Bron: Die Kerkblad. 2 bladsye.

Wat kan Ek van die Heilige Gees Verwag? (Die Gees in my Lewe 3)

Bybel

In die tweede brief van die Κοrinthiërs spreek Paulus op 'n drievoudige wyse oor die werk van die Heilige Gees. Maar hy doen dit op 'n merkwaardige manier. Ons sou kon sê: hy praat agterstevoor oor die werk van die Heilige Gees. Hy wys vir sy lesers hoe Jesus met die Heilige Gees werk. Die Gees is mos die Gees van Jesus Christus! Nou doen Jesus drie dinge met sy Gees in ons lewe. Paulus skrywe in 2 Kor. 1:21, 22 dat Jesus ons met sy Gees salf. Maar ook verseël Hy ons met die Heilige Gees en in die derde plek kom Hy met sy Gees woon in ons harte. Dit lyk 'n afdalende lyn: salwing, verseëling en inwoning. Tog vind ons in hierdie woorde van Paulus 'n pragtige klimaks. Wat wil die apostel hier aantoon? Drie baie belangrike dinge.

Eers wys hy daarop dat Jesus ons salf met sy Gees. Hy giet sy Gees oor ons uit. Daarna verseël Hy ons met sy Gees. Hy druk sy Gees op ons af. En ten slotte woon Hy in ons met sy Gees. Hier het u die lyn: die Gees oor ons, die Gees op ons en die Gees in ons. Ons word by wyse van spreke geheel omring deur die Heilige Gees. So, die hele mens omvattend kom Jesus ons met sy Gees tegemoet. Ons moet dit dus so verstaan: Jesus kom met sy Gees in ons woon. Hy verseël ons met die inwonende Gees en Hy salf ons ook met daardie Gees.

Inwoning🔗

Laat ons eers kyk na die inwoning van die Heilige Gees in ons harte. In Romeine 8 skrywe die apostel op 'n diepsinnige wyse oor die wonder van die goddelike inwoning. Paulus verduidelik die inwoning as 'n inwoning van Christus deur sy Gees. Hoe gebeur dit? Net deur die geloof. Paulus bid in Ef. 3:17: dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon. Die Gees wat in ons woon, is die Gees wat ons tot geloof bring. In Gal. 3:2 en 3:5 onderstreep die apostel die belangrike gedagte dat die Gees ontvang word deur die prediking van die evangelie.

Die inwoning van die Gees beteken dat Hy by ons sy intrek geneem het. Christus woon deur sy Gees in ons. Dit beteken hoegenaamd nie dat Hy nou maar net 'n gas is nie. Nee, Hy neem oor. Hy bepaal hoe dit in die vervolg in ons lewenshuis sal toegaan. Hy neem die leiding. Daar is dan ook Skrifverklaarders wat oordeel dat die inwoning van Christus deur die Gees dui op die uitoefening van sy heerskappy oor ons. Wanneer Christus deur sy Gees by ons sy intrek geneem het, dan beteken dit, dat ons nou onder die invloed, die werking, die heerskappy van die Heilige Gees staan. Dit is werklik 'n bevrydende gedagte. Jy hoef nie meer self te besluit en alleen jou beslissings te neem nie. Christus neem oor. Hy is nou daar, diep in jou hart met sy Heilige Gees. Daarom praat Paulus ook oor die leiding van die Heilige Gees. "Want almal wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God" (Rom. 8:14). Leiding beteken hier dat die Gees die bestuur van die mens se lewe oorneem. Ons moet wel aandag daaraan gee hoe Christus deur die inwonende Gees ons regeer en bestuur en lei. Hy doen dit deur sy Woord, deur die Bybel. Dit is nie so dat die inwonende Gees direk van binne uit, vanuit ons eie hart met ons praat nie. Dan sou Hy nie die Gees van Jesus Christus wees nie. As die Gees van Christus spreek Hy tot ons die woord van Christus. Daarom skrywe Paulus in Kol. 3:16: Laat die Woord van Christus ryklik in julle woon.

Verseëling🔗

In die tweede plek verseël Christus ons met sy Heilige Gees. Wat moet ons onder hierdie seël verstaan? Agter die beeldspraak van die Woord seël lê die voorstelling van 'n kenteken, 'n merk, 'n brandmerk of 'n inkerwing wat aan slawe gegee is om hulle as eiendom te waarmerk. By die gelowige is die Heilige Gees self die seël. Christus het God se kinders met die Heilige Gees gewaarmerk. In die begrip verseëling lê ook die gedagte van veiligheid en beskerming.

Die verseëling met die Heilige Gees is nie 'n aparte daad van Christus wat op die geloof volg nie. Die verseëling met die Gees val saam met die geloof in die Woord van God. Dit is die heerlike voorreg van elke gelowige. Die seël is die waarborg dat Christus deur sy Gees ons sal vashou tot die dag dat Hy terugkom.

Die seël sal ook, as dit goed is, sigbaar wees in die lewe van die gelowige. Wanneer ons na aan die Here Jesus lewe, dan gaan ons steeds meer sy beeld en gelykenis vertoon. Christus kry in ons lewe gestalte. Hy word in ons lewe steeds duideliker sigbaar. En dit is die seël van die Heilige Gees.

Salwing🔗

In die derde plek is daar die salwing. Christus wat in ons woon met sy Gees en wat deur sy Gees sy stempel op ons druk, salf ons ook met sy Gees. Jesus is self die Gesalfde. Hy is met die Gees gesalf. Daarom word Hy Christus genoem. Die Gesalfde tree na Pinkster op as Diegene wat salf.

oliekryuik

By salwing dink ons terug aan die Ou Testament. Daar lees ons van profete, priesters en konings wat gesalf is met olie. En die olie was altyd 'n beeld van die Heilige Gees.

Die salwing met die Heilige Gees het te doen met toerusting. Die Gees wat in ons woon en waarmee ons verseël is, wil ons ook toerus vir ons taak in die wêreld. Ons is as Christene mos geroep om die naam van Christus te bely, om teen die sonde in ons en rondom ons te stry en om ons lewe volledig aan God toe te wy. In verband hiermee het ons die salwing van die Heilige Gees nodig.

Jesus sê in Hand. 1:8 vir sy dissipels: Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Ons het die krag van die Heilige Gees nodig om as Christene in die wêreld op te tree en om die werk in die koninkryk van God te kan doen. Wanneer ons dit in eie krag probeer sal ons hopeloos misluk. Hoe ontvang ons die salwing met die Heilige Gees? Kyk maar by die dissipels. Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed (Hand. 1:14). Op die gebed sal ons die salwing met die Gees, die heerlike toerusting met die Heilige Gees ontvang. Dan kom die Gees wat in ons woon en wat soos 'n salf op ons afgedruk is ook oor ons met 'n geweldige krag. Wat kan ons dus van die Heilige Gees verwag? Drie dinge: sy inwoning, die verseëling en die salwing, die bekragtiging.