Bron: Die Kerkblad, 1989. 2 bladsye.

Wêreldtyd is Sendingtyd

… en dan sal die einde kom.

Matteus 24:14

klokke

Die Here Jesus noem in sy profe­tiese rede drie negatiewe tekens wat die nadering van die einde aankon­dig. Maar as Hy oor oorloë, ver­volginge en skyn-messiaanse bewegings praat, dan sê Hy telkens: Dit is nog nie die einde nie. Die nega­tiewe tekens is nie beslissend nie.

Wat is Beslissend?🔗

Die evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die ge­tuienis kan hoor. Dan sal die einde kom.

Die Here Jesus kom dus as die evangeliseringstaak in God se oog voltooi is; nie vroeër nie … en nie later nie! Die volvoering van die sendingtaak is beslissend. Dit is die spil waarom die wêreldgeskiedenis wentel. Dit is die sin van die tussen­tyd, die tyd tussen hemelvaart en wederkoms … ja, die tyd waarin ons vandag lewe. Die sending staan as nommer een op God se program by die voorbereiding van die koms van die koninkryk.

In vergelyking met die gebeurte­nisse van die wêreldpolitiek of die asemrowende tegnologiese ontwik­keling skyn hierdie roeping geensins indrukwekkend nie. Die evangeli­seringstaak geskied so geruisloos en onopvallend in die wêreld. Maar sonder die vervulling van hierdie taak bereik die wêreldgeskiedenis in werklikheid nie sy einde nie.

Wat doen ons daaraan? Moet die vervulling van die evangeliserings­taak dan nie ook as nommer één op ons program staan nie? Wie hier sy roeping versuim, moenie kla dat die lewe vir hom geen sin het nie. Want die uitdra van die blye boodskap is die sin van die tyd. Dit is die rede waarom ons lewe.

Waarin bestaan hierdie Taak?🔗

Jesus sê: Die evangelie sal in die hele wêreld verkondig word…

Daar is 'n evangelie, die unieke, blye en verblydende boodskap van God se koninkryk wat in en deur Jesus opgerig word. Op TV sien en hoor ons dikwels verklarings deur wêreldleiers. Maar weinig van hierdie bekendmakings is blye bood­skappe. Hulle is dikwels niksseg­gend of die uitinge van besorgdheid, angs en selfs dreiging. Die boodskap van God se ryk is egter bly, hartlik bly, voluit bly.

Waarom?

Dit is die boodskap dat daar in die heelal 'n troonsverwisseling plaas­gevind het. Jesus is die Here. Hy het die seggenskap oorgeneem. Nou is dit nog onsigbaar. Jesus is vir ons verborge sedert Hy in 'n wolk na die hemel gevoer is. Maar straks word dit sigbaar … vir elke oog. Op God se tyd.

Miljoene mense weet egter nog nie dat Jesus die unieke en enigste Here is nie. In Afrika lewe miljoene nog in angs en gebondenheid. In Asië dien hulle nog die ou gode en magte wat dit reeds verloor het.

Daarom moet in hierdie tussentyd,

  • tussen hemelvaart en wederkoms

  • God se ryksboodskap verkondig word.

kinders

Namens Hom mag en moet die kerk vergewing van sondes verkondig en die mense oproep, ja, bid en smeek: Laat julle met God versoen. En dit moet oor die hele wêreld gebeur. Oor die hele ekumene, d.w.s. die hele bewoonde wêreld. Die kern van die ryksbood­skap is dat God die wêreld liefhet (Johannes 3:16).

In die uitdra van hierdie verlos­singsboodskap die wêreld in, mag geen pad vir die kerk te moeilik wees nie, en geen see te breed, geen klimaat te drukkend en geen weerstand te groot nie. En dit gaan nie net om woorde nie, maar veral om die lewe waarin die koninkryk gestalte kry – op watter wyse en op watter terrein ook al!

In hierdie taak van die wêreld­sending betrek God ons almal. Die hele kerk. Hoe dra u u deel by tot die sinvervulling van ons tyd, die tyd tussen hemelvaart en wederkoms?