Bron: Die Kerkblad. 3 bladsye.

Welkom in My Huis! Huisbesoek van die Lidmaat se Kant Gesien

Welkom mat

Hoe ervaar ek as lidmaat huisbesoek en hoe moet ek huisbesoek ontvang?

Ek Ontvang Huisbesoek🔗

Om te sê: “Ons ontvang vanaand huisbesoek”, beteken dat huisbesoek 'n geskenk is wat ontvang moet word. Die Een wat hierdie geskenk aan my gee, is niemand anders nie as Jesus Christus. Hy stuur die dominee of ouderling of diaken na ons huis toe. En as ek die geskenk ontvang, moet ek my oop maak daarvoor en meehelp dat elke lid van ons gesin gereed is om hulle vir die gestuurde van die Here oop te maak, hom te ontmoet en die gespreks- en kontakgeleentheid baie deeglik te benut. Dit is nie dieselfde as die ouderling kom as wanneer die diaken of dominee kom nie. Elkeen kom met 'n spesifieke doel en ek stel my ánders in vir elke besoek. Die diaken kom my aanspoor om Christus se liefde deur te gee; die ouderling en dominee gaan my help om saam met my medelidmate nog meer na die rykdom van God in die Woord te soek, en om dit vir ander te vertel.

Voorbereiding van die Gesin🔗

Wanneer 'n afspraak gereël is, moet pa nie net die tyd aan die kinders meedeel nie, maar die gesin moet tydens huisgodsdiens hulleself voorberei vir die besoek. In die voorbereiding moet gesinslede mekaar aanspoor om 'maskers' af te haal en gemaklik, eerlik en openhartig oor die gemeente, die gesin se geloofslewe en oor verhoudinge in die gesin te gesels. Pa moet die unieke aard van byvoorbeeld die diaken se besoek verduidelik en dan moet die gesin saam, en die lede elkeen afsonderlik, bid dat die Here die besoek sal gebruik om elkeen se geloof sterker te maak en om hulle nog hegter aan Hom en aan die gemeente en aan mekaar te bind.

Wat Verwag ek van die Huisbesoek🔗

Daar is 'n wye verskeidenheid van verwagtings by lidmate in verband met huisbesoek. Die een verwag 'n aangename kuiertjie en daarom word dominee by die intrapslag al 'n glasie wyn aangebied, want die ouers is juis besig om 'n skemerkelkie te geniet. Die ander verwag 'n soort inspeksie en daarom sit die gesin penregop, knieë bymekaar en wag op vrae wat hulle so ‘gereformeerd' as moontlik moet antwoord. Nog 'n ander koppel huisbesoek slegs aan Nagmaal en sien die besoek as 'n noodsaaklikheid om tot die tafel toegelaat te kan word. Baie sien dit as 'n formaliteit wat volgens kerklike reëling afgehandel moet word en wat 'ons moet verduur', want die broeder diaken en ouderling moet daaroor rapporteer.

Wat moet ek van huisbesoek verwag? Dit: dat daar in Christus 'n ontmoeting tussen God en ons as gesin moet plaasvind. Die Heilige Gees lê die brug sodat God in sy heiligheid my en my mense in ons eenvoudige huislike lewe kan ontmoet en bemoedig en tot vernuwing kan lei.

Die Waarde van Voortdurende Kontak🔗

As gesin beleef ons die huisbesoek heeltemal anders indien ons gereelde kontak met ons ouderling en diaken het. In vandag se vinnige lewe is dit aangenaam as die ouderling telefonies skakel en sommer net belangstellend gesels, of as een van die ampsdraers wat ons moet besoek, 'n verjaardag onthou. 'n Kuiertjie op 'n Sondagmiddag of -aand is 'n bonus en skep baie groot openheid. Dalk sien dominee of die diaken my raak by 'n sportbyeenkoms of in die inkopiesentrum. Voortdurende kontak maak die pad oop vir openhartigheid, vir 'n vertrouensverhouding en vir baie vrugbare huisbesoek.

Die Huisbesoek Afspraak🔗

Met ons kinders se vol programme en pa en ma wat dikwels laat van die werk of kom, is dit aangenaam en noodsaaklik as dominee vooraf 'n afspraak maak. Dan kan die gesin tyd maak vir die besoek, ander afsprake betyds kanselleer en gereed wees vir die huisbesoek. Soms kla 'n gesin as die besoek te gejaagd is, ander gesinne kla weer oor die dominee te lank besig is. 'n Gesin kan ook sommer aanvoel as die ouderling en diaken hulle besoek goed beplan het en dit teen 'n rustige spoed deurvoer.

Bybel en kind

Ons gesinne is te sterk gekondisioneer om die huisbesoek van die ouderling net aan Nagmaal te koppel. Baie ouderlinge se enigste opbouende woorde is vrae ten opsigte van vrymoedigheid, begerigheid en besware in verband met die Nagmaal. Die res van die tyd wissel die gesprek tussen ouderling en pa oor rugby, ekonomie, politiek en motors!

Skriflesing Tydens Huisbesoek🔗

Die hoogtepunt van huisbesoek is die Skriflesing, want dan praat God regstreeks met die gesin. Wanneer 'n dominee, diaken of ouderling vooraf (wanneer hy die afspraak reël) die gesin kan inlig uit watter Skrifgedeelte hy gaan lees, kan die gesin voorberei en is 'n gesprek daaroor baie spontaan en opbouend. Selfs voor die Skriflesing begin, kan 'n goeie gesprek ontstaan oor die Skrifgedeelte en tydens die lees kan kontak gehou word, veral met kleiner kindertjies, deur vrae, gesprek en voorbeelde.

Die dominee of ouderling sal 'n Skrifgedeelte onder leiding van die Heilige Gees kies. 'n Gesin wil nie noodwendig elke keer iets hoor wat met die Nagmaal te doen het of wat ‘mooi' is nie. En ná die Skriflesing wil die gesin inligting ontvang, sáám soek na 'n praktiese toepassing van die Woord in elkeen se lewe. 'n Ouderling wat homself deur middel van 'n huisbesoekbrief goed voorberei het vir huisbesoek, se gesprek is goed gestruktureer, hy laat ruimte vir die gesin om saam te gesels, en so kry elkeen geleentheid om byvoorbeeld wenke vir die opbou van die gemeente deur te gee.

Gebed en Gebedsdeelname🔗

Dikwels verwissel die ouderling, diaken (en soms ook die dominee) van die gemeente. Die nuweling ken die lidmate se behoeftes nie sommer met die eerste oogopslag nie. Die ouderling of dominee moet as priester die gesin voorgaan in, en begelei tot, 'n gesinsgebed tydens huisbesoek. Die ouderling, gesin en God vorm nie 'n driehoek, waar die ouderling op 'n afstand van die gesin vir hulle tot God bid nie. Nee, hy word as 't ware deel van die gesin en bid namens die gesin. Daarom moet die gesin meewerk in die beplanning van die gebed. Die gesinslede, ook die ma en kinders, moet geleentheid kry om te sê waarvoor die ouderling (dominee, diaken) God moet loof en dank, watter skuld van die gesin hy moet bely, en waarvoor in die besondere gesinsomstandig-hede voorbidding gedoen moet word. Indien die vrymoedigheid bestaan, kan die gesinshoof ná die huisbesoek ook vir die ampsdraer voor hom voorbidding doen.

Met Wie Moet Hy Praat?🔗

Dit is so jammer as 'n ouderling of dominee alleen gesels, aaneen, sonder om ons gesinslede 'n kans te gee. Hy is dalk baie gespanne, maar hoekom net oor homself praat? Ek wil graag hê hy moet praat oor ons gesin se plek in die gemeente, die gemeente se behoeftes (diaken), oor ons worsteling om ons geloof uit te leef en oor ons gemeente se blydskap oor geloofsgroei.

Dikwels praat dominee (ouderling) net met die huishoof (pa) en arme ma word half geïgnoreer en uit die gesprek uitgesluit. Hy is half onbeholpe as hy met haar praat; tog kan ons vrugbaar gedagtes wissel oor die vrou se werk in die gemeente, of oor ons huwelik, en hy kan ma bemoedig en aanspoor vir haar roepingsvervulling.

My kinders sien die dominee as die kerk, dus is sy aandag aan hulle belangrik. Waarom hou kinders dikwels nie van huisbesoek nie? Is dit die stilsit, omdat dit te lank duur, of omdat kinders in grootmense se geselskap uitgesluit voel, of volg hulle pa en ma se onaangename belewenis van huisbesoek na? Hoe kan ons dit regstel? Deur vooraf vir die kind, op sy vlak, van die betekenis van huisbesoek te vertel. Skep vir hom meer dikwels as net met huisbesoek, 'n soortgelyke situasie as wat hy met huisbesoek ervaar: hou huisgodsdiens soms in die sitkamer, óf reël die huisbesoek om die etenstafel.

Die kleuter se aandag kan behou word deur vertelling en vrae wat nie net 'n ‘ja' of 'nee' as antwoord uitlok nie. Die jonger kind moet huisbesoek nie as 'n katkisasie-inspeksie beleef nie, maar eerder as 'n geleentheid om sy hart teenoor oom Ouderling uit te praat, byvoorbeeld oor die katkisasie. Tieners kan soms afsonderlik, sonder die ouers se teenwoordigheid, in gesprekke betrek word.

koffiedrink

Wees Gasvry🔗

Aangesien jy weet wanneer die diaken of ouderling min of meer sal kom, hou die koffie gereed sodat ma nie 'n lang tyd uit die geselskap afwesig hoef te wees nie. Laat jou gasvryheid nog verder gaan: nooi by geleentheid jou ouderling en sy gesin, of die diaken en sy gesin, vir 'n Sondagmiddagete. Dan sal hy met huisbesoek baie welkom en gemaklik voel en sonder spanning sy werk doen.

Wees vol humor, en betoon respek vir die man se tyd. Moenie die een onderwerp na die ander aanraak wat hom van die eintlike huisbesoek wegvoer nie. Moenie huisbesoek misbruik deur jou ouderling wat byvoorbeeld 'n munisipale amptenaar is, te takel oor sypaadjieprobleme, of jou diakenonderwyser oor jou klagtes teen die skool nie. Laat hy die gesprek voer. Wees altyd opreg dankbaar, al is hierdie dominee of ouderling nie so begaafd soos 'n ander nie.

Waartoe Moet Huisbesoek Aanspoor?🔗

Na die huisbesoek moet pa en ma 'n lekker kamergesprek oor die huisbesoek hou, en weer tydens huisgodsdiens met die kinders daaroor gesels. Tóón die waarde van die besoek, en besin oor die eintlike boodskap wat uit die besoek na vore gekom het: God is by ons. Christus, as Hoof van die gemeente, gee vir ons om, en die Heilige Gees bind ons opnuut as gesin aan mekaar en aan ons gemeente. Hierdie huisbesoek het ons aangespoor tot toegewyde gemeenskap met God en ons gemeentelede!