Bron: Die Kerkblad. 2 bladsye.

Waar Kom die Bybel Vandaan?

boekrol

Ons noem die Bybel die Woord van God. Dit beteken dat die Bybel van God af kom.  Dit beteken egter nie dat die Bybel sommer net so klaar uit die hemel geval het nie.

"Hemelse" Boeke van die Heidene🔗

Die Bybel verskil in hierdie opsig heeltemal van die boeke van die valse godsdienste. Die valse godsdiensboeke kom nie van God af nie. Hulle is menslike boeke wat valslik as boeke van God voorgehou word.

Daarom probeer die valse godsdienste "bewys" dat hulle boeke van God af kom. Die "bewys" wat hulle aanvoer, is dat hulle boeke sogenaamd direk uit die hemel kom.

So sê die Moslems dat hulle "heilige boek", die Koran, eers in die hemel by Allah was. Die Mormoonse sekte sê dat hulle Boek van Mormon deur God self op goue plate geskryf is. Omdat hierdie boeke "uit die hemel" kom, sê hulle, het ons die bewys dat hulle van God af kom.

Die Ware Boek van God🔗

'n Boek hoef nie klinkklaar uit die hemel te val om van God af te kom nie. Dit het God met die Bybel gewys. Die Bybel is die enigste Boek wat werklik van God af kom. Tog het dit hier op die aarde ontstaan. Die Bybel het 'n lang ontstaansgeskiedenis gehad.

God Spreek en Doen🔗

In die Bybel maak God Homself bekend. Maar die Bybel het nie van die begin af bestaan nie. Vir baie eeue lank het God Hom sonder die Bybel aan mense bekendgemaak — deur te spreek en te doen.

Spreek — Ons weet dat God met mense soos Moses en Samuel gepraat het. God het Hom in woorde aan hulle bekend gemaak. Veral in die woorde van Jesus op aarde het God Hom aan die mense be­kend gemaak. Jesus Christus se woorde was die woorde van God.

Doen — God het Hom ook destyds in die loop van die geskiedenis bekend gemaak deur dinge te doen: die skepping, die sondvloed, alles wat met die aartsvaders en die volk Israel gebeur het, en veral toe God sy Seun Jesus Christus gestuur het.  Christus se kruisiging en opstanding uit die dood was die hoogtepunt van die openbaring van God in wat Hy gedoen het.

Die Woorde en Dade Geboekstaaf🔗

God het sy woorde en dade waarin Hy Hom in die besonder bekendgemaak het, met verloop van tyd deur mense laat opskryf. Daarvoor het Hy verskillende skrywers geroep, mense soos Moses, Lukas, Johannes en Paulus.  Hierdie mense het in boeke die openbaring van God opgeskryf.

So het die boeke van die Bybel ontstaan: hulle is deur verskeie mense oor 'n lang tydperk (ongeveer 1400 jaar) geskrywe. Hierdie mense het op verskillende maniere en onder verskillende omstandighede geskryf — 'n totaal van 66 boeke.

Bybel

Maar al het mense hierdie boeke geskryf, kom die boeke nog altyd van God af. Gód het al daardie skrywers geroep en hulle die dinge laat skryf (geïnspireer) wat Hy wou: net dié dinge waarin God Hom aan die mense wou bekendmaak.

God het elke skrywer toegelaat om op sy eie manier en in die taal en kultuur van sy eie tyd te skryf, maar nié om iets anders te skryf as wat God wou nie. Daarom kan ons sê dat hierdie 66 boeke, Boeke van God is.

Die Boek Versamel🔗

Hoe weet ons dat juis hierdie 66 boeke van God kom? Daar is geen "bewyse" nie. Bewyse is ook nie nodig nie. Ons wéét dat hulle van God af kom (NGB art.5):

  • Omdat die Heilige Gees in ons harte getuig dat hulle van God is;

  • En omdat hulle ook die bewys daarvan in hulleself is.

Op hierdie manier - deur die getuienis van sy Gees en Woord - laat God ons glo dat hierdie 66 boeke van Hom af kom.  Baie jare gelede al — 393 jaar na Christus — het die kerk vir die eerste keer amptelik op 'n sinode in die stad Hippo Regius bely dat die 66 Boeke van die Ou- en die Nuwe Testament saam die Bybel vorm.

God het dus ook mense gebruik om die boeke wat Hy deur mense laat skrywe het, saam te bring in 'n bundel wat ons die Bybel noem.

Op die vraag: Waar kom die Bybel vandaan?, het ons dus die antwoord: die Bybel kom van God af. Hy het die Bybel nie klaar uit die hemel gegee nie. Hy het men­se gebruik om die Bybelboeke te skryf en te versamel. Maar in geheel is die Bybel die Boek van God.