Bron: Kompas. 3 bladsye.

Vrug van die Gees - Vriendelikheid

vriendelikheid

Vriendelikheid is ’n deug wat elkeen van ons behoort te sier. Dit kom egter nie vanself nie. Die Heilige Gees wil ons daarmee sier. Dit is ’n gawe en ’n roeping.

Wat is dit?🔗

Wat word met vriendelikheid bedoel? Dit is nie maklik om die woord wat in die Bybel daarvoor gebruik word, presies te omskryf nie. Die woord word dan ook met verskillende Afrikaanse woorde weergegee, afhanklik van die konteks. Dieselfde woord word vertaal as vriendelikheid, goedertierenheid of goedheid.

Oorspronklik het die woord beteken: om bruikbaar te wees, dat iets of iemand vir sy doel geskik is. Jy wil nuttig, bruikbaar wees. Jy soek opreg die beste vir die ander, sy geluk, sy heil. Daarom stel jy werklik belang in die ander, hou jy rekening met die ander, met sy of haar gevoelens en behoeftes, is jy bedagsaam. So kom die woord naby aan getrouheid, lojaal wees binne die verhoudings waarin God jou plaas, toegewyd wees. Vandaar ook die vertaling: goedertierenheid of goedheid.

God se vriendelikheid🔗

Die Bybel sê baie oor God se vriendelikheid. Die Psalms besing voortdurend daardie deugde van God. Dit het alles te doen met die verbond wat God met sy volk gesluit het. Wanneer God, getrou aan sy verbond en aan sy eie natuur, as Verbondsgod optree, dan betoon Hy homself as goed of vriendelik. Daarom sing Dawid in Psalm 34:9:

Smaak en sien dat die HERE goed is; welgeluksalig is die man wat by Hom skuil!

Met so ’n God is jy werklik geseënd.

Psalm 106 begin met die woorde: “Halleluja! Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.” Vanweë ons sondes kan ons soms bang vir God wees. Ons sien Hom dan as ’n baie streng en harde God wat steeds met die lat gereed staan om ons vir die sondes te straf. Maar God laat ons juis weet dat Hy goed, vriendelik is en dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is. God is nie haatlik teenoor my nie. Hy kyk nie steeds met groot afkeer na my nie. Nee, Hy keer Hom in vriendelikheid na ons toe.

Gods vriend’lik aangesig, straal vrolikheid en lig, deur duisternis en smarte, vir all’ opregte harte.

Hy stel my gerus. Aan sy goedheid en liefde is daar geen einde nie. Daarom: Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

Wanneer ons so oor God se goedheid of vriendelikheid praat, dan beteken dit nie dat God die sondes ignoreer nie. Vriendelikheid word soms gesien as lieflikheid, dat jy net lief en aangenaam is sonder om ooit dinge wat minder aangenaam is, te wil aanspreek. Dit sou die sfeer bederf en dit wil jy nie, dus swyg jy maar oor dinge wat jou nie aanstaan nie of wat verkeerd is. Dit is nie die Bybelse vriendelikheid nie. God begeer ons ware geluk. Daarom swyg Hy nie oor die sonde nie. Dit sou ’n ramp wees. Daarom sing ons met Psalm 25:8:

Die HERE is goed en reg; daarom sal Hy sondaars leer aangaande die weg.

So is Hy die God van my heil.

die kruis

In Christus🔗

God se vriendelikheid blyk veral in die sending van sy Seun vir ons sondes. Dit bevestig dat vriendelikheid nie beteken dat die sondes geïgnoreer word nie. Juis vanweë God se vriendelikheid spreek Hy die sondes aan in sy Seun. Paulus skryf aan Titus in hoofstuk 3:4, 5:

Maar toe die goedertierenheid (d.w.s. vriendelikheid) van God, ons Verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het … het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees.

Hier word God se vriendelikheid en sy liefde tot die mens saam genoem. Dit is eintlik ongelooflik. God, die groot Koning, die almagtige Skepper van alles en almal, is goedgesind teenoor die mens. En dit terwyl die mens gerebelleer het. Vir hierdie opstandige onderdane verskyn God in sy goedertierenheid en liefde. Watter vors sou ooit so iets teenoor opstandige onderdane doen? Wie soek die geluk van sy vyande?

Al die lofliedere op God se deugde vind hul vervulling in Jesus Christus. In Hom kom soek Hy die verlorenes om hulle te red. Kyk hoe die Here Jesus tydens sy aardse bediening opgetree het. Hy het ware vriendelikheid teenoor die mense gewys, veral teenoor hulle wat verag en verdruk was. Hy het tollenaars en prostitute opgesoek, siekes en gebrokenes van hart. Hy het in hulle belang gestel en hulle geluk gesoek. Sy hart het na hulle uitgegaan. Hy het hul ware nood geken en wou dit aanspreek. Hy het begrip vir hulle getoon, vir hul swakheid en verdriet, vir hul sorge en angste. Daar is geen mens wat vriendelikheid getoon het soos Hy nie.

Beeld van God🔗

Die Heilige Gees leer ons om ook vriendelik te wees. Hy wil jou na Christus se beeld vernuwe. Sodat jy ook belangstelling vir ander sou hê en met hulle rekening sou hou, hul geluk sou soek. Dit is nie iets wat vanself by ons opkom nie.

Van nature is ’n mens selfsugtig. ’n Mens is geneig om sy eie gevoelens, verlangens en behoeftes sentraal te stel. As ander mense binne die raamwerk van daardie behoeftes pas, dan sal jy vriendelik wees, maar daarbuite? Ons is geneig om vriendelik te wees teenoor hulle wat aan ons verwant is of teenoor mense wat ons aangenaam vind, bv. ons familie, vriende, en gawe bure. Maar God toon vriendelikheid teenoor die ondankbares en slegtes.

Het jy ooit probeer om vriendelik te wees teenoor iemand wat ondankbaar is? Sonder God se genade en Gees sou jou reaksie op sy ondankbaarheid eerder wees dat jy niks meer met hom te doen wil hê nie. Maar God keer nie sy rug op die ondankbares nie. En Jesus roep ons op om ons hemelse Vader daarin te volg:

Maar julle moet jul vyande liefhê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag … en julle sal kinders van die Allerhoogste wees; want Hy self is goedertieren (ofte wel vriendelik) oor die ondankbares en slegtes.Lukas 6:35

Stel jy werklik belang in die geluk van ander rondom jou, ook van die onvriendelikes, selfs van jou vyande, en bepaal dit jou houding en gedrag teenoor hulle? En onthou, ons praat hier nie van ’n humanistiese vriendelikheid nie. Dit is ’n vriendelikheid wat die ware geluk van die ander soek, omdat God dit soek. Dit is tipies ’n vrug van die Gees. Die Gees leer jou om die ander te soek.

Om oop vir hulle te wees en hulle te wil opbou in woord en daad. Die Gees wil dit in jou bewerk.

selfsug🔗

Selfsug🔗

’n Groot vyand van die vriendelikheid is selfsug. Vanuit selfsug word ’n mens hard, wreed, ongevoelig. ’n Mens sien die gevolge daarvan in allerlei verhoudings. Waar God nie meer sentraal staan nie, waar jy nie uit die verlossing in Christus leef nie, daar moet mense rondom jou dit ontgeld. Vriendelikheid en liefde verdwyn. Mense word verneder pleks van om opgebeur te word. Mense word misbruik.

So was daar ook die moeites binne die gemeente van Galasië. Die leer van die Judaïste was besig om die mense selfsugtig of selfs hoogmoedig te maak. Mense moes God immers met hul eie werke tevrede stel. Hulle is terugverwys na hulself, pleks van om na die heil in Christus verwys te word. Dan word alles weer mensgesentreer, pleks van Christusgesentreer. En ’n verkeerde leer lei tot ’n verkeerde houding en gedrag. Dan kom daar die werke van die vlees, soos hoogmoed, selfsug, vyandskap, twis, toornigheid, tweedrag, partyskap en afguns.

Opdrag🔗

Die Heilige Gees leer ons om vriendelik met ons medemens om te gaan. Dit behoort die toon aan te gee, ook by meningsverskille. Die gevaar by meningsverskille is dat ’n mens dit vermy en daaroor swyg of dat die bespreking van die verskille op ’n vyandige of haatlike toon gevoer word. Nie een van die twee is reg nie. Ons mag en moet selfs oor die verskille met mekaar praat en mekaar daarop aanspreek. Maar dit moet wel op ’n vriendelike en liefdevolle manier plaasvind. Dit moet blyk dat jy werklik ’n warm hart vir die ander het, werklik soek om mekaar op te bou pleks van om mekaar af te breek.

God wil hê dat ons, sy kinders, bekend staan as vriendelike mense, as mense wat welwillend, bedagsaam en hulpvaardig is, as mense wat die geluk van ander soek. God wil dit hê omdat Hy self so is en deur ons sy liefde wil laat uitstraal. Sodat in ’n donker wêreld sy lig mag skyn. As ’n teken van hoop in ’n wêreld wat sy ondergang tegemoet gaan. Maar wie is daartoe in staat? Net die Gees kan dit bewerk en Hy wil dit bewerk. Hy is reeds daarmee besig deur jou die vrug van die Gees voor te hou.