Bron: Die Kerkblad. 2 bladsye.

Die Gawe om Gesond te Maak

gebedsgenesing🔗

Die Gawes van die Gees🔗

Sedert 1960 was daar in die kerke min onderwerpe wat meer belangstelling gaande gemaak het as die gawes van die Gees. Dit was veral die charismatiese beweging wat by die kerke ’n hernieude besinning op die persoon en die werk van die Heilige Gees opgeroep het. Daarby was dit veral die charismata, die gawes van die Gees, wat die volle aandag gekry het. Dan is daar nog die feit dat die charismatiese beweging bewustelik besig was om sy eie gedagtes die kerke binne te dra.

Ons moet beslis onsself in alle erns afvra watter gawes van die Gees vir ons in die gemeente beskikbaar is, watter gawes ons nodig het en hoe ons hulle moet gebruik.

Die charismatiese beweging het op die vraag: watter gawes van die Gees vir ons persoonlike lewe en in die stryd teen die bose magte nodig is?, ’n klinkklare antwoord. Daar is drie gawes: die glossolalie, die profesie en die gawe van genesing wat ons moet gebruik tot geloofsopbou en tot uitbou van die kerk van Christus.

Die Gawe van Gesondmaking🔗

Die gawe van gesondmaking staan hoog op die lys by die charismatiese beweging. Predikers beweer dat hulle hierdie gawe ontvang en dat God hulle ’n bepaalde bediening gegee het. Hulle voel hulleself geroepe om die diens van genesing waar te neem. Genesingsdienste word geadverteer. Soms is daardie dienste nogal luidrugtig en emosioneel.

Om hulle optrede te motiveer word deur sommige predikers die boodskap verkondig: “God wil geen siekte nie. Alle siekte word direk of indirek veroorsaak deur die duiwel. Wie siek bly het nie genoeg geloof nie.

’n Paar Kanttekeninge🔗

Die eerste vraag is: Mag ’n mens ’n genesingsdiens organiseer? Dr. Martin Lloyd-Jones het daarop gewys dat Petrus en Johannes nie drie-uur in die middag na die tempel gegaan het om ’n diens van genesing te hou nie (Handelinge 3:1-10). Die Heilige Gees het hulle die vrymoedigheid gegee om die gawe van genesing aan te wend. Ten tweede is die stelling dat God geen siekte wil nie en dat siekte van die duiwel kom moeilik vanuit die Bybel te bewys.

Siekte-Prosesse in die Bybel🔗

Ons vind nêrens in die Nuwe Testament ’n aanduiding dat ’n goeie gesondheid te alle tye die wil van God vir alle gelowiges is nie. Ons lees van die siekte van Epafroditus (Filippense 2:27), die kwaal wat Timótheüs sleg laat voel het (1 Timótheüs 5:23; 2 Timótheüs 4:20), die doring in Paulus se vlees wat hom gekwel het (2 Korinthiërs 12:7-10). Die charismatiese beweging het dikwels geen oog vir die groot seën in die vorm van wysheid, geduld en die aanvaarding van die werklikheid van siek wees sonder bitterheid of opstandigheid by God se kinders nie.

Genesingswonders🔗

Saam met die charismatiese beweging aanvaar ons dat genesingswonders plaasvind. Gebedsgenesing is ’n werklikheid wat ons nie moet onderskat nie. In die Bybel word heelwat genesingswonders genoem. Jesus het tydens sy diens op aarde by sy prediking baie mense gesond gemaak. Petrus het die gawe van genesing gehad en Paulus het genesingswonders verrig.

Ons kan ook nie sê dat hierdie besondere gawe met die vasstelling van die kanon van die Nuwe Testament verdwyn het nie. Op hierdie punt moet ons met die charismatiese beweging saamstem. Dat God ook vandag op ’n wonderlike wyse kan genees is bo alle twyfel. Die kerkgeskiedenis lewer vir ons ’n groot aantal bewyse. Die Skotse Covenanters en die vroeë Skotse hervormers gee in hulle geskrifte ’n hele aantal voorbeelde. Bekend is die wonderlike genesing op die gebed van John Welsch, die skoonseun van die groot hervormer John Knox.

Die Almag en die Vrymag van God🔗

Die bekende gebed om genesing van die melaatse man in Markus 1:40 is vir ons ’n duidelike rigtingwyser hoe ons God in die geloof mag en moet nader wanneer ons genesing soek vir onsself of vir ander.

opstaan uit rolstoel

Hierdie gebed bestaan uit ’n voorsin en ’n nasin. In die nasin bely die man sy geloof in die almag van God:

U kan my reinig, my gesond maak.

Maar in die voorsin bely die sieke:

Indien u wil.

God is nie verplig om te genees nie.

God is magtig om elke sieke gesond te maak. Daaraan hoef ons nie te twyfel nie. Maar of dit ook Sy wil is, weet ons nie. Ons moet wanneer ons genesing soek eerbiedig buig voor sy goddelike soewereiniteit, sy vrymagtige welbehae, sy wil wat heilig is en wys en goed.

God Werk op Verskillende Maniere🔗

Daar is genesing op die gebed. Maar ons moet oppas vir eensydighede. Hier en daar vind ons by charismatiese groepe ’n sekere weerstand teen die gewone (tradisionele) geneeskunde. God moet sonder dokter, sonder medisyne, sonder operasie die gesondheid teruggee. Maar dan word vergeet dat genesing wat biddend by die Here gesoek is en wat deur middel van mediese behandeling plaasgevind het, ’n ewe groot wonder is. Ons kan die Here nie genoeg dank vir die vorderinge wat op die terrein van die mediese wetenskap plaasgevind het nie.