1 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Die Naam Here

Een van die belangrikste name van ons Saligmaker is die wonderlike naam Here. Here is, net soos Christus, nie ʼn persoonlike naam nie, maar ʼn eretitel.

Hierdie titel is belangrik, want dit herinner ons daaraan dat Jesus God is. ʼn Mens het nie verdere bewys van sy Godheid nodig as dat Hy in die Skrif as die Here geïdentifiseer word nie. “My Here” en “my God” is in werklikheid een en dieselfde belydenis (Joh. 20:28).

Die titel Here beklemtoon veral Jesus se eienaarskap van alle dinge. As Here regeer Hy nie net oor alles met soewereine gesag en mag nie, maar alle dinge behoort aan Hom en is ook sy dienaars.

Dit is as die Here wat God in Psalm 150:12 sê: “Die wêreld is myne en sy volheid”. Dit beteken, soos die psalmis in Psalm 119:91 bely, “alle dinge is u knegte”. Daardie heerskappy het God aan Jesus gegee (Hand. 2:36).

Daar is immers twee kante aan die heerskappy van Jesus. Aan die een kant is Hy, as hulle Skepper, die regmatige eienaar van alle dinge, wat met soewereine mag ooreenkomstig sy voorneme oor hulle regeer. Hierdie aspek van die heerskappy van Christus word soms die heerskappy van sy mag genoem. As Here van alles gebruik Hy alle dinge soewerein, vir sy eie doel.

Daar is ook wat genoem word die heerskappy van sy genade. In hierdie opsig is Hy die Here van sy volk. Sy volk behoort aan Hom, nie soos die son, maan en sterre nie, maar soos ʼn gekoopte skat: “Hulle sal vir My ʼn kosbare besitting wees die dag as Ek ingryp, sê die Here die Almagtige” (Mal. 3:17, Die Bybel Nuwe Vertaling).1 Jesus voer heerskappy oor sy volk, nie deur blote mag nie, maar deur die aangename inwerking van sy genade. Hy regeer hulle nie met ʼn ysterstaf nie (Ps. 2:9), maar met ʼn herderstaf (Ps. 23:1,4).

Hierdie aspek van sy heerskappy kan ons net deur die Heilige Gees bely (1 Kor. 12:3). Wanneer ek sy heerskappy só bely, erken ek nie alleen dat Hy Here is nie, maar dat Hy my Here is; dan bely ek dat ek aan Hom behoort, dat ek kosbaar is in sy oë, nie oor wat ek is of oor wat ek gedoen het nie, maar vanweë die bloed wat Hy vir my uitgestort het.

Ek bely dan boonop dat alles wat ek het ook aan Hom behoort. Niks is werklik my eie nie — nie my familie nie, nie my tyd nie, nie my besittings nie, nie eers my liggaam nie: “Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort” (1 Kor. 6;20). Omdat ek met alles wat ek is en het aan Hom behoort, moet ek alles in sy diens en tot verheerliking van Hom en sy koninkryk gebruik.

Bely jy dat Jesus Here is — jou Here? Lewe jy, en gebruik jy alles, as behorende aan Hom? Dan is Hy waarlik jou Here en jou God.

Endnotes🔗

  1. ^ Die KJV het hier “And they shall be mine, saith the LORD of hosts, in that day when I make up my jewels”. In die AOV is die gedeelte vertaal met “En hulle sal My tot ʼn eiendom wees, sê die HERE van die leërskare, op die dag wat Ek skep”. – NG.