Bron: Kerkblad. 2 bladsye.

Wie is die Heilige Gees? (Die Gees in my Lewe 1)

geskenk

Laat ek dit baie duidelik vir u stel. Die Heilige Gees het te doen met God, met ons Skepper wat ons tot hier toe gedra en verdra het. Weet u, die uitdrukking Heilige Gees laat 'n mens dink aan 'n geskenk, 'n present. Ons kan dit selfs so stel: die Heilige Gees is God se grootste geskenk in hierdie tyd. God ons Skepper gee ons oneindig baie. Hy het ons die lewe gegee, gesondheid, 'n gesin, kinders, vriende, ja noem maar op. Tog durf ek die stelling maak, dat die Heilige Gees God se grootste gawe is.

Nou is die Here Jesus Christus, die Seun van God, ook 'n geskenk van God aan ons. God het sy eie Seun vir ons gegee. Jesus het in die wêreld gekom en gesterf en opgestaan om ons van ons sondes te verlos en ons te red van die ewige verderf. Na sy opstanding het Jesus as die triomferende Koning in die troon van God gaan sit. En toe het daar 'n nuwe bedeling aangebreek. Hierdie bedeling is die bedeling van die Heilige Gees. Die tyd waarin ons nou lewe is die tyd van die Heilige Gees. Jesus het Hom van die Vader ontvang en vir ons gegee. Die Heilige Gees is God se geskenk wat uit die hande van die Here Jesus tot ons kom.

Daar is 'n noue verband tussen die Heilige Gees en Jesus Christus. Die Heilige Gees is die Gees van die opgestane Here Jesus. Wanneer ons daarom vra wie is die Heilige Gees? Dan is die antwoord: die Gees van die Here Jesus Christus. Jesus het die Gees van sy Vader ontvang en vir ons gegee. En as jy die Heilige Gees het, dan is jy die rykste mens in die wêreld. Hoekom? Wel, omdat die Heilige Gees vir jou jou toekoms verseker. Die apostel Paulus noem in 2 Kor. 1:21 die Heilige Gees 'n deposito of 'n eerste paaiement. Dit beteken, dat die Heilige Gees die waarborg is dat ons die volle erfenis met Christus sal beërwe. “Die Gees is die waarborg ons gegewe, die eerst'ling van die volle som”. En daarom, “ons sal die reddingsdag belewe, die gloriedag van God, wat kom” (Skrifberyming 24).

Die Heilige Gees is dus God se groot geskenk aan ons, 'n geskenk wat ons uit die hande van die Here Jesus mag ontvang. Maar ons moet hierby nie vergeet dat die Heilige Gees 'n Persoon is nie. Hy kan praat, Hy kan help, Hy wil ons lei en vertroos. Jy kan Hom bedroef, vir Hom lieg en Hom selfs uitblus.

Hoe moet ons dit verstaan: die Heilige Gees as 'n geskenk en tegelyk as 'n Persoon? Ek kan dit met 'n eenvoudige beeld vir u verduidelik. Daar was 'n pa van twee kinders wat sy vrou verloor het. Na 'n paar jaar wil hy weer trou en toe vertel hy vir sy kinders: Ek het 'n pragtige geskenk vir julle. Julle kry weer 'n ma, 'n nuwe ma! So is die Heilige Gees as 'n Persoon tegelyk God se geskenk aan ons.

Nou is dit so dat ons die Heilige Gees nie kan sien nie. Dit maak dit dikwels vir ons moeilik om in die Heilige Gees te glo. Hoe moet jy jou die Heilige Gees voorstel? As ons aan God die Vader dink, dan roep dit vir ons die beeld op van 'n aardse vader en by die Here Jesus dink ons aan 'n kind wat in 'n stal gebore is en 'n man wat gespreek het en mense gesond gemaak het. Maar waar moet ons aan dink by die Heilige Gees? Die Here Jesus sê vir Nikodemus wat in die nag tot Hom gekom het: dit gaan met die Heilige Gees soos met die wind. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie (Joh. 3:8). Jy kan die wind nie sien nie, maar jy kan hom soms hoor en jy kan hom voel. Die wind is soms baie sterk. Hy jaag die golwe op en hy ruk bome omver. So is dit ook met die Heilige Gees. Jy kan Hom nie sien nie, maar jy kan Hom voel. Hy ruk aan jou, Hy bemoedig en vertroos jou. Hy vat jou by die hand en Hy lei jou. Hy is onsigbaar aanwesig.

Nou is daar in die loop van die eeue al baie oor die Heilige Gees nagedink. In 'n ou belydenisgeskrif, die belydenis van Nicea vind ons 'n pragtige uitspraak oor die Heilige Gees. Daarin word gesê dat die Heilige Gees Here is, dat Hy van die Vader en die Seun uitgaan en tesame met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word.

Die Gees is Here. Dit wil sê: Hy is Heerskappyvoerder. Hy het alle gesag. Hy is geweldig sterk en magtig. Ja, Hy is ook God. Saam met die Vader en die Seun. Daar is maar een God, maar daardie een God bestaan in drie Persone. Ons kan dit nie verklaar nie. Ons kan dit net glo.

koringare

God is Vader. Hy is God bo ons. Ons Skepper en wanneer ons glo, ook ons Vader.

Jesus Christus, die Seun van God, is God met ons. Hy het in hierdie wêreld gekom om saam met ons te wees, om by ons te wees en ons te verlos van die verderf.

God is ook Heilige Gees. Die Heilige Gees is God in ons. Dit is die wonder van die Heilige Gees: Hy wil by ons wees en selfs in ons woon. Die Heilige Gees is God. Hy moet daarom aanbid en verheerlik word. Ons moet die Gees aanbid en Hom loof en prys.

In ons wêreld waar daar soveel ellende, waar daar oorlog en rewolusie is, waar mense in armoede verkeer en honger ly, waar die dood rondgaan in hierdie wêreld, is daar ook die Heilige Gees, die Gees van God die Vader en van die Here Jesus Christus. Jesus sê vir sy dissipels in Joh. 14:17: Hy sal by julle bly en in julle wees. God by ons en in ons! Dit is 'n aangrypende gedagte. Kry ons swaar, het ons nie meer moed vir die lewe nie, sien ons nie meer 'n pad vorentoe oop nie, voel ons eensaam en verlate, dan hoef ons tog nie te wanhoop nie. Ja, voel ons swak en moedeloos dan kom die Heilige Gees ons troos. Daarom is dit vir ons so belangrik om te weet wie die Heilige Gees is.

Hoe leer ek die Heilige Gees ken? Moet ek diep in my hart gaan delwe om te kyk of die Heilige Gees daar is, of Hy reeds sy intrek by my geneem het? Moet ek in die wêreld gaan soek of ek miskien daar iewers die Heilige Gees kan vind? Daar is mense wat sê: Jy vind die Heilige Gees daar waar allerlei veranderings in die wêreld plaasvind. Die Gees is in die rewolusie. Die Gees is in die bevrydingsbewegings wat veg vir vryheid. Dit sal nie help nie. Nee, ons leer die Heilige Gees ken uit die Bybel. Dit hoef ons nie te verbaas nie, want die Bybel is die boek van die Heilige Gees. Hy is die eintlike Skrywer van die Bybel en Hy skrywe in sy boek baie duidelik oor Homself.  Daarom wil ons na die Bybel gaan luister om te hoor wat die Heilige Gees van Homself vertel.