Bron: Die Kerkblad, 2008. 2 bladsye.

Die Gees van God maak die Aarde Nuut

U stuur u Gees uit, hulle word geskape; en U maak die gelaat van die aarde nuut.

Psalm 104:30

God is Lofwaardig🔗

Psalm 104 besing die lof van God. Die eerste en die laaste vers van hierdie Psalm is ’n oproep om God te prys. God is lofwaardig, omdat Hy alles so indrukwekkend mooi en doeltreffend geskep het. Psalm 104 is ’n natuurpsalm. Die digter bring God se skeppingswerk en die wyse waarop God alles onderhou, in verband met die Heilige Gees.

Wie is die “hulle” waarvan ons teksvers praat en wat deur God se Gees geskep is? Die digter gee ’n uitgebreide opsomming. Hy noem berge en dale. Hy wys op die bome in die veld. Son en maan word genoem. Seediere kry ook aandag. Voëls en steenbokke word nie vergeet nie.

Die wisseling van seisoene is ook die werk van die Heilige Gees. Uit die grond laat die Heilige Gees in die voorjaar weer nuwe lewe spruit. In sekere jaargetye maak God die aarde weer vrugbaar.

Die digter van Psalm 104 wil dat ons met ander oë na die natuur kyk. Alles wat ons rondom ons sien, hou verband met die Heilige Gees. Daarom moet die Gees van God ook geprys word.

Die Algemene en die Besondere Werk van die Heilige Gees🔗

In die gereformeerde teologie is tereg telkens aandag gevra vir die werk van die Heilige Gees in die kerk en in die lewe van die gelowige. Daar is op gewys dat die Heilige Gees op ’n besondere wyse met Christus verbind is en dat Hy uitgestuur is om die koninkryk van God op aarde te vestig. Dit is die besondere werk van die Heilige Gees. Daar is egter ook ’n algemene werk van die Heilige Gees. Dit is die werk van die Gees by die skepping, in die natuur, in die wêreld waarin ons lewe.

Die werk van die Gees in die wêreld en in die natuur is onderbelig. In die gereformeerde teologie het net slegs enkele teoloë, byvoorbeeld Johannes Calvyn en Abraham Kuyper, aandag gevra vir die werk van die Heilige Gees in die natuur. Terwyl Kuyper veral die klem laat val op die kulturele en kosmiese aspek van die werk van die Heilige Gees, vra Calvyn in sy kommentare aandag vir die werk van die Gees in die natuur en die lewe van elke dag.

Drie Lewenssfere🔗

In sy kommentaar op die brief aan die Efésiërs skryf Calvyn dat hy in die wêreld ’n drievoudige werking van die Heilige Gees sien.

Eerstens is daar ’n algemene werking van die Gees waarin die diere ook hulle aandeel het.

Ten tweede is daar ’n werk van die Gees in die lewe van die mens. Job verbind die lug wat hy inasem met die Heilige Gees. Hy sê:

Want my asem is nog heeltemal in my, en die Gees van God is in my neus. Job 27:3

En in die derde plek is daar die besondere werking van die Gees in die lewe van die uitverkorenes (Komm. Ef 4:18). Daar is volgens Calvyn ’n onderlinge samehang van hierdie drie lewenssfere.

Die Heilige Gees en die Skepping🔗

Wanneer Calvyn in sy kommentaar op Génesis die skeppingsgebeure bespreek, dan wys hy op die “verborge inspirasie van die Gees van God”.

Dat ná die sondvloed die waters in die lug, die waters in die oseane en die waters onder die oppervlakte van die aarde nie die wêreld oorstroom nie, het ons te danke aan die Heilige Gees.

Hy spreek dan van die “inspirasie van die Heilige Gees”. Op grond van 2 Petrus 3:10 glo Calvyn dat die Heilige Gees sorg dra vir die stabiliteit in die skepping en in die natuur.

Die Gees en die Kos wat ons Geniet🔗

Wanneer ons aan tafel sit om ons maaltyd te geniet, dan is dit belangrik om in gedagte te hou wat Jesus vir die duiwel gesê het: “Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan” (Matt 4:4).

Daarom vra ons ook God se seën oor dit wat ons gaan eet. Die brood wat ons eet, het sy voedende krag, omdat God sy krag daaraan verbind. Calvyn gebruik dan weer die woord “inspirasie”. Dit is God wat deur sy Gees ons brood “inspireer” (Komm. Matt 4:4).

Die Werk van die Heilige Gees in die Natuur🔗

Ook in die natuur sien ons die werk van die Heilige Gees. Wanneer die lente aanbreek en die natuur uit sy winterslaap ontwaak, dan is God deur sy Gees besig om die gelaat van die aarde nuut te maak. In elke voorjaar begin God weer opnuut. Die dooie aarde kom tot lewe. Aan alle kante sien en ruik ons hoe die nuwe lewe in kleur en geur ontspruit. Die wisseling van die seisoene is ook ’n onderdeel van God se werk in hierdie wêreld.

Die Aanbidding van die Heilige Gees🔗

Dit hoef ons nie te verbaas nie dat die digter van Psalm 104 uitroep: “Mag daar aan die roem van die Here geen einde wees nie” (vs 31). Wanneer ons enigsins gaan besef hoe wyd, hoe allesomvattend die werk van die Heilige Gees is, ook die werk van die Gees in die natuur, dat Hy so intens by ons, rondom ons en in ons is, dan mag dit ons wel bring tot die oproep van die belydenis van Nicea: “Die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en Hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word”. “Ek wil die lof van God die Heilige Gees besing so lank ek daar is.”