Bron: Vox Viva. 3 bladsye.

Waarborg van ons salige opstanding - Oor die waarde van Christus se opstanding -

Nie eers in die toekoms nie🔗

Waarom was Jesus nie daar toe Lasarus gesterf het nie?  Lasarus was tog selfs ʼn vriend van Jesus!  Dit is duidelik dat Jesus alles geweet het van sy ernstige siekte.  Die boodskap wat by Jesus uitgekom het was tog ondubbelsinnig – die siekte is ernstig!  Anders het hulle Jesus nie sommer laat kom nie.  Dit was ook nie die geval dat Jesus koud gestaan het teenoor die bekommernis van Martha en Maria se bekommernis of Lasarus se siekte nie.  Hy was vir hulle lief.  Nog minder was dit ʼn geval dat Jesus bang vir wat die Jode in Judea aan Hom sou kon doen. 

Selfs al het sy dissipels Hom gewaarsku dat dit gevaarlik is, gaan Hy uiteindelik daarheen.  Tog stel Jesus sy reis na Betánië uit tot Hy vir sy dissipels kan sê: “Lasarus, ons vriend, het ontslaap, maar Ek gaan om hom wakker te maak”.  Jesus wag tot Lasarus sterf omdat Hy Homself wil laat sien in Betánie as die Opstanding en die Lewe.  Jesus se opstanding het nie eers in die toekoms vir ons betekenis nie.  Daar waar ons in geloof met Hom lewe verander ons lewe nou reeds.  En moet ons bysê… - verander ook ons dood.  Dit is die betekenis van die opstanding van Christus vir ons.  

Alles anders?🔗

Waarom kan ons lewens nie anders verloop as wat dit gaan nie?  Kan die Here baie dinge nie voorkom het nie?  Kom die Here met sy troos nie na ons gevoel te laat in ons hartseer nie?  Het die troos van die evangelie nie soms by ons die smaak van “mosterd na die maal” nie?  Ons wil nie woorde van troos hoor nie, maar gehad het dat alles liewer anders moes wees!  Só kyk ons na die lewe van ons kinders.  Ons wil só graag alles mooi in die lewe vir hulle hê..en tog weet ons dat daar ook vir hulle tye gaan kom waarvan ons sou wou dat dit anders verloop.  

Maar juis daar kom Jesus ons tegemoet.  Hy wil ons laat sien wat dit beteken dat Hy die Opstanding en die Lewe is.  Dit is nie goedkoop trooswoorde nie.  Martha het gedink dat Jesus sommer die gewone woorde van troos en meelewing uitspreek by die dood toe Hy sê : “Jou broer sal opstaan”.  Sy dink aan die troos dat gelowiges wat gesterf het deel het aan die toekomstige lewe met die Here.  Lasarus sal sekerlik ook deel hê aan die toekoms met die Here.  Maar Jesus wil haar geloof in die opstanding verbreed.  Hy wil haar geloof op Homself rig.  Jesus gee nie net in die toekoms mense oorwinning oor die dood nie.  Hy is die opstanding en die lewe.  Nou reeds.  Soos wat Hy nou na jou in jou lewensomstandighede kom.  Dít moes Martha verstaan: “Martha, Ek het nie te laat gekom nie; alles moes nie anders wees nie.  Moet nie jou troos daarin soek dat as Ek hier was jou broer nie sou gesterf het nie”.  Ons geloof  in die krag van Christus se opstanding is nie iets van die verre toekoms nie.  Jesus sê nie vir Martha: “Ek sal jou broer laat opstaan; Ek bring opstanding en lewe” nie.  Jesus is self die opstanding en die lewe.  Dit sê Jesus terwyl Lasarus nog in die graf lê.  Maar Hy kon, omdat Hy self sou sterf en uit die dood opstaan.  Só kom ontmoet Jesus ons.  Soos toe Hy vir Martha ontmoet het.  In ons swakheid en magteloosheid.  Wanneer ons dit só anders sou wou hê.

Tot heerlikheid van God🔗

Dit is die wonderlike betekenis daarvan dat Christus deur sy opstanding die dood oorwin het.  Dit is sodat Hy ons kan laat deel in die geregtigheid wat Hy deur sy dood verwerf het.  Wat beteken dit?  Het dit betekenis vir my lewe?  Verseker!  Dit beteken dat in ons hartseer en benoudheid oor die geweldige krag van die dood, ons getroos word deur op Jesus self gewys te word.  Jesus self is werklik die antwoord op al ons benoudheid en hartseer.  Op al ons vrae oor die dood in ons lewens en die lewe van ons geliefdes, kry ons uiteindelik geen ander antwoord as die boodskappers wat vir Jesus kom vertel het van Lasarus se dodelike siekte nie : “Hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word.” (11:4).  Dit is nie dat Jesus te laat kom nie.  Ook nie dat Hy nie weet of nie omgee nie.  Maar almal moet sien dat Hy sterker is as die dood. 

Glo jy dit?🔗

Martha moes glo dat die siekte nie eindig in die dood nie, maar in die verheerliking van God en sy trou wat gesien word in die geskenk van sy Seun.  Daarom kan Jesus sê: “Wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe; en elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie”.  Hier was Martha se geloof in Jesus as God se groot genade-geskenk op die proef gestel.  Daarom vra Jesus vir haar: “Glo jy dit?”  Hy wou elkeen laat sien dat Hy sterker is as die dood.  Daarom het Hy nie vroeër na Betánië gekom nie.  Hy wil sý heerlikheid laat sien of ons lewe en of ons sterf.  Ons geloof moet geheel en al op Hom gerig wees.  Nie op iets wat Hy ons kan gee nie.  Hy self is in die eerste plek die groot geskenk wat God vir ons gegee het.  En soos wat God Hom vir ons gegee het sonder reserwe, só wil Hy dat ons ons ongereserveerd aan Hom oorgee.  In lewe en sterwe.  Vol vertroue dat my omstandighede nie eers anders moet wees voordat ek verseker kan wees van God se genade-vriendelikheid teenoor my nie.  Wat hierdie geloof in Jesus inhou, hoor ons in Martha se geloof in Jesus: “ Ek weet dat alles wat U van God vra, God U sal gee”.  En dit kon sy glo, want sy bely tegelyk: “ Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom”.  Glo U dit?  Glo u dat niks u buite bereik van God se genade kan plaas nie?  Selfs nie u grootste sonde nie.  Selfs nie die dood nie. 

Maar kan Hy werklik vir u en my troos in ons benoudheid wanneer ons die dood in die oë kyk?  Gelowiges en ongelowiges sterf.  Jesus ontken nie dat ook gelowiges sterf nie.  Maar Hy kom vertroos ons daar waar ons die dood vierkantig in die oë moet kyk.  Daar waar ons gelowige geliefdes reeds gesterf het  ~  vir hulle geld dit : “Ek is die Opstanding”  – hy wat in my glo, sal lewe al het hy ook gesterf.  En vir ons wat in die lewe agterbly geld die volgende : “Ek is die Lewe”  -  elkeen wat in Jesus glo en lewe, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie.  Aan alle kante is die dood oorwin.  Vir die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het!

Dit demonstreer Jesus deur Lasarus uit die graf uit te roep.  Met sy stem kan Jesus selfs tot binne in ʼn graf lewe wek.  Sý stem gee lewe.  Gelowige mense kan selfs in hulle graf reageer op Jesus se stem.  Want Hy is die Een wat deur God gestuur is.  Glo U DIT?  Glo u dat Jesus die Opstanding is – Hy laat selfs mense wat dood is op sy genade-stem reageer.  Hy is die LEWE – dit beteken dat gelowiges wat lewe, kan nooit sterf nie.  Hulle sal lewe selfs al moet hulle sterf.  Die dood mag selfs kom, maar ook dit sal jy oorleef.  Is dit wat jy glo?

ʼn Nuwe lewe!🔗

Ons moet vanuit Christus se opstanding uit die dood vandag gaan leef as mense wat nie die ewige lewe sal ontvang nie, maar dit reeds het.  Dit bedoel die Heidelbergse Kategismus in Sondag 17 dan ook wanneer die tweede nut van Christus se opstanding vir ons genoem word.  Ons word deur sy krag tot ʼn nuwe lewe opgewek.  Christus kom woon deur die geloof in ons en ons in Hom.  Dit is ʼn nuwe lewe deur die krag van die opstanding van Christus.  

Hierdie nuwe lewe het niks te doen met ons ou lewe wat hier en daar verbeter word nie.  Dit gaan nie oor die restourasie en verbouing van ons ou lewe nie.  Dit is ’n lewe waar alles nuut is.  ’n Lewe van geloof uit Christus.  ʼn Lewe uit genade.  ʼn Lewe waar die mag van die dood en sonde nie oor ons heers nie.  Wanneer Christus ons opwek tot ʼn nuwe lewe, dan maak Hy Homself tot die Bron waaruit ons elke dag leef.  ʼn Nuwe lewe is nie ʼn lewe waar ek my bes doen om my lewe te verander nie.  Die nuwe lewe gaan nie oor ons en ons nuwe krag nie.  Ons bring altyd weer iets van ons ou lewe saam.  Uit ons eie krag kan ons nooit ʼn nuwe lewe begin nie.  Al verander ons ons lewens se rigting ook hoe!  Die nuwe lewe gaan oor Christus wat vir ons die lewe geword het.  Hy is alles.  Ons leef uit Hom, deur Hom en tot Hom.  Al die heerlikheid is syne.  God word in ons verheerlik deur Christus wat vir ons die lewe geword het.  Die nuwe lewe leef uit die krag van die liefde van Christus vir ons.   Dit is ʼn geloofs-lewe!

Ons moet vir ʼn nuwe lewe nie kyk na ons eie swak kragte nie.  Ons moet kyk na die leë graf van Christus.  Want die Here God wil in ons werk met dieselfde krag waarmee Christus uit die dood opgewek is (Ef. 1).  Dit is wat Paulus bedoel wanneer hy vir Timotheüs aanmoedig : “Onthou altyd dat Jesus Christus opgewek is uit die dood” (2 Timoteus 2:8).  Nie maar een keer glo in die opstanding van Christus nie.  Nee, sy leë graf is gedurig en altyd weer die krag vir ons om ons nie oor te gee aan die krag van die sonde en die dood waarmee ons elke dag gekonfronteer word nie.  Met sy evangelie laat Hy ons elke dag weer opstaan om ʼn lewe te lei wat pas by sy leë graf.  Die dood het geen mag oor ons meer nie.  

Waarborg van salige opstanding🔗

Christus se opstanding is ook nog ’n waarborg van ons salige opstanding.  Die Kategismus praat in Sondag 17 nie van die “opstanding van ons liggaam” nie.  Sonder twyfel is dit daarby ingesluit.  En tog is die fokus hier op iets anders wat belangrik is.  Wanneer Christus opstaan uit die dood, word sy hele lewe in die liggaam wat Hy op aarde geleef het, deur die Vader aanvaar.  Die Vader laat sien dat Jesus se lewe ewigheidswaarde het.  Dit is en was nie nutteloos nie.  Dit was nie ’n ydele lewenswandel nie.  ’n Lewe wat geen waarde het nie.  As Christus daarom nie opgewek is nie, sou die verkondiging van sy dood geen betekenis gehad het nie.  Maar deur sy opstanding weet ons dat sy lewe in die liggaam, selfs nadat dit in die graf neergelê is, waarde vir ewigheid het. 

Daarom hoop ons op Christus nie net vir hierdie lewe nie, maar ook vir lewe hierna.  Ons sou die ellendigste van mense wees, indien ons geen hoop gehad het dat ons lewens ewigheidswaarde het nie.  Wanneer ons deur geloof verbind is met Jesus wat die Opstanding en die Lewe is, kan ons weet dat ons lewens wat soms totaal nutteloos is, ewigheidswaarde het.  Al is ek bedlêend.  Verstandelik met groot beperkthede toebedeel.  Al voel my lewe ’n groot mislukking.  Selfs wanneer dit vir my voel asof ek die grootste deel van my lewe verspeel het.  Óók wanneer jy voel asof jy vanweë liggaamlike swakheid net vir die helfte funksioneer van wat jy graag sou wou doen. 

Christus se opstanding waarborg dat die doodgewoonste roetinewerk in die huis vanuit die geloof gedoen, nie sonder ewigheidswaarde is nie.  Al word my lewe gekenmerk deur ʼn dodelike roetine en sleur en eentonigheid.  Vir ons is die boodskap van Christus se opstanding dat die laaste Adam ʼn Lewendmakende Gees geword het (1 Kor. 15:45).  Christus se opstanding het betekenis vir ons opstanding uit die dode.  As saai ons in oneer, daar word opgewek in heerlikheid ; al saai ons in swakheid, daar word opgewek in krag.

Ons werk in die Here, sal nooit tevergeefs wees nie.  Elke werk, hoe gering ook al, in geloofsgehoorsaamheid gedoen, sal met heerlikheid beklee word.  Ons hele lewe in ons swak liggame word deur die Here aangeneem.  Dit is die “salige opstanding” waarvan Sondag 17 praat.  Christus se opstanding laat ons lewe nie vrugteloos wees nie.  Deur geloof in Christus, is niks tevergeefs nie.