Bron: Die Kerkblad, 2009. 3 bladsye.

Die Erediens ’n Ontmoeting met God

kerktoring

Wat beteken die begrip ontmoeting? Dit is tog nie ’n eerste ontmoeting, ’n bekendstelling, ’n “aangename kennis” nie. Ten diepste beteken die begrip “gemeenskap”, van God wat die gemeenskap in Christus deur die Heilige Gees met ons bewerk en ons in staat stel om met Hom gemeenskap te hê. Gemeenskap is gee en ontvang. God gee sy Gees en sy lewende Woord, sy seën, sy krag en genade. Ons ontvang in die geloof hierdie gawes en gee aan God eer, aanbidding, diens, gehoor­saamheid en nog meer. God ontvang ons lof en dank en smeking. Daar is dus dinamiese kragte aan die werk in die erediens.

Die Erediens🔗

Die saamkom van God en sy gemeente is lewend en nie ’n dooie, formele afhandeling van ’n agenda, soos ’n vervelige vergadering nie. Die begrip “erediens” kan maklik só gesien word: ’n “Ding” met ’n begin en ’n einde, wat verby is as die mense huis toe gaan. Nee, die hele lewe is ’n erediens, want ons vereer en dien God in ons huise, by ons werk, oral waar ons beweeg. Wat in die “erediens” gebeur, is dat daar tyd afgesonder word waar die individuele gelowiges saamkom, saamkom as ’n eenheid, ’n liggaam. Hulle vergader, kom saam, word saam versterk en dien die Here saam. Dan stuur die Here hulle as individue en gesinne uit om voort te gaan met hulle lewens-erediens.

Die saamkom van die gemeente is uniek, want hulle kom nie saam as mense alleen nie, dit is ’n saamkom in die heilige teenwoordigheid van God, dus ’n saamkom met God. Wat in daardie oomblikke van saamkom gebeur, is dat hulle saam hulle kan leegmaak van hulle sondeskuld, van hulle pyn en bekommernis, dat hulle gevoed word met energieverskaffende kos en dat hulle al verheerlikend weggestuur word onder God se seënde hand om met dit wat in die samekoms gebeur het, voort te gaan in hulle lewe van elke dag.

Christus het met sy sterwe en opstanding die ontmoeting tussen die heilige God en die sondige, worstelende gemeente moontlik gemaak. Christus is Self teenwoordig deur sy Gees wat geloof werk en versterk. Die Gees werk deur die Woord van God en daarom is die één handeling wat al die ander beheers, die aanhoor van die Woord, die Skriflesing! Die Gees werk kragtig deur die Woord en Hy bekragtig ook die gemeente om God met haar geloofsoog te sien en Hom met blydskap te loof.

Die Regte Vraag om te Vra🔗

Is dit dan die regte vraag om vir ons kinders en onsself te vra: Wat het die dominee gepreek? Nee, want die diepste vraag is iets anders. In 1 Korinthiërs 11-14 gaan dit oor baie elemente en karaktertrekke van die same­koms van die gemeente. Uiteindelik word die diepste betekenis van die erediens gegee. As ’n buitestander inkom in die samekoms van die gemeente en hy/sy hoor hoe die gemeente in hulle antwoord op die Woord, die Woord prakties toepas in gebede, liedere en liefdegawe, dan word so een in sy/haar gewete aangespreek, kom tot selfondersoek, val op die knieë en bely: Waarlik God is hier by julle! Die regte vraag is dus: Hoe het jy gehoor, gesien, beleef dat God in ons midde is? Dalk is dit in ’n Psalm of eenvoudige woorde in die gebed, of ’n vers in die Skriflesing wat nie eers die teksvers was nie. Die woorde: Waarlik, God is hier by julle!, verwys na wat Sagaria in hoofstuk 8:23 sê. Die heidene, die vreemde volke sal aan die baadjiepant van ’n Israeliet vasgryp en sê: Ons wil saam met julle gaan, want God is by julle.

predikant

Elke ontvanger en deelnemer aan die ontmoeting met God moet ingestel wees daarop om God se teenwoordig­heid in elke element op te merk, want dit sal die volgende uitwerking op die gemeente hê: Verwondering, veroot­moediging, sekerheid van versoening en ’n hernude ver­bintenis met God. Wie daarop ingestel is om die teen­woordigheid van God in die samekoms deurentyd op te merk, sal verwonderd voor die grootheid en heerlikheid van God staan. Tegelyk sal die kontras met sy heerlikheid die gemeente dring tot verootmoediging oor haar sonde. Die verwondering sal bly weens die magtige versoenings­werk van Jesus Christus, en die gemeente sal bereid wees om nie net toeskouer te wees nie, maar om haar opnuut deur gehoorsaamheid en aktiewe diens aan God te verbind.

Ontmoeting in Erediensgebeure🔗

Die gemeente as liggaam sal in die votum bely dat hulle God se teenwoordigheid herken en erken. In afhanklik­heid sal sy haar identiteit uitspreek in die votum en geloofsbelydenis. Die genade sal weer ontdek word in die feit dat Christus die Wet volkome vervul het en nou die dankbaarheid van die gemeente begelei. Die ge­meente, vol van die Heilige Gees, sal elke Woord van die Here in verwondering toe-eien, sal die preek in ge­hoorsaamheid aanhoor en met “amen” hulle eie maak. In die Nagmaal sal daar ’n geloofsdaad gedoen word deurdat hulle hul harte en gedagtes opwaarts na die hemel verhef, waar Christus aan die regterhand van die Vader is. In die “brood van smarte”, die breek van ons Here ter wille van ons, sal sonde, smet, skuld, pyn en hartseer afgegee word in gemeenskap met Christus. En in die wyn, die beeld van die genoegsaamheid van die bloed van Christus, sal sy genade van vergewing en die ewige lewe gesmaak word.

Dan kan die gemeente antwoord, gelei deur die Gees en Woord. Die lied is regstreeks op God gerig, die gebed dra ontsag en ontroering, en die liefdegawe maak dank­baarheid konkreet. Uiteindelik stuur die lewende God sy gemeente as enkelinge met sy seën weg. Hy stort genade, liefde, vrede en barmhartigheid in gelowiges in, dit wat hulle nooit self kan produseer nie. Dan is die gemeente God se gestuurdes wat geseën is om ’n seën vir ander te wees. Hulle het vergader, is bekragtig en is met ’n opdrag weggestuur. Dwarsdeur die week sal hulle die energie nodig kry en dan met entoesiasme weer bymekaarkom, vir nog ’n week se versterking vir die erediens van die lewe. Elke dag sal geseënde gelowiges lewe voor die aangesig van en in die teenwoordigheid van die Here.

Die Spanning van Afwagting🔗

Terwyl die aardse erediens elke dag hom hier afspeel en die gemeente weekliks saamkom vir ’n gemeente-ere­diens, is daar rondom die troon van God in die hemel ook ’n erediens. Daar is ’n eenheid tussen die eredienste op aarde en in die hemel (Openb 4:6-11). Die diens in die hemel is ’n voortsetting van die diens hier op aarde. Die feit bepaal grootliks die belewing van ons aardse erediens, ook wanneer die gemeente van Christus saam­kom. God is hier by ons! In die hemel is ’n erediens aan die gang waaraan mense, engele en later die nuwe skepping deel het. Die Middelpunt daarvan is die Lam, Jesus Christus. Ons erediens elke Sondag behoort niks minder te wees nie as die aardse samekoms wat reg laat geskied aan die hemelse samekoms.

Bybels in die kerk

’n Ryke Verskeidenheid in die Ontmoeting🔗

Die erediens, is ’n verbondsontmoeting tussen die Ver­bondsgod en sy volk. Dit is ’n genadige ontmoeting, ’n ontmoeting wat ons nie verdien nie, maar met liefde uit God se hand aanvaar. Dit is ’n waaragtige ontmoeting, ’n ontmoeting in Gees en in waarheid, ’n opregte, kinder­like ontmoeting. Dit is ’n aktiewe ontmoeting waarin die gemeente haar liefde vir die hemelse Bruidegom voed en vier. Dit is ’n opbouende ontmoeting waardeur die gemeente toegerus word. Dit is ’n vrywillige/verpligte ontmoeting waarin die gemeente uit liefde gewillig die Here dien, maar tegelyk ook uit gehoorsaamheid verplig is om saam met die Here te verenig. Dit is ’n openbare ontmoeting wat ook gerig is op die soekendes en onver­skilliges, op die buitestander wat mag inkom en hopelik verwonderd sal wees oor God se kragtige teenwoordig­heid. Dit is ook en veral ’n feestelike ontmoeting, vol blydskap, die viering van die feit dat God ons wat verlore was, gevind het. Die erediens is die fees van verbaasde verwondering. Die eredienste in die feesjaar sal die feestema ’n werklikheid maak: Aan God die dank!! Selfs na die feesjaar sal die fees van die gemeente voortduur en selfs na die aardse lewe in volle heerlikheid voortgaan.