Bron: Die Kerkblad, 1986. 2 bladsye.

Ware Dissipels

see

Die laaste opdrag van Jesus Christus aan sy kerk net voor sy hemelvaart is welbekend:

Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense My dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.Matteus 28:18, 19

Daar word baie keer van hierdie teks gepraat as die groot sendingsopdrag. Dit is egter meer as 'n sendingsopdrag.

As 'n mens die werklike strek­king van die oorspronklike Griekse woorde verstaan, dan is die sentrale bevel hier: maak dissipels! Om dissipels te maak moet daar gegaan word, gedoop word en geleer word. Dit is 'n opdrag om mense ware navolgers van Jesus te maak en daarom is die taak nie klaar wanneer iemand uit die heidendom tot bekering gekom het en deur die werking van die Heilige Gees Jesus Christus in die geloof omhels het nie.

Baie gereformeerde Skrifver­klaarders is dit daaroor eens dat Matteus 28:18-20 gegiet is in die bekende taal en struktuur van die verbond. Die opdrag om dissipels te maak vorm deel van die sen­trum en hart van normale ver­bondsgehoorsaamheid en is nie maar 'n bysaak vir die kerk van die Here nie.

As ons in die lig van ander Skrifuitsprake gaan kyk wat ware dissipelskap behels dan word dit duidelik dat die opdrag om dissi­pels te maak nie net te doen het met die kerk se sendingsopdrag nie, maar eintlik alles wat die kerk behoort te doen in die opdrag om dissipels te maak saamgevat word.

Ware dissipelskap behels onder andere die volgende:

'n Persoonlike Verhouding met die Here Jesus🔗

Uit die hele Nuwe Testament is dit duidelik dat 'n dissipel in die eerste plek iemand is wat deur Jesus self geroep is om Hom te volg. Hy sê immers vir sy dissipels: "Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies…" (Johannes 15:16). Verskeie Skrifverklaarders wys daarop dat daar oral in die Nuwe Testament 'n uiters persoonlike verhouding geïmpliseer word, wanneer die woord "dissipel" gebruik word.

'n Ware dissipel is dus nie iemand wat maar net 'n bepaalde soort lewensfilosofie of 'n sisteem van denke navolg nie, maar iemand wat 'n lewende Persoon, die Here Jesus, volg.

Tot vandag toe is dit die enigste manier waarop iemand 'n ware dissipel van die Here Jesus word: hy hoor persoonlik die roepstem van die Here Jesus uit sy Woord, hy antwoord daarop met sy hele hart en siel en hy kom met elke aspek van sy lewe om by Hom te wees en Hom te volg.

Dissipelskap beteken om Jesus nie net as Saligmaker of Redder te aanvaar nie, maar om Hom as Here, as Koning, van jou hele lewe te aanvaar deur in Hom te glo en aan Hom gehoorsaam te wees.

'n Blywende Leerling🔗

Die woord "dissipel" word dik­wels met "leerling" vertaal, in Lukas 6:40 staan: "'n Leerling is nie hoër as sy leermeester nie, maar iemand wat volleerd is, sal aan sy leermeester gelyk wees."

'n Ware dissipel moet altyd 'n leerling bly. Hy sal altyd oop wees om nuwe dimensies van die waarheid uit die ryke goudmyn van die Woord te aanvaar en sy lewe daarvolgens in te rig. Niemand is ooit in hierdie lewe 'n volmaakte dissipel nie. Blywende groei en heiligmaking is nodig. Hy by wie daar nie groei is nie is juis nie 'n ware dissipel nie.

Iemand wat so 'n tonnelvisie ontwikkel dat hy selfvoldaan ge­raak het en in verset is teen alle reformasie in sy eie lewe en in die kerk en maatskappy het nie die gestalte van 'n ware dissipel van die Here nie. (Kyk ook Spreuke 9:8-10).

hand🔗

Iemand wat Homself kan Verloën🔗

Agter alle sonde in 'n mens se lewe kan jy altyd een woord skryf en dit is die woord "self". Sedert die sondeval is elke mens op aarde selfgesentreerd en daarom geneig om God en sy naaste te haat en homself te behaag. Dit kan soms baie subtiel wees: Selfs in die kerk kan mense soms hulleself wysmaak dat hulle stry vir die eer van God, maar dan is hulle tog maar besig om te veg vir eie eer en sta­tus en posisie.

Baie pertinent sê Jesus: "Wie agter My aan wil kom moet homself verloën, elke dag sy kruis dra en My volg, want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou." (Lukas 9:23, 24).

'n Ware dissipel is daarom iemand wat al minder selfgesen­treerd is en al meer Christusgesentreerd word in elke aspek van sy lewe.

Ag Ander Hoër as Jouself🔗

Selfverloëning bring mee dat jy ander hoër ag as jouself (Filippense 2:3), selfs die wat volgens menslike standaarde jou minderes is. Toe Jesus sy dissipels se voete gewas het, het Hy duidelik gesê: "Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen." (Johannes 13:15).

'n Ware dissipel sal daarom ook iemand wees wat waaragtig inge­stel is op nederige naastediens. Sy lewe sal uitspel dat hy ware nede­righeid ken en werklik kan dien.

Vurige Ywer om Ander vir die Here te Wen🔗

Om van ander dissipels te maak beteken om 'n vurige ywer te hê om my naaste vir Christus te wen (HK antw. 86). Dit is onherroeplik deel van dissipelskap. Hy wat antwoord op die roepstem: "Volg My", sal daarna vir ander mense gaan sê: "Volg Hom saam met my.”

Omdat Jesus sê: maak dissipels van al die nasies, is daar geen beperking op ras, taal, volk, of sosiale posisie, in die opdrag om die evangelie te gaan verkondig nie. Sending is niks anders nie as 'n proklamasie van die allesoorheersende heerskappy van die Here. Die ware dissipel sal nooit rus solank as wat daar nog een knie is wat nie voor Hom buig en een tong is wat nie bely dat Jesus die Here is nie. Hy wat lou is teen­oor sending en evangelisasie is nog nie tot in sy diepste wese gegryp deur die grootheid en heerlikheid van God nie en daar­om nie 'n ware dissipel nie.