Bron: De Wekker. 3 bladsye. Vertaal deur Alet du Plessis.

Weet ons wat God se Wil is?

Oor God se leiding in ons lewe🔗

Kan ons God se wil ken vir ons lewe? Die vraag is onlangs aan my gevra. ʼn Meisie het die idee gehad dat sy buiteland toe moes gaan. Om iets vir gestremde kinders te doen. Maar, vra sy, is hierdie idee my eie of kom dit van die Here af? In dieselfde tyd vertel ʼn jong christenvrou my van haar verhouding met ʼn heelwat ouer ongelowige man. Sy was dolverlief en het sy het ʼn sterk gevoel gehad dat die verhouding die wil van die Here is. Sy sê dat dit vir haar was asof God gesê het:  jy kan dit maar doen, Ek gaan saam met jou.

Hierdie en ander voorbeelde het gemaak dat ek begin besin het oor God se leiding in ons lewe. Maak God sy wil aan ons bekend? En as dit so is, hoe weet ons dan wat sy wil is?

Kruispaaie🔗

Laat ek eers in een sin saamvat waaroor dit gaan. Dit gaan oor die maak van keuses op die kruispaaie van die lewe, in al die sake waaroor die Bybel nie duidelike uitsprake gee nie. Ek wil graag ʼn paar aspekte uit hierdie lang sin verduidelik.

Eerstens: Dit gaan oor die maak van keuses op die kruispaaie van die lewe. Daarmee bedoel ons die groot en belangrike besluite van die lewe. Dit is die oomblikke waar ons óf links óf regs moet afdraai. Met wie knoop ons ʼn verhouding aan? Watter rigting slaan ons in vir studie of beroep? Moet ons regtig vir ʼn lang tyd buiteland toe gaan om diakonale werk te doen?  Op die kruispaaie van die lewe kan mens vra: wat wil God met my lewe doen?

Met die meeste keuses wat ons in die lewe maak, is dit nie van toepassing nie. As mense wat na die beeld van God geskape is, het ons hier ʼn eie verantwoordelikheid. Die Here het – as mens dit so kan stel – nie ʼn voorkeur as ek soggens besluit watter sokkies ek aantrek nie. Die keuse laat die Here aan my oor.

Die vraag in hierdie artikel het slegs betrekking op die belangrike keuses in die lewe.

Daar kom ʼn tweede beperking by. Dit gaan hier slegs oor sake waaroor die Bybel geen duidelike uitspraak gee nie. Daar waar die Woord van die Here ʼn duidelike uitspraak gee, is die pad vir ons duidelik. En ons mag nooit God se geopenbaarde wil opsy skuif en ons beroep op iets wat ons sèlf as die wil van God sien nie.

Om dit konkreet te maak: wie van sy vrou skei met die argument dat God ʼn ander vrou in sy lewe gestuur het – en dit lyk of dit soms gebeur! – gaan beslis teen God se Woord in. Hier word die soek na God se wil verwar met die eie wil. Op daardie gevaar moet ons altyd bedag wees.

Die vraag in hierdie artikel gaan dus slegs oor die sake waaroor die Bybel nie duidelik rigting gee nie.

“Ek sal vir jou die pad aanwys”🔗

Nou, die eintlike vraag wat vir my gevra is: Kan ons God se wil leer ken? Hy wat by ʼn oop Bybel ʼn antwoord op die vraag soek, kom gou onder die indruk van die duidelikheid van God se Woord. Inderdaad, die Here wil leiding gee in die lewens van die wat aan Hom behoort.  Die aantal beloftes waarin die Here dit vir ons beloof kan nie op een hand getel word nie.  Laat ek uit die baie tekste één noem, en dan verwys ek na Psalm 32:8.  Daar sê die Here – in antwoord op die skuldbelydenis van Dawid – “Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg”.

Dit is mooi om dit so te sien: ons lewe geteken asof dit ʼn pad is. Daar is iets van beweging in. Ons kom van iewers af en gaan iewers heen. Om te lewe is om op pad te wees. En hierin lê die belofte – wat hier met twee werkwoorde (as versterking) gesê word – dat die Here jou die pad “wil leer”. Hy sal die pad wat ons moet loop vir ons duidelik maak. Dit is dus heeltemal Bybels as ons die Nederlandse jong mense soms hoor sing:

God wijs my een weg,
als ik self geen uitkoms zie. 
Langs wegen die geen mens bekend,
maakt Hij mij Zijn wil bekend
”. (Vry vertaal):

(Vry vertaal):
 “God wys vir my ‘n weg,
As ek self geen uitkoms sien nie.
Deur paaie wat aan niemand bekend is nie, Maak Hy Sy wil aan my bekend.”

Dit laat ons natuurlik vra of ons regtig op God se wil ingestel is.

Is ons biddend daarmee besig? Soos Saulus gemaak het: “Here wat wil U hê moet ek doen?”. Of hou ons die Here liewers buite ons besluite. Ek onthou die uitspraak van ʼn hoogleeraar wat in hierdie verband vir die jongmense gesê het: “As God se wil ons nie interesseer nie, is iets anders nodig: vernuwing van ons lewe deur wedergeboorte en bekering”.

Om positief te wees: hoe kan ons God se wil in ons lewe leer ken? Kom ek vat dit saam deur drie leidrade: open God se Woord – bid vir God se Gees – let op God se voorskrifte. Hierdie drie leidrade is nie ʼn kitsplan om binne ʼn kwartier al jou besluite te neem nie. Dit is ʼn handreiking om op ʼn verantwoordelike manier, in vertroue op die leiding van die Heilige Gees, tot ʼn besluit te kom. Ons sê iets meer oor elkeen van hierdie drie punte.

Open God se Woord🔗

Die eerste handreik is die belangrikste: open God se Woord! Die Here is immers die God wat Homself openbaar deur sy Woord. Wie sy leiding soek, moet God se Woord gaan raadpleeg. Dit is die “Goue Gids” vir ons lewe. God stuur nie vir jou ʼn briefie of sms uit die hemel nie, maar praat vandag nog deur sy Woord. En as ons die Woord ken – ook in die betekenis van “geestelik ons eie maak” - gebruik die Here sy Woord om die pad te wys. Byvoorbeeld om ʼn teks uit die Woord kragtig in ons hart te lê en aan ons te bind. Of deur ʼn gedeelte uit ʼn preek wat spesifiek op ons situasie van toepassing is.

In ons tyd is daar heelwat christene vir wie die gevoel belangrik is. In die inleiding het ek ʼn voorbeeld gegee. ʼn “Goeie gevoel” beteken dan dieselfde as “van Bo af”. Maar is dit Bybels? Die Here kan sekerlik as bevestiging van ʼn besluit wat ons geneem het, gevolglike vrede in ons harte gee. Maar dit is nie Bybels om daar te begin nie. Laat ons begin waar die Here begin: by sy Woord.

Bid vir God se Gees🔗

Die tweede handreik is onlosmaaklik aan die eerste verbonde: bid vir God se Gees!  Die Bybel is vol daarvan. Ek wys maar net op die digter van Psalm 143 wat vra: “Laat u goeie Gees my op ʼn gelyk pad lei”. Om te bid vir die Heilige Gees is onmisbaar as dit gaan om God se leiding in ons lewe.

Die hoogtepunt van die gebed sal in twee gebede lê: om bewaar te word van foute en om vrede in ons harte te kry. Die eerste kom heeltemal ooreen met die slot van Psalm 139: “Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie”. Elke besluit bly ons eie keuse. Daarom is suiwerheid van hart en motiewe so belangrik. Die tweede is die belofte uit Filippense 4:7. As vrug van die biddende omgang met die Here wil die Heilige Gees ons harte neig en vrede gee oor die besluit wat ons biddend geneem het. Anders gesê: die bevestiging van God se pad word in die geloof beleef in die vrede wat ervaar word.

Let op God se voorskrifte🔗

Die laaste handreik het meer betrekking op die praktyk van die lewe: let op God se voorskrifte! Ek bedoel dit in twee opsigte: let op die voorskrifte wat God gee deur omstandighede én op die raad wat tot ons kom deur ander mense.

Die eerste is ʼn ou en bekende Bybelse gedagte: God se leiding kan duidelik word in die pad wat Hy vir ons oopmaak of die pad wat Hy toemaak. Soms word dinge vir ons deur die Here (amper) onmoontlik gemaak. Soms open hy paaie wat ons as geslote gesien het. In albei gevalle is dit ʼn aanduiding wat ons biddend moet verwerk.

Die tweede is minder bekend maar nog baie Bybels: let op die raadgewing wat God gee deur middel van ander mense en soek dié raad. Anders gestel: in die soeke na God se wil is dit nodig om advies te vra, veral van mense wat die Here dien. Die woorde van Spreuke 12:15b is hier van belang: “wie wysheid het, luister na raad”. Die lewenservaring en geestelike insig van mense wat God dien, kan deur Hom gebruik word om vir ons insig te gee in sy wil.  Om advies te vra is volgens die Bybel nie ʼn teken van swakheid nie, maar juis ʼn teken van krag.

So wil God ook in 2017 die belofte waar maak: Ek wil jou onderrig en die pad leer wat jy moet volg.