wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is.

hande vashou

Om goed te doen, is dus ’n saak van meer en meer soos God word, aan Christus gelykvormig word. Dis ’n saak van "Christus in jou." So ’n lewe het sy eie karakteristieke vrug, naamlik liefde met sy verskillende aspekte, waaronder goedheid.

Hoe kan jy dan daardie goedheid wys? Slegs deur geloof. Deur God se verbasende liefde vir jou, ’n verlore sondaar, aan te neem. Deur Christus se liefde in jou lewe te laat skyn. Deur die vergewing van jou sondes en die vernuwing van jou lewe te glo. Deur in geloof te aanvaar dat jy ’n nuwe skepping is, geskape in Christus Jesus om goeie werke te doen.

Waar Moet jy dit Wys?🔗

In Galasiërs 6:10 lees ons:

Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof.

Die apostel wil dus hê dat ons aan almal goed doen, ongeag ras, nasionaliteit, klas, godsdiens of wat ook al.

Jesus Christus het vir mense uit alle stamme en volke en tale gesterwe, of hulle nou Jode of heidene is, Europeërs of Afrikane of wat ook al. Jesus Christus wil ’n seën vir die volke wees, vir alle soorte mense. Omdat dit so is, sê Paulus, mag jy nie die heidene in hul ellende los nie. Inteendeel, wys vir ander die liefde wat Christus vir jou gewys het. Wees ’n seën vir almal. Doen goed aan almal, of hulle ryk of arm is, beminlik of onbeminlik.

Paulus gee spesiale aandag aan die geloofsgenote. Jou eerste verantwoordelikheid is altyd teenoor hulle wat die naaste aan jou is. Neem die voorbeeld van ouers. Jy het as ouer ’n taak teenoor jou bure. Maar jou eerste verantwoordelikheid is teenoor jou kinders. So ook hier. Jou eerste verantwoordelikheid is teenoor die huisgenote van die geloof, jou geloofsgenote. Stel dat jy in die breër gemeenskap baie goed doen, terwyl jy jou eie gesin of die kerkgesin sou ignoreer en verwaarloos. Dit sou jou Christelike getuienis sterk ondermyn.

Om aan almal goed te doen, begin dus by die huis. By jou huisgenote, by jou ouers, broers of susters, by jou man of vrou. Wat doen jy vir hulle wat die naaste aan jou is? Daar is baie klein dingetjies wat ’n mens by die huis kan doen om jou ouers of lewensmaat bly te maak. Die beste opvoeding is deur voorbeeld. As ons ons kinders wil oefen om goed te doen – en hulle moet daarin geoefen word, dit kom nie vanself nie – dan moet ons ’n voorbeeld vir hulle wees. Hoeveel seuns en dogters het die voorreg om te sien dat hul pa en ma werklik vir mekaar klaarstaan om mekaar in liefde te dien? Ek besef dat dit soms makliker of meer bevredigend kan wees om op ander plekke te help as in jou eie huis. Maar moenie vergeet nie dat liefde, goedheid en behulpsaamheid by die huis begin. En onthou ook: egte goedheid kyk nie na die waardering wat jy van mense ontvang nie. Dit kyk net na God, en ontvang sy goedkeuring. So ontvang jy die krag wat nodig is om aan te gaan.

Watter ander geleenthede het jy om goed te doen? Dit sal van persoon tot persoon verskil. Beskou jou gawes, jou talente, jou werk en jou omstandighede as ’n spesiale erfdeel wat God aan jou toevertrou het om ander daarmee te dien. Die meeste geleenthede om goed te doen, kom na ons toe op ons normale daaglikse lewenspad. Moenie die uitsonderlike dinge soek nie of dinge wat ons veral as geestelik beskou nie. Elkeen het wel die geleentheid om byvoorbeeld ’n bemoedigende woord te spreek, om ʼn klein daad te verrig wat ’n straal van lig en hoop in die lewe van ander gee.

mense

Dalk is een van die mees voor-die-hand-liggende areas waar jy goeie werke kan doen, jou daaglikse werk. Beskou jou beroep daarom nie as ’n noodsaaklike kwaad om die rekenings te kan betaal nie, of as ’n geleentheid om ryk te word nie. Nee, beskou eerder jou beroep as ’n geleentheid om die goeie dinge te doen wat God vir jou beplan het. Wees diensbaar vir ander mense. Wys dat jy nie net beoog om geld te maak nie. Wees ’n goeie Christelike vakman of sakeman. Gee mense waarde vir hul geld, ook vir die loon wat hulle jou moet betaal. Lewer goeie produkte en goeie dienste. Toon opregte belangstelling in mense rondom jou, in jou kliënte of werknemers. Behandel hulle goed en billik. Spreek ’n bemoedigende woord waar moontlik. Wat ’n verskil kan sulke dinge nie maak nie in ons selfsugtige samelewing!