Bron: Die Kerkblad. 2 bladsye.

Bekering: Mensewerk of God se Werk?

Vraag: Die bekering: Is dit mensewerk of uitsluitlik God se werk? Wat leer die Gereformeerde belydenis en Skrif ons hieroor?

Hande met water🔗

Prof. G.J.C. Jordaan Antwoord:🔗

'n Mens kan kwalik oor die bekering praat sonder om dit te doen teen die agtergrond van die wedergeboorte. In die Bybel lees ons van wedergeboorte en bekering, wat van mekaar onderskei moet word, maar tog ook deeglik met mekaar verband hou. Soms word wedergeboorte ook bekering genoem. In die breë kan ons sê dat wedergeboorte die bekering voorafgaan; en saam met die geloof is die bekering vrug van die wedergeboorte.

Wedergeboorte 'n Daad van God🔗

Soos ons die Bybel verstaan, is die wedergeboorte 'n daad van God waardeur Hy ons sy kinders maak (1 Joh. 3:1).Dit is 'n herskepping van die mens (2 Kor. 5:17), waardeur ons nuwe skepsele word (Ef. 4:24) wat uit die geestelike dood oorgebring is in die lewe by God (Ef. 2:5).

Die Bybel leer ons dat die wedergeboorte uitsluitlik God se werk is wat Hy deur sy Heilige Gees in die harte van sy uitverkorenes verrig. Die apostel Paulus noem bv. die wedergeboorte "die vernuwing deur die Heilige Gees" (Titus 3:5). In sy nagtelike gesprek met Nikodemus praat Jesus ook van die wedergeboorte (Joh. 3:1-21). Nikodemus vra dan: " 'n Mens kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie?", waarop Jesus antwoord: "As iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die Koninkryk van God nie ingaan nie". Wedergeboorte is dus die werk van die Gees en nie van die mens nie. Om dit te bevestig, sê Jesus (vers 8): "Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is".

In lyn hiermee bely ons in die Dordtse Leerreëls (hoofstuk 3/4, art. 12) dat "die wedergeboorte die nuwe skepping is, die opwekking uit die dood en die lewendmakend, wat God sonder ons in ons werk".

Bekering die Mens se Verantwoordelikheid🔗

Waar God ons self deur die wedergeboorte op die nuwe en lewende weg geplaas het (Heb. 10:20), is dit dan ons verantwoordelikheid om op hierdie weg te bly. Daarom is daar so baie plekke in die Skrif waar ons opgeskerp word om soos kinders van God te lewe. 'n Goeie voorbeeld hiervan is Ef. 5:1: "Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders, en wandel in liefde". Die res van Ef. 5 bestaan dan uit allerlei waarskuwings en opskerpings oor hoe om op die pad te bly.

Sou ons egter van die pad afwyk — en in ons eie swakheid gebeur dit daagliks! — roep God ons deur sy Woord om terug te keer, om tot bekering te kom. Voorbeelde hiervan vind ons op baie plekke in die Ou Testament, soos 2 Kor. 17:13: "Bekeer julle van julle verkeerde weë", en in die Nuwe Testament, soos Matt. 3:2: "Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom". Altesaam 116 plekke is in die Bybel getel waar die mens opgeroep word om hom te bekeer.

Dit is dus voluit die mens se verantwoordelikheid om hom te bekeer. Op spoor hiervan bely ons in die Dordtse Leerreëls (hoofstuk 3/4, art. 16) dat die feit dat ons wedergebore kinders van God is, nie beteken dat ons "stokke in blokke is nie, ook vernietig dit ons wil en sy eienskappe nie en dwing dit nie met geweld teen sy sin nie". Daarom kom die Woord van God met die herhaalde appel op die mens se wil: "Bekeer jou!"

kruis

Bekering tog Volledig die Werk van God🔗

Maar tog beteken dit nie dat die bekering aan die vrye wil van die mens oorgelaat is nie. God vernuwe immers ook die wil van die wedergebore mens: Die Dordtse Leerreëls (hoofstuk 3/4) stel dit so: "In die wil stort Hy nuwe eienskappe in en maak die wil, wat dood was, lewend, wat sleg was, goed, wat onwillig was, gewillig en wat ongehoorsaam was, gehoorsaam'' (Art. 11) en (Art. 16): "As die uitnemende Werkmeester van alle goeie dinge nie so met ons gehandel het nie, sou die mens geen hoop hê om deur sy vrye wil uit die sondeval op te staan nie".

Hoewel dit dus die verantwoordelikheid van die mens is om self tot bekering te kom, kan hy hierdie verantwoordelikheid nie nakom as God nie in hom werk nie. Daarom roep Efraim tot God in Jer. 31:18: "Bekeer my, dan sal ek my bekeer, want U is die HERE my God". God bring sy kinders tot bekering juis deur hulle tot bekering te roep en deur hulle wil om te buig sodat hulle, hulle sal bekeer.

Ons bekering is uiteindelik volledig vrug van die werk van God in ons. Daarom bely ons uitdruklik in die Dordtse Leerreëls (hoofstuk 3/4, art. 10) dat die bekering "nie aan die mens toegeskryf word nie asof hy hom deur sy vrye wil" bekeer nie, maar "dit moet aan God toegeskryf word".