Bron: Die Kerkblad. 2 bladsye.

Wat Leer die Heilige Gees My om te Sing? (Die Gees in my Lewe - Slot)

voël wat sing

Pasop vir die drank, so waarsku die apostel Paulus ons in Ef. 5:18. Met drank gaan losbandigheid gepaard. As jy jou aan drank te buite gaan, verloor jy die beheer oor jouself. Paulus verwys hier waarskynlik na die Dionisos-kultus waartydens die feesgangers hulle aan wyn oorgee. Bedwelm deur die wyn sou die feesgangers hulle dan luidrugtig gedra en allerlei dronkmansliedjies sing.

Wie egter met die Heilige Gees vervul is, wie deur die Gees geheel en al beheers word, gaan ook sing. 'n Geesvervulde mens is 'n singende mens. Maar hy sing nie dwase en ligsinnige liedjies om te wys hoe hy die beheer oor homself verloor het nie, maar hy sing tot eer van God en tot heil van sy medemens.

Die Geesvervulde Mens Sing🔗

Waaraan kan jy sien en hoor dat iemand met die Heilige Gees vervul is, dat hy volledig deur die Gees van Jesus Christus beheers word? Aan sy sang. Aan die manier waarop hy sing en aan dit wat hy sing. Paulus skrywe in Ef. 5:19: "en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere; sing met julle hele hart tot eer van die Here".

Hier is iets van 'n probleem. Hoe is dit nou presies?! Sing ons omdat ons met die Gees vervul is of word ons met die Gees vervul deur te sing? Die laaste is nie onmoontlik nie, maar dit lyk tog of Paulus die sing as 'n gevolg, as 'n heerlike vrug, as 'n bewys dat ons met die Gees vervul is, wil aandui. Die Heilige Gees dryf ons aan om te sing. Jy sing mos as jy bly is en waar die Heilige Gees die hart vervul daar bring Hy ook blydskap. Die Geesvervulde mens sing. Ons sing dan onder mekaar en tot eer van God.

Die volgende vraag is: hoe sing die Geesvervulde mens? Paulus wys op twee dinge. Hulle wat met die Heilige Gees vervul is sing onder mekaar en tot God. Daar is 'n probleem met die woordjie 'onder'. Verskillende vertalings sê inderdaad: hulle sing onder mekaar. Maar ons kan ook vertaal: hulle sing tot mekaar. Dit lyk tog of “tot mekaar” beter die bedoeling van die apostel weergee.

Seker, hulle sing ook onder mekaar. Hulle sing gesamentlik, met mekaar. Hulle onderlinge saamwees word verryk deur sang, deur die sing van hulle liedere. Maar die apostel het tog iets anders op die oog. Die Geesvervulde mense doen meer. Hulle sing ook “tot mekaar”. Hulle lied het 'n adres. En die adres is die medebroeder en medesuster, die medelidmaat van die gemeente.

Op die agtergrond staan die gedagte van onderlinge opbou. In die brief aan die Efesiërs gaan dit mos oor die opbou van die kerk, die opbou van die gemeente as die liggaam van Christus. Die lede moet mekaar opbou, versterk en bemoedig. Ons kan mekaar op twee maniere versterk en bemoedig, naamlik met woord en lied. Die lied speel by die onderlinge opbou en bemoedig ook 'n baie belangrike rol. U weet dit self: hoe kan 'n ma haar kind nie bemoedig en tot rus en kalmte bring as sy by die bedjie van haar kind sing nie? Sang en musiek, psalm en lied het 'n groot invloed op die mens. Die wêreld weet dit en daarom gaan daar deur verkeerde musiek en onheilige sang so 'n rampsalige invloed uit op baie mense. Maar die Heilige Gees weet dit ook. Hy oefen 'n heilige, geseënde invloed uit op mense. Daarom moet Christene ook sing. Hulle moet tot mekaar sing.

Seker, ons moet ook sing tot eer van die Here. Dit beklemtoon die apostel ook baie sterk. 'n Geesvervulde mens soek die eer van God ook in sy lied, want God is lofwaardig. Hy moet geprys word. Maar gemeentesang het ook die funksie om mekaar te bemoedig, te versterk en op te bou. Ons sing gans te min.

Inhoud🔗

Nou kom ons by die inhoud van die lied. Wat moet ons sing en waarmee moet ons mekaar bemoedig en opbou? Paulus praat van psalms, lofgesange en geestelike liedere. Die vraag is of Paulus hier drie verskillende kategorieë van liedere bedoel. Ons moet in die drie aanduidings eerder 'n omskrywing van die veelheid van liedere sien wat daar in die gemeente is om mekaar op te bou.

sing

Die eintlike betekenis van psalm is lied met begeleiding, 'n psalm met snarespel. Lofsang of himne, soos daar letterlik staan, is 'n lied wat deur 'n koor gesing word of dit is 'n beurtsang van die voorsanger en die koor. Met geestelike liedere is bedoel liedere wat in ooreenstemming is met die Heilige Gees.

Tenslotte kom ons by die vraag na die inhoud van die lied wat die Geesvervulde mens sing? Die antwoord kry ons in Kol. 3:16 waar Paulus skrywe: "Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofsange en ander geestelike liedere tot eer van God sing". In hierdie woorde van Paulus is Woord en Lied nou met mekaar verbonde. Die lied is nie 'n subjektiewe weergawe van wat die gelowige voel of ondervind nie, maar dit het tot inhoud die Woord van Christus. Die lied is Bybellied of Christuslied. Plinius en Tertullianus beskryf in die tweede eeu hoe die Christuslied, die lied waarin Christus besing en geloof en geprys word, so 'n groot plek in die lewe van die kerk ingeneem het en hoe elke nuwe beweging van die Gees weer 'n nuwe lofprysing tot gevolg gehad het.

Ook deur die lied, deur ons psalmgesang en deur die geestelike lied, die liedereskat van die kerk van alle eeue, kan ons mekaar so heerlik bemoedig en versterk.

Waarom sing ons so min? Omdat ons so min vol is van die Heilige Gees. Waarom is daar so min waaragtige blydskap, egte geloofsblydskap? Omdat ons so min behoefte het om volledig deur die Heilige Gees beheers en gelei te word. Daarom is die oproep van Paulus so belangrik: Word vervul met die Gees!