Bron: Kompas, 2001. 3 bladsye.

Wie Bly Agter?

blomme

“Plaaslike televisiestasies van oor die hele wêreld doen verslag van vreemde gebeure, veral daar waar verdwynings gedurende die dag of vroegoggend plaasgevind het. CNN vertoon ’n video van ’n bruidegom wat verdwyn terwyl hy die ring aan sy bruid se vinger steek. ’n Begrafnisondernemer in Australië rapporteer dat feitlik elke begrafnisganger verdwyn het by ’n spesifieke begrafnisdiens, selfs ook die lyk, terwyl by ’n ander diens, om ongeveer dieselfde tyd, net ’n paar verdwyn en die lyk agtergebly het. Lykhuise het ook laat weet van lyke wat verdwyn het. By nog ’n begrafnis het drie van die ses draers gestruikel en die kis laat val toe die ander drie verdwyn. Toe hulle die kis weer optel, was dit ook leeg.”

’n Reeks Boeke🔗

Hierdie aanhaling kom uit die boek “Hulle wat agterbly” (bl. 34) geskryf deur Tim LaHaya en Jerry Jenkins. Dit is die eerste deel van ’n reeks van nege boeke. Hierdie boeke het in Engels verskyn en daar is reeds meer as 30 miljoen eksemplare oor die wêreld verkoop. Die eerste deel van die Engelse uitgawe het in 1995 verskyn.

As ’n mens nou in boekwinkels kyk sien jy hierdie boeke oral lê. ’n Afrikaanse vertaling het verskyn en jy kan hulle in Christelike boekwinkels maar ook by PNA en CNA volop sien en koop. Hierdie boeke is goed geskryf. Dit vertel vir jou ’n boeiende verhaal. Nogtans is dié boeke meer as ’n roman wat net ’n verhaal wil vertel en ook meer as net ’n fantasieverhaal. Hierdie boeke, wat baie populêr is, is ’n propaganda vir die sogenoemde leer van die wegraping.

Hierdie boeke maak mense vertroud met die gedagte dat die Here Jesus op ’n sekere oomblik in die geskiedenis die gelowiges van die aarde sal weghaal. Die Here Jesus kom volgens hierdie teorie van die hemel af om die gelowiges te haal en die gelowiges wat al gesterf het sal dan ’n verheerlikte liggaam ontvang. Die gelowiges tot daardie oomblik is dan met hulle verheerlikte liggame in die hemel. Dit sal so wees totdat die Here Jesus vir die tweede keer van hemel afkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Hierdie boeke propageer byvoorbeeld ook dat daar vir Israel in die tyd na die wegraping ’n baie besondere plek en taak sal wees.

Ons leef in ’n tyd waar die onderskeidingsvermoë van baie mense min geword het. Mense wil Christene wees maar die kennis van die Woord het minder en minder geword. Dit beteken dat mense ook baie vatbaar geword het vir teorieë wat op ’n baie populêre manier na hulle toe kom. Veral as dit lyk dat hierdie gedagtes vanuit die Bybel kom. Charismate verkondig die leer van die wegraping met krag en beroep hulle daarby op die Bybel.

Hoe staan ons teenoor hierdie gedagte as dit deur boeke wat goed en aansprekend geskryf is na ons toe kom? Hoe praat ons met mense in ons omgewing wat entoesiasties oor hierdie boeke praat en vir die leer van die wegraping gewen is?

Die Kroongetuie🔗

Aanhangers van die leer van die wegraping vind in die Nuwe Testament veral een teksgedeelte as die bewys daarvoor. Dit is 1 Thessalonisense 4:15-18 waar Paulus die volgende skryf:

Want dit sê ons vir julle deur die Woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal voor gaan nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ’n geroep, met die stem van ’n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.

Wys Paulus se woorde hier regtig op ’n wegraping? Sal hierdie teks regtig ’n kroongetuie vir die leer van die wegraping kan wees?

lug en wolke🔗

Die Wederkoms van die Here🔗

Paulus skryf in vers 15 van die wederkoms van die Here. Dit beteken dat hy hier op een gebeurtenis wys. Dit gaan om die een enkele wederkoms waarvan die gelowiges weet. Christus se wederkoms is die gebeurtenis waarna hulle uitsien. Hierdie waarneming dat dit om die wederkoms gaan, is baie belangrik teenoor die mense wat van ’n wegraping praat. Hulle leer dat daar twee wederkomste van Christus sal wees. Die eerste een is om sy gemeente wat op die wêreld is, te kom haal en na die hemel te bring. ’n Ruk daarna sal die Here Jesus weer terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Die leer van twee wederkomste stry met wat ons in die Bybel lees en ook met wat ons in 1 Thessalonisense 4:15-18 lees.

Die een wederkoms van die Here Jesus is as alle mense wat op aarde geleef het Hom sal sien. Die Here Jesus keer dan nie onsigbaar terug nie. Dit is nie so dat net die gelowiges Hom dan sal sien nie. By Christus se wederkoms sal gebeur wat ons in Openbaring 1:8 lees:

Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!

Hier is ook belangrik wat die Here Jesus in Johannes 5 vir ons sê. Dan wys Hy op die dag dat die dode uit die grafte sal opstaan. Hy wys hier duidelik daarop dat daar nie ’n dag kom waarop net gelowiges opstaan en met hulle liggame na Christus gaan nie. Op die dag van die opstanding gebeur baie meer. Ons lees naamlik in vers 28 en 29:

Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom ’n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling.

Die leer van die wegraping van die gemeente stry ook met hierdie woord van die Here Jesus.

Die Here Tegemoet🔗

Wat word nou daarmee bedoel dat die gelowiges die Here Jesus in die lug tegemoet gaan by sy wederkoms? Is dit tog nie ’n ondersteuning van die leer van die wegraping nie?

Die woord wat in vers 17 vir tegemoet gaan gebruik word, dui dikwels op dit wat mense doen as ’n belangrike persoon ’n amptelike besoek aan ’n stad kom bring. As ’n keiser, koning of ’n verteenwoordiger van hulle ’n stad kom besoek het, was dit in daardie dae gebruik dat die stadsmense hom buite die stad tegemoet gaan en hom begelei as hy die stad binnegaan. Dit was die manier om iemand wat belangrik is eer te bewys en te verwelkom.

Dit is die agtergrond waarteen ons die woorde moet lees. Die Here Jesus kom by sy wederkoms van die hemel af. Dan staan almal wat op aarde geleef het op. Die mense wat dan op die aarde leef verander. Die gelowiges van alle eeue vaar dan van die aarde op en ontmoet in die lug die Here Jesus. Hulle verwelkom hulle God en Redder en gaan dan saam met Hom na die aarde waar Hy dan almal sal oordeel en waar die aarde tot die nuwe aarde word.

Wie Bly Agter?🔗

Dit is nie so dat alle mense opvaar om die Here Jesus tegemoet te gaan nie. Die ongelowiges bly dan agter. Al die mense wat dan nog op die aarde is, sal bang wees. Jesus se terugkeer met die engele en die kerk van alle tye rondom Hom maak almal dan doodbang. Dit verklaar ook wat ons in Mattheus 24:30 en Openbaring 1:7 lees:

Mattheus 24:30: En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.

Openbaring 1:7: Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf.

sambreel

Die gelowiges van alle tye is al by die Here Jesus. Sy terugkeer is vir hulle groot vreugde. Hulle wat agtergebly het, kan nie anders as om rou te bedryf nie, want vir hulle beteken sy koms oordeel.

Gevolgtrekking🔗

’n Rustige lees van wat in die Bybel staan, wys dat die leer van die wegraping ’n dwaalleer is. Laat boeke wat lekker lees en populêr is, ons nie by die hemelse leer weghaal nie. Dit is goed om jou met die toekoms besig te hou en jou daardeur te laat troos en waarsku, maar doen dit deur in alles voor die gesag van die Skrif te buig. Laat ons geen troos en krag soek in dinge wat die HERE nie gesê het nie of nie aan ons geopenbaar het nie.